Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

F-tandvård
vid vissa långvariga sjukdomar eller Funktionsnedsättning

Personer med stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå behandling inom tandvården på grund av nedanstående diagnoser kan ha rätt till intyg om F-tandvård. Patienten betalar samma avgifter som i hälso- och sjukvården – och får samma högkostnadsskydd och frikort efter 1 100 kronor (höjs till 1150 kronor från 1 juni 2019) i betalda patientavgifter under 12 månader. Patienten får välja tandläkare

 

Läs alltid sidorna eFHB – förhandsbedömning och Ersättning – Fakturaportalen

Gå en snabbkurs – lär dig mer om F-tandvård

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

 • Ny RMR om antibiotikabehandling – april 2019
 • Ny RMR om sedering med midazolam – april 2019

REKlistan – Tandvård

Rätt till intyg om F-tandvård har personer som:
- har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå behandling i tandvården på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
eller
- på grund av en sällsynt diagnos har stora svårigheter att sköta sin munhygien, att genomgå behandling i tandvården eller har orofaciala symtom.

I övrigt se varje diagnos F1-F11.

 

Från läkarintyg till beslut

 • Läkarintyg med funktionsbedömning Socialstyrelsens intygsblankett – skrivbar.
  Fyll i, skriv ut, underteckna och skicka till Enhet Tandvård.
 • Bedömning av Enhet Tandvård som beslutar om personen har rätt till intyg om F-tandvård.
 • Beviljade personer får ett intyg och informeras om att de ska kunna legitimera sig vid besöken om de inte redan är välkända där, och att giltighetstiden kommer att kontrolleras rutinmässigt varje gång.
  I intygsbrevet står dessutom intygsnumret, giltighetstiden och utfärdare.
 • Patienten bokar själv tid hos valfri tandläkare.
 • Patient som inte har giltigt intyg hänvisas till behandlande läkare för en funktionsbedömning som ska bifogas ansökan för intyg om F-tandvård.

Läkarintyg

Utifrån fastställd diagnos gör läkaren en bedömning om personen har en svår till fullständig funktionsnedsättning avseende svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå en behandling i tandvården.
Funktionsbedömningen görs enligt ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health).

För patienter med ALS – Amyotrofisk Lateral Skleros (F 8) behöver läkarintyget endast bekräfta diagnosen.

Enhet Tandvård – adress med mera

Taxor för utfärdande av läkarintyg

Samtliga läkarintyg angående tandvårdsstöd inplaceras i taxa kort – 400 kronor inklusive moms.
Patientavgiftshandboken 3.4 Intyg/Utlåtande

Patienten ska själv betala för läkarintyget. Om patientens enda anledning till läkarbesöket är att få intyget ska ingen patientavgift betalas. Avgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet och frikort gäller inte.

F-tandvård ska förhandsbedömas när kostnaden beräknas överstiga basbeloppen nedan samt när det anges i Ersättningslistan.

 • Allmäntandvård där bastandvård beräknas överstiga 20 000 kronor under ett kalenderår ska förhandsbedömas. Endast de åtgärder som överstiger detta basbelopp ska förhandsbedömas.
  Avtagbar protetik (åtgärderna 822-824, 827-829) räknas inte in i basbeloppet och ska alltså inte förhandsbedömas.

 • Specialisttandvård där bastandvård beräknas överstiga 25 000 kronor under ett kalenderår ska förhandsbedömas. Endast de åtgärder som överstiger detta basbelopp ska förhandsbedömas
  Avtagbar protetik (åtgärderna 822-824, 827-829) räknas inte in i basbeloppet och ska alltså inte förhandsbedömas.

 • Tandvårdsstödet omfattar: En undersökning per år samt förebyggande och regelbunden tandvård hos valfri tandläkare.
 • Garantitiden för avtagbar protetik och skenor är ett år. Fakturering för samma åtgärder inom garantitiden godkänns inte.
 • Godkända åtgärder för F-tandvård anges med X i Ersättningslistans högerkolumn.
 • F-grupptillhörighet ska anges.
 • All tidsdebitering ska förhandsbedömas.
 • Vård utförd inom basbeloppet ska beskrivas i anamnesrutan vid ansökan om utökad vård.
 • Fast protetik inte ingår och aldrig godkänns vid eFHB.
 • Alla åtgärder i Ersättningslistan som anger FHB i kolumnen Upplysningar ska förhandsbedömas:

  - Endast tillkommande åtgärder som inte har utförts ska registreras och kostnadsberäknas.
  - I anamnesrutan ska den redan utförda bastandvården kort beskrivas.

I övrigt se varje diagnos F1-F11.

Läs mer på sidan Förhandsbedömning – eFHB.

Unga vuxna med N-tandvård

 • Ingen förhandsbedömning behövs eftersom unga vuxna med intyg om N-tandvård eller F-tandvård har rätt till fullständig tandvård enligt Underlag för avtal om fri tandvård till unga vuxna – Riktlinjer som finns på under menyrubriken Fri tandvård – barn och unga och sidan Unga vuxna 20-24 år.
 • Unga vuxna betalar ingen patientavgift.

 

Vårdgivarkontinuitet är en förutsättning för hög vårdkvalitet till de patienter som har rätt till F-tandvård. Därför ska berättigade personer identifieras av sjukvården i god tid och behandlas inom Särskilt tandvårdsstöd från 1 januari det år de fyller 20 år. Läs även Unga vuxna med Särskilt Tandvårdsstöd.

Basundersökning ska utföras av patientansvarig tandläkare en gång per kalenderår – om ej annat anges i den individanpassade behandlingsplanen.

En individanpassad långsiktig behandlingsplan ska innehålla:

 • Tidigare utförd vård.
 • Angivna diagnoser.
 • Patientens allmänna hälsotillstånd.
 • Patientens önskemål med uppgift om när och hur åtgärderna ska utföras.
 • Uppgift om patientansvarig tandläkare och patientansvarig tandhygienist.
 • Tandläkarens planerade åtgärder.
 • I förekommande fall vård hos tandhygienist och/eller behandling inom specialisttandvården.

Omfattande, tidskrävande behandlingar inom F-tandvård bör planeras med stor hänsyn till patientens allmäntillstånd och omvårdnadsbehov så att en vård av individanpassad god kvalitet ska kunna uppnås.

I undantagsfall kan patienten behandlas av annan än patientansvarig tandläkare, dock krävs dokumenterad motivering.

Läs alltid sidorna eFHB – förhandsbedömning och Ersättning – fakturering

N-tandvård och F-tandvård bör registreras i Socialstyrelsens tandhälsoregister. Åtgärdskoder ska skickas via journalsystemet till Försäkringskassan som vidarebefordrar uppgifterna till tandhälsoregistret.

 • Vid N-tandvård ska det anges vilken personkrets 1-4 – om detta är okänt ska kategori 1 anges.
 • Vid F-tandvård ska diagnoserna F1-F11 anges.

Åtgärderna ska registreras inom 14 dagar efter utförandet.

 • Fast protetik, tandstödd eller implantatstödd, ingår inte.
 • Friläggning i samband med kofferdam eller lagning ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är ett år för avtagbar protetik och skenor.
 • Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes ersätts endast en gång.

Godkända åtgärder för F-tandvård är markerade med X i F-tandvårdskolumnen i Ersättningslistan.

Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Allmänt om ersättning och förhandsbedömning

 • Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan. För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske. Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav.
  ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.
 • Tandvård som inte omfattas av Särskilt tandvårdsstöd ska betalas av patienten själv med hjälp av det statliga tandvårdsstödet via Försäkringskassan

Läs alltid sidorna eFHB – förhandsbedömning och Ersättning – fakturering

Fakturera inom sex månader

 • Utförd vård ska faktureras Enhet Tandvård omgående, dock senast sex månader efter behandlingsdag.
 • Ersättning för vård äldre än sex månader utbetalas inte.
 • Journalkopior kan begäras in.

Läkarintyg för tandvård är aktuellt i följande situationer:

 • Läkarintyg angående F-tandvård (vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning)
 • Läkarintyg angående N-tandvård (nödvändig tandvård)
 • Läkarintyg angående STB (särskilt tandvårdsbidrag via Försäkringskassan)

Samtliga läkarintyg inplaceras i taxa kort – 400 kronor inklusive moms.
Patientavgiftshandboken 3.4 Intyg/Utlåtande

Patienten ska själv betala för läkarintyget. Om patientens enda anledning till läkarbesöket är att få intyget ska ingen patientavgift betalas. Avgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet och frikort gäller inte.
(Regler för Särskilt tandvårdsstöd, Bilaga 3 – Taxor för utfärdande av läkarintyg, se sidan Ersättning – fakturering)

Blanketter för läkarintyg

Privat ansökan angående intyg om N-tandvård

 

Senast uppdaterad: 2019-09-09 11:36