Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

F-tandvård
vid vissa långvariga sjukdomar eller Funktionsnedsättning

Personer med stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå behandling i tandvården på grund av nedanstående diagnoser kan ha rätt till intyg om F-tandvård. Patienten betalar samma avgifter som i hälso- och sjukvården – och får samma högkostnadsskydd och frikort efter 1 150 kronor i betalda patientavgifter under 12 månader. Patienten får välja tandläkare.

 • Berättigade patienter ska identifieras av sjukvården och behandlas inom Särskilt tandvårdsstöd från 1 januari det år de fyller 20 år. Läs mer under Unga vuxna med Särskilt tandvårdsstöd.
 • Intyget ska kontrolleras vid varje besök. Om patienten saknar giltig ID-handling, måste den som följer med intyga vem personen är. Anledningen till kontrollen är att intyg dels kan vara tidsbegränsade, dels kan dras in om villkoren inte längre är uppfyllda.
  Intyg om F-tandvård gäller i fyra år – dock F2-F4 och F8 gäller tills vidare.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – Patientavgift & eFrikort med mera
  Högkostnadsskyddet är 1 150 kronor
  Unga vuxna och personer som fyllt 85 år betalar ingen patientavgift, läs mer på sidan Unga vuxna med Särskilt tandvårdsstöd. Tandvård som inte omfattas av Särskilt tandvårdsstöd ska betalas av patienten själv med hjälp av det statliga tandvårdsstödet via Försäkringskassan.
 • Ersättning från Försäkringskassan kan inte kombineras med NFS-tandvård.

Läs alltid sidorna

 

Gå en snabbkurs – lär dig mer om F-tandvård

Folder: F-tandvård – vid svår psykisk funktionsnedsättning För dig med patienter i primärvården och psykiatrin (kan beställas, se längre ner på denna sida)
Presentation:  F-tandvård och STB med mera – för primärvården och psykiatrin (patientbilder på sidorna 6 & 7 är förminskade)

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård
Nya RMR april 2020:
- Antibiotikaprofylax i tandvården
- Tandvård vid behandling med antikoagulantia och/eller trombocythämmare 

Rätt till intyg om F-tandvård har personer som:

- har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå behandling i tandvården på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
eller
- på grund av en sällsynt diagnos har stora svårigheter att sköta sin munhygien, att genomgå behandling i tandvården eller har orofaciala symtom.

I övrigt se varje diagnos F1-F11.

 

Från läkarintyg till beslut om tandvårdsintyg

 • Läkarintyg med funktionsbedömning Socialstyrelsens intygsblankett – skrivbar.
  Fyll i, skriv ut, underteckna och skicka till Enhet Tandvård.
 • Bedömning av Enhet Tandvård som beslutar om personen har rätt till intyg om F-tandvård.
 • Beviljade personer får ett intyg och informeras om att de ska kunna legitimera sig vid besöken om de inte redan är välkända där, och att giltighetstiden kommer att kontrolleras rutinmässigt varje gång.
  I intygsbrevet står dessutom intygsnumret, giltighetstiden och utfärdare.
 • Patienten bokar själv tid hos valfri tandläkare.
 • Patient som inte har giltigt intyg hänvisas till behandlande läkare för en funktionsbedömning som ska bifogas ansökan för intyg om F-tandvård.

Läkarintyg

Utifrån fastställd diagnos gör läkaren en bedömning om personen har en svår till fullständig funktionsnedsättning avseende svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå en behandling i tandvården.
Funktionsbedömningen görs enligt ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health).

För patienter med ALS – Amyotrofisk Lateral Skleros (F 8) behöver läkarintyget endast bekräfta diagnosen.

Enhet Tandvård – adress med mera

Taxor för utfärdande av läkarintyg

Samtliga läkarintyg angående tandvårdsstöd inplaceras i taxa kort – 400 kronor inklusive moms.
Patientavgiftshandboken 3.4 Intyg/Utlåtande

Patienten ska själv betala för läkarintyget. Om patientens enda anledning till läkarbesöket är att få intyget ska ingen patientavgift betalas. Avgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet och frikort gäller inte.

F-tandvård ska förhandsbedömas när kostnaden beräknas överstiga basbeloppen på sidan Att tänka på före NFS-behandling samt när det anges i Ersättningslistan.

 • Godkända åtgärder för F-tandvård anges med X i Ersättningslistans högerkolumn.
 • Alla åtgärder i Ersättningslistan som anger FHB i kolumnen Upplysningar ska förhandsbedömas:

  - Endast tillkommande åtgärder som inte har utförts ska registreras och kostnadsberäknas.
  - I anamnesrutan ska den redan utförda bastandvården kort beskrivas.
  I övrigt se varje diagnos F1-F11.

 • Vård utförd inom basbeloppet ska beskrivas i anamnesrutan vid ansökan om utökad vård.
 • F-grupptillhörighet ska anges.
 • All tidsdebitering ska förhandsbedömas.
 • Garantitiden för avtagbar protetik och skenor är ett år. Fakturering för samma åtgärder inom garantitiden godkänns inte.
 • Fast protetik ingår inte.

 

Läs mer på sidan Förhandsbedömning – eFHB.

Unga vuxna med N-tandvård

 • Ingen förhandsbedömning behövs eftersom unga vuxna med intyg om N-tandvård eller F-tandvård har rätt till fullständig tandvård enligt Underlag för avtal om fri tandvård till unga vuxna – Riktlinjer som finns på under menyrubriken Fri tandvård – barn och unga och sidan Unga vuxna 20-24 år.
 • Unga vuxna betalar ingen patientavgift.

 

Vårdgivarkontinuitet är en förutsättning för hög vårdkvalitet till de patienter som har rätt till F-tandvård. Därför ska berättigade personer identifieras av sjukvården i god tid och behandlas inom Särskilt tandvårdsstöd från 1 januari det år de fyller 20 år. Läs även Unga vuxna med Särskilt Tandvårdsstöd.

Basundersökning ska utföras av patientansvarig tandläkare en gång per kalenderår – om ej annat anges i den individanpassade behandlingsplanen.

Behandlingsplanen ska innehålla:

 • Tidigare utförd vård.
 • Angivna diagnoser.
 • Patientens allmänna hälsotillstånd.
 • Patientens önskemål med uppgift om när och hur åtgärderna ska utföras.
 • Uppgift om patientansvarig tandläkare och patientansvarig tandhygienist.
 • Tandläkarens planerade åtgärder.
 • I förekommande fall vård hos tandhygienist och/eller behandling inom specialisttandvården.

Omfattande, tidskrävande behandlingar inom F-tandvård bör planeras med stor hänsyn till patientens allmäntillstånd och omvårdnadsbehov så att en vård av individanpassad god kvalitet ska kunna uppnås.

I undantagsfall kan patienten behandlas av annan än patientansvarig tandläkare, dock krävs dokumenterad motivering.

Läs alltid sidorna

 

Individanpassad långsiktig behandlingsplan

N-tandvård och F-tandvård bör registreras i Socialstyrelsens tandhälsoregister. Åtgärdskoder ska skickas via journalsystemet till Försäkringskassan som vidarebefordrar uppgifterna till tandhälsoregistret.

 • Vid N-tandvård ska det anges vilken personkrets 1-4 – om detta är okänt ska kategori 1 anges.
 • Vid F-tandvård ska diagnoserna F1-F11 anges.

Åtgärderna ska registreras inom 14 dagar efter utförandet.

Läkarintyg för tandvård är aktuellt i följande situationer:

Samtliga läkarintyg inplaceras i taxa kort – 400 kronor inklusive moms.
Patientavgiftshandboken 3.4 Intyg/Utlåtande

Patienten ska själv betala för läkarintyget. Om patientens enda anledning till läkarbesöket är att få intyget ska ingen patientavgift betalas. Avgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet och frikort gäller inte.
(Regler för Särskilt tandvårdsstöd, Bilaga 3 – Taxor för utfärdande av läkarintyg, se sidan Ersättning – fakturering)

Privat ansökan angående intyg om N-tandvård

Privat ansökan om särskilt tandvårdsbidrag, STB

Terapigrupp Tandvård

 • Patientinfo om tranexamsyra – på åtta språk (se rutan Relaterad information)
 • Patientinfo om midazolam – på 14 språk (se rutan Relaterad information) 
 • Tandvårdens läkemedel 2018-2019 (se rutan Utvidgade terapiråd)

Nationella riktlinjer för vuxentandvård – SoS

REKlistan – Tandvård

Beställ foldrar via koncernkontoret.tandvard@vgregion.se

Via Servicewebben kan du även beställa medicinska riktlinjer och folder om antibiotika i tandvården. Ange Tandvård i rutan Sök publikationer, klicka på Sök.

Patientinfo finns på 1177.se

1177.se/Vastra-Gotaland > Så fungerar vården > Kostnader och ersättningar > Kostnader och ersättningar inom tandvård
Tandvård om du har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet – N-tandvård
> Tandvård om du har en funktionsnedsättning – F-tandvård
Tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar – S-tandvård

Senast uppdaterad: 2020-05-27 11:36