F-tandvård
vid vissa långvariga sjukdomar eller Funktionsnedsättning

Privata vårdgivare som har patienter med Särskilt tandvårdsstöd kan ansluta sig till tjänsten eFrikort

Högkostnadskort och frikort hanteras enklast i tjänsten eFrikort – som även används av hälso- och sjukvården. Nu har dessutom själva beräkningen av högkostnadsperioden anpassats till eFrikort. Det gör att det inte längre är möjligt att genom taktiska val förlänga perioden och därigenom även frikortets giltighetstid.
Det nya beräkningssättet gäller även när högkostnadsskydd och frikort hanteras manuellt.

INFO – eFrikort i tandvården

Läs på sidan Ersättning – Fakturaportalen under rubriken eFrikort: Anslut din klinik och sök behörighet – steg-för-steg.

eFrikort – extra support för privata vårdgivare

koncernkontoret.tandvard@vgregion.se    Ämne: eFrikort
Joselin Nuñez Vergara
010-441 27 07
Vardagar:    09.00-15.00     fram till årsskiftet.

 

Personer med stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå behandling inom tandvården på grund av nedanstående diagnoser kan ha rätt till intyg om F-tandvård. De betalar då samma patientavgifter som i hälso- och sjukvården - och får samma högkostnadsskydd och frikort efter 1 100 kronor i betalda patientavgifter under 12 månader.

Intyg om F-tandvård ges till personer som

- har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå behandling i tandvården på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
eller
- på grund av en sällsynt diagnos har stora svårigheter att sköta sin munhygien, att genomgå behandling i tandvården eller har orofaciala symtom.

Berättigade patienter ska identifieras av sjukvården och behandlas inom Särskilt tandvårdsstöd från 1 januari det år de fyller 20 år.

Ta en snabbkurs – lär dig mer om F-tandvård
Blankett för ansökan och läkarintyg finns längst ner på sidan via länken.

Giltighetstid anges under varje diagnos.

Förhandsbedömning vid F-tandvård

Förhandsbedömning görs i den omfattning som nämns under varje diagnos. All tidsdebitering ska förhandsbedömas.

Läs alltid sidorna eFHB – förhandsbedömning och Ersättning – fakturering

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

REKlistan – Tandvård

 • Läkarintyg med funktionsbedömning på Socialstyrelsens blankett – skriv ut, fyll i och skicka till Enhet Tandvård.
 • Enhet Tandvård bedömer och beslutar om personen har rätt till intyg om F-tandvård.
 • Beviljade personer får ett intyg och informeras om att de ska kunna legitimera sig vid besöken om de inte redan är välkända där, och att giltighetstiden kommer att kontrolleras rutinmässigt varje gång.
  I intygsbrevet står dessutom intygsnumret, giltighetstiden och utfärdare.
 • Patienten bokar själv tid hos valfri tandläkare.
 • Patient som inte har giltigt intyg hänvisas till behandlande läkare för en funktionsbedömning som ska bifogas ansökan för intyg om F-tandvård.

Läkarintyg

Utifrån fastställd diagnos gör läkaren en bedömning om personen har en svår till fullständig funktionsned-sättning avseende svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå en behandling i tandvården.
Funktionsbedömningen görs enligt ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health).

För patienter med ALS – Amyotrofisk Lateral Skleros (F 8) behöver läkarintyget endast bekräfta diagnosen.

Enhet Tandvård – adress med mera

Taxor för utfärdande av läkarintyg

Samtliga läkarintyg angående tandvårdsstöd inplaceras i taxa kort – 400 kronor inklusive moms.
Patientavgiftshandboken 3.4 Intyg/Utlåtande

Patienten ska själv betala för läkarintyget. Om patientens enda anledning till läkarbesöket är att få intyget ska ingen patientavgift betalas. Avgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet och frikort gäller inte.

Att tänka på inför behandling och fakturering vid F-tandvård:

 • Fast protetik, tandstödd eller implantatstödd, ingår inte.
 • Friläggning i samband med kofferdam eller lagning ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är ett år för avtagbar protetik och skenor.
 • Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes ersätts endast en gång.

Godkända åtgärder för F-tandvård är markerade med X i F-tandvårdskolumnen i Ersättningslistan.

Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Läs alltid sidorna eFHB – förhandsbedömning och Ersättning – fakturering

I övgrigt

Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd. För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav.
ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.

N-tandvård och F-tandvård ska registreras i Socialstyrelsens tandhälsoregister. Åtgärdskoder ska skickas via journalsystemet till Försäkringskassan som vidarebefordrar uppgifterna till tandhälsoregistret. Vid N-tandvård ska det anges vilken personkrets 1-4 – om detta är okänt ska kategori 1 anges. Vid F-tandvård ska diagnoserna F1-F11 anges. Åtgärderna ska registreras inom 14 dagar efter utförandet.

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder – 100-serien

- Patient med intyg om F-tandvård har rätt till en basundersökning per kalenderår samt förebyggande och regelbunden tandvård. Ersättning för fler än en basunder-sökning under samma kalenderår hos samma vårdgivare ska särskilt motiveras och förhandsbedömas.
- Basundersökningen (åtgärd 101L0 och 101, basundersökning och diagnostik) ska utföras av patientansvarig tandläkare (fast vårdkontakt). Åtgärden ska innefatta en dokumenterad, individanpassad behandlingsplan, diagnostik, riskbedömning, hälsoinformation och rekommendationer om egenvård. Riskbedömning som anger att förhöjd risk föreligger ska dokumenteras. Åtgärden inkluderar även förebyggande insatser upp till fem minuter i form av munhygieninstruktion, borttagande av tandsten eller fluorbehandling. Planerad tid för nästa basundersök¬ning ska anges i journalen.

Kombination av åtgärdskoderna 101 och 103 vid samma besök ska särskilt motiveras.
För åtgärd 103, 107, 108 och 113 ska alltid skäl till undersökning och undersökningsfynd noteras i journalen.

Sjukdomsförebyggande åtgärder – 200-serien

Sjukdomsförebyggande åtgärder ersätts för att upprätthålla patientens munhälsa och undvika försämringar av allvarliga och sjukliga förändringar i munnen för att motverka smärta och andra obehag.

Sjukdomsbehandlande åtgärder – 300-serien

Sjukdomsbehandlande åtgärder förutsätter angivna diagnoser/tillstånd, som är dokumenterade med exempelvis röntgen, foto och fickstatus. Målet är att åstadkomma en förbättring av patientens munhälsa.

Protetiska åtgärder med tandstödd eller implantatstödd protetik omfattas inte. Åtgärder som godkänns inom
F-tandvård är markerade med X i Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland.

En individanpassad långsiktig behandlingsplan ska innehålla

 • tidigare utförd vård
 • angivna diagnoser
 • patientens allmänna hälsotillstånd
 • patientens önskemål med uppgift om när och hur åtgärderna ska utföras
 • uppgift om patientansvarig tandläkare och patientansvarig tandhygienist
 • tandläkarens planerade åtgärder
 • i förekommande fall vård hos tandhygienist och/eller behandling inom specialisttandvården.

Omfattande, tidskrävande behandlingar inom F-tandvård bör planeras med stor hänsyn till patientens allmäntillstånd och omvårdnadsbehov så att en vård av individanpassad god kvalitet ska kunna uppnås.

I undantagsfall kan patienten behandlas av annan än patientansvarig tandläkare, dock krävs dokumenterad motivering.

Läs alltid sidorna eFHB – förhandsbedömning och Ersättning – fakturering

Vårdgivarkontinuitet är en förutsättning för hög vårdkvalitet till de patienter som har rätt till F-tandvård. Därför ska berättigade personer identifieras av sjukvården i god tid och behandlas inom Särskilt tandvårdsstöd från 1 januari det år de fyller 20 år. Läs även Unga vuxna med Särskilt Tandvårdsstöd.


Senast uppdaterad: 2018-09-20 14:16