N-tandvård
och munhälsobedömning

Privata vårdgivare som har patienter med Särskilt tandvårdsstöd kan ansluta sig till tjänsten eFrikort

Högkostnadskort och frikort hanteras enklast i tjänsten eFrikort – som även används av hälso- och sjukvården. Nu har dessutom själva beräkningen av högkostnadsperioden anpassats till eFrikort. Det gör att det inte längre är möjligt att genom taktiska val förlänga perioden och därigenom även frikortets giltighetstid.
Det nya beräkningssättet gäller även när högkostnadsskydd och frikort hanteras manuellt.

INFO – eFrikort i tandvården

Läs på sidan Ersättning – Fakturaportalen under rubriken eFrikort: Anslut din klinik och sök behörighet – steg-för-steg.

eFrikort – extra support för privata vårdgivare

koncernkontoret.tandvard@vgregion.se    Ämne: eFrikort
Joselin Nuñez Vergara
010-441 27 07
Vardagar:    09.00-15.00     fram till årsskiftet.

Personer som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg kan ha rätt till intyg om N-tandvård. De betalar då samma patientavgifter som i hälso- och sjukvården – och får samma högkostnadsskydd och frikort efter 1 100 kronor i patientavgift under 12 månader. Patienten får välja tandläkare och behöver inte genomgått en munhälsobedömning.

 • Berättigade patienter ska identifieras av kommunala intygsutfärdare och behandlas inom Särskilt tandvårdsstöd från 1 januari det år de fyller 20 år. Läs mer under Unga vuxna i menyn till vänster.
 • Allmäntandvård där bastandvård beräknas överstiga 12 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömmas.
 • Specialisttandvård där bastandvård beräknas överstiga 20 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömmas.
 • Intyget ska kontrolleras vid varje besök. Om patienten saknar en giltig ID-handling, måste den som följer med intyga vem personen är.
 • Giltighetstiden: Intyget kan tidsbegränsas om förbättringsutsikterna inte kan bedömas.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Läs alltid sidorna eFHB – förhandsbedömning och Ersättning – fakturering

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

REKlistan – Tandvård

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder – 100-serien

- Patient med intyg om N-tandvård har rätt till en basundersökning per kalenderår samt förebyggande och regelbunden tandvård. Ersättning för fler än en basundersökning under samma kalenderår hos samma vårdgivare ska särskilt motiveras och förhandsbedömas.
- Basundersökningen (åtgärd 101L0 och 101, basundersökning och diagnostik) ska utföras av patientansvarig tandläkare (fast vårdkontakt). Åtgärden ska innefatta en dokumenterad, individanpassad behandlingsplan, diagnostik, riskbedömning, hälsoinformation och rekommendationer om egenvård. Riskbedömning som anger att förhöjd risk föreligger ska dokumenteras. Åtgärden inkluderar även förebyggande insatser upp till fem minuter i form av munhygieninstruktion, borttagande av tandsten eller fluorbehandling. Planerad tid för nästa basundersök¬ning ska anges i journalen.

Kombination av åtgärdskoderna 101 och 103 vid samma besök ska särskilt motiveras.
För åtgärd 103, 107, 108 och 113 ska alltid skäl till undersökning och undersökningsfynd noteras i journalen.

Sjukdomsförebyggande åtgärder – 200-serien

Sjukdomsförebyggande åtgärder ersätts för att upprätthålla patientens munhälsa och undvika försämringar av allvarliga och sjukliga förändringar i munnen för att motverka smärta och andra obehag.

Sjukdomsbehandlande åtgärder – 300-serien

Sjukdomsbehandlande åtgärder förutsätter angivna diagnoser/tillstånd, som är dokumenterade med exempelvis röntgen, foto och fickstatus. Målet är att åstadkomma en förbättring av patientens munhälsa.

Protetiska åtgärder med tandstödd eller implantatstödd protetik omfattas inte.

En individanpassad långsiktig behandlingsplan ska innehålla

 • tidigare utförd vård
 • angivna diagnoser
 • patientens allmänna hälsotillstånd
 • patientens önskemål med uppgift om när och hur åtgärderna ska utföras
 • uppgift om patientansvarig tandläkare och patientansvarig tandhygienist
 • tandläkarens planerade åtgärder
 • i förekommande fall vård hos tandhygienist och/eller behandling inom specialisttandvården.

Omfattande, tidskrävande behandlingar inom N-tandvård bör planeras med stor hänsyn till patientens allmäntillstånd och omvårdnadsbehov så att en vård av individanpassad god kvalitet ska kunna uppnås.

I undantagsfall kan patienten behandlas av annan än patientansvarig tandläkare, dock krävs dokumenterad motivering.

Läs alltid sidorna eFHB – förhandsbedömning och Ersättning – fakturering

Att tänka på inför behandling och fakturering vid N- och S-tandvård:

 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är två år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes ersätts endast en gång.

Godkända åtgärder för mobil hemtandvård M3 är markerade med X i M3-kollumnen i Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd.

I övgrigt

Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd. För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.
Läs alltid sidorna eFHB – förhandsbedömning och Ersättning – fakturering

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav.
ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.

Ingen ersättning eller begränsad ersättning för vissa åtgärder vid N- och S-tandvård

 • val av vårdmodell ska anges – K, P eller M1-3 (se avsnittet Tre vårdmodeller för N-tandvård)
 • all tidsdebitering ska förhandsbedömas
 • allmäntandvård där bastandvård beräknas överstiga 12 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömas
 • specialisttandvård där bastandvård beräknas överstiga 20 000 kronor per kalenderår ska förhands-bedömas
 • vård utförd inom basbeloppet ska beskrivas i anamnesrutan vid ansökan om utökad vård
 • all fast protetik ska förhandsbedömas
 • implantatstödd protetik i undantagsfall kan godkännas vid svår oralmotorisk funktionsnedsättning.

- Avtagbar protetik behöver inte förhandsbedömas och ska inte räknas in i beloppen ovan.
- Detta gäller åtgärderna 822, 823, 824, 827, 828 och 829.
- Garantitiden är två år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärder inom garantitiden godkänns inte.

Rätten till N-tandvård ska grundas på ett realistiskt behandlingsbehov.


En bedömning ska göras med hänsyn till den enskildes allmäntillstånd och behov för att avgöra vilken behandlingsnivå som är lämplig.
- Förebyggande och akuta insatser ska vara prioriterade.
- Konserverande och protetisk behandling ska förbättra patientens förmåga att äta och tala samt bidra till ett godtagbart utseende utan besvärande tandluckor för patienten.

 • Om allmäntillståndet inte medger mer omfattande tandvård, bör denna istället inriktas på att hålla patienten fri från allvarliga och sjukliga förändringar i munnen för att motverka smärta och andra obehag
 • Om prognosen för en behandling är tveksam, bör tandvården genomföras i etapper så att resultatet av de först insatta behandlingsåtgärderna kan utvärderas innan en mer omfattande behandling genomförs.

N-tandvård och F-tandvård ska registreras i Socialstyrelsens tandhälsoregister. Åtgärdskoder ska skickas via journalsystemet till Försäkringskassan som vidarebefordrar uppgifterna till tandhälsoregistret. Vid N-tandvård ska det anges vilken personkrets 1-4 – om detta är okänt ska kategori 1 anges. Vid F-tandvård ska diagnoserna F1-F11 anges. Åtgärderna ska registreras inom 14 dagar efter utförandet.

Vårdgivarkontinuitet är en förutsättning för hög vårdkvalitet till de patienter som har rätt till N-tandvård. Därför ska berättigade personer identifieras av kommunala intygsutfärdare i god tid och behandlas inom Särskilt tandvårdsstöd från 1 januari det år de fyller 20 år. Läs även Unga vuxna med Särskilt tandvårdsstöd i den vita menyn till vänster.

Mobil hemtandvård är den N-tandvård som utförs i patientens hem till skillnad mot vanlig kliniktandvård. Det gäller för personer med intyg om N-tandvård och som av olika skäl har svårigheter att ta sig till en tandvårdsklinik.

Beslutsprocess: Patientens vårdpersonal och tandläkare ska samråda om var tandvården ska utföras med hjälp av den beslutsprocess som finns i Regler för Särskilt tandvårdsstöd, bilaga 1.

Gemensamma regler i 13 landsting

Västra Götalandsregionen har tillsammans med tolv landsting tagit fram tydliga regler för att avgränsa den tandvård som kan utföras i patientens hem. Vårdgivarna får ersättning för den typ av hemtandvård som kan garantera patienten säker tandvård med hög kvalitet. Om mer avancerad tandvård behövs kan undantag beviljas om det finns speciella skäl.

Tre vårdmodeller för N-tandvård

Det avgränsade vårdutbudet gäller M 3.

 • (K) Konventionell kliniktandvård – komplett vårdutbud.
 • (P) Permanent tandvårdsutrustning i en separat lokal på särskilt boende – komplett vårdutbud.
 • (M 1-3) Mobil hemtandvård – tre olika utrustningsnivåer:

- (M 1) Mobil tandvårdsutrustning som monteras upp i separat lokal på särskilt boende – KOMPLETT vårdutbud, jämställt med konventionell kliniktandvård.

- (M 2) Tandvårdsbuss med fast tandvårdsutrustning i anslutning till patientens boende – KOMPLETT vårdutbud, jämställt med konventionell kliniktandvård.

- (M 3) Enklare mobil tandvårdsutrustning för behandling i patientens eget boende – AVGRÄNSAT vårdutbud, se nedan. Avser all mobil utrustning som inte motsvarar utrustningsnivå M1 eller M2.

Patienten kan inte debiteras andra kostnader än patientavgift enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. I övrigt se Patientavgiftshandboken, Västra Götalandsregionen.
Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Regler och Ersättningslista för Särskilt tandvårdsstöd

De åtgärder som godkäns för utrustningsnivå M3 är markerade i senaste versionen av Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd.
Den mobila hemtandvården för personer med intyg om N-tandvård regleras på sidorna 7-10 i Regler för Särskilt tandvårdsstöd. Båda dokumenten finns på sidan  Ersättning – fakturering.

Avgränsad hemtandvård – med enklare mobil vårdutrustning (M 3)

Patientsäkerheten avseende hygien och vård ska garanteras även vid behandling med enklare mobil vårdutrustning i patientens eget boende. Därför ställs höga krav på kompetens och erfarenhet hos behandlande tandvårdspersonal. Förebyggande behandling och akuta insatser ska prioriteras. Samma krav gäller som vid tandvård på tandklinik, avseende vad som ingår i utförda åtgärder och dokumentation.

Bastandvård och akuttandvård får göras utan förhandsbedömning (M 3)

Begränsningar avseende omfattning beskrivs i Ersättningslistan – finns på sidan Ersättning – fakturering.

 • Undersökning
  Åtgärd 103/103S ersätts högst tre gånger per patient, vårdgivare och kalenderår.

 • Röntgen med dokumenterad bildanalys (utöver det som ingår i åtgärd 101/101L0)
  Åtgärd 121/121S eller 122/122S.
  Åtgärd 123/1223S ersätts på individuell indikation en gång per patient, vårdgivare och kalenderår.

 • Utförlig hälsoinformation (utöver det som ingår i åtgärd 101/101L0)
  Åtgärd 201/201S eller 311/311S ersätts med information och instruktion till patient/närstående och vårdpersonal med utförlig dokumentation av ordinerade insatser, uppföljning, utvärdering och samverkan kring patienten. Sammanlagt 201/201S och 311/311S max en gång per patient, vårdgivare och kalenderår.

 • 200- och 300-åtgärder Sjukdomsförebyggande åtgärder 201/201S, 205/205S, 206/206S kan inte kombineras med sjukdomsbehandlande åtgärder 311/311S, 312/312S, 321/321S, 341/341S vid samma besök. Sammanlagt tre besök med de sjukdomsförebyggande åtgärderna ovan och/eller de sjukdomsbehandlande åtgärderna ovan per patient, vårdgivare och kalenderår ersätts utan FHB. Max två av dessa åtgärder ersätts per dag. Tandhygienist får använda allmäntandvårdstaxa och åtgärd 301 – men inte åtgärd 302-303.

 • Kirurgisk behandling ersätts med åtgärderna 401/401S och 403/403S.
  Endodontisk behandling vid akuta besvär ersätts för trepanation och cavumextirpation samt provisorisk fyllning med åtgärd 521/521S.

 • Fyllningsterapi ersätts med åtgärderna 701 och 704. Sammanlagt max fyra av dessa åtgärder ersätts per patient, vårdgivare och dag.

 • Långtidstemporära fyllningar ersätts med åtgärd 301/301S, 302/302S eller 303/303S. Dessa åtgärder kan inte kombineras med varandra för samma patient, vårdgivare och dag. FHB krävs om åtgärd 301-303 eller 301S-303S sammanlagt ska användas fler än sex gånger per patient, kalenderår och vårdgivare.

 • Reparation av avtagbar protetik ersätts medåtgärderna 831-836/831S-836S.

 • Cementering av lossnad krona/fasad per krona/fasad ersätts med åtgärd 811/811S.

Korgar – fasta kombinationer av åtgärder

För patienter som behandlas med mobil hemtandvård finns två fasta kombinationer av åtgärder, så kallade korgar. De kan användas av tandläkare eller tandhygienister endast om det finns en behandlingsplan som är fastställd av tandläkare och som är baserad på basundersökning (åtgärd 101 eller 101L0) en gång per kalenderår.

 • Basundersökning utförd av tandläkare ska innefatta diagnostik, riskbedömning, hälsoinformation och rekommendationer om egenvård, instruktion om munvård till patient, närstående eller vårdpersonal.
  I basundersökningen ingår även borttagande av ringa mängd tandsten eller fluorlackning av enstaka tänder. Vid behov ingår upp till fyra röntgenbilder och dokumenterad analys i undersökningsåtgärden.

 • Journaldokumentation i samband med undersökning ska utöver ovanstående inkludera planerad behandling under kalenderåret (behandlingsperioden).

 • I korgarna ingår även information, instruktion och ordination avseende munhälsan till patienten, närstående eller vårdpersonal. I journalen ska undersökningsfynd, utförd behandling och information dokumenteras av ordinerade insatser, återkommande uppföljning och utvärdering liksom samverkan kring patienten.

Två korgar – kombinationer av åtgärder som får göras utan förhandsbedömning
Högst tre besök jämnt fördelade över året, med fast kombination av åtgärder ersätts under ett kalenderår.
- En korg för patienter med kariesproblem.
- En korg för patienter med parodontala problem.

Kariesproblem
- Ersättning tandhygienist BAS KARIES per behandlingstillfälle

  Undersökning av tandhygienist      åtgärd 113
  Sjukdomsbehandling                      åtgärd 301
  Kariesbehandling                            åtgärd 321

Parodontala problem
- Ersättning tandhygienist BAS PAROD per behandlingstillfälle

  Undersökning av tandhygienist      åtgärd 113
  Sjukdomsbehandling                      åtgärd 301
  Parodbehandling                             åtgärd 341

All övrig vård med utrustningsnivå M3 ska förhandsbedömas.

 

Dokumentering i journal vid mobil hemtandvård (M3)

Journalanteckningarna ska vara tydliga avseende ansvarig tandläkare och tandhygienist (fast vårdkontakt). I undantagsfall kan, med dokumenterad motivering, vården ges av annan än ansvarig behandlare. Undersökningsfynd och utförda åtgärder ska alltid dokumenteras, och behandlaren har långtgående skyldighet att informera patient/närstående eller vårdpersonal samt att samverka kring patienten.

 • Val av mobil hemtandvård och utrustningsnivån ska tydligt motiveras ur patientsäkerhetssynpunkt. Vårdmodell och eventuell utrustningsnivå (K, P, M1, M2 eller M3) ska även anges i eFHB och Fakturaportalen.

 • ID-kontroll ska dokumenteras.

 • Medicinsk anamnes och mediciner ska dokumenteras och värderas i relation till patientens hälsotillstånd och planerad tandvård.

 • Odontologisk anamnes ska innehålla information om tidigare tandvård, i de fall denna kan erhållas. Om möjligt ska information från tidigare vårdgivare eller närstående inhämtas, för att kontinuitet och kvalitet ska bli bästa möjliga.

 • Undersökningsfynd, vid parodontala problem även fickdjupsmätning.

 • Analys av röntgenbilder om röntgen tagits.

 • Fotodokumentation ersätter inte röntgen, men är ett komplement för dokumentation av kliniska fynd.

 • Planerad vård utformas i samråd med patient eller närstående och med hänsyn tagen till patientens önskemål och hälsotillstånd. Vid återkommande besök ska tidigare utförd vård utvärderas och resultatet dokumenteras. Vid behov motiveras ändring i terapiplanen.
 1. Bor i särskilt boende (äldreboende, servicehus och gruppbostäder) med tillsyn större delen av dygnet och där förbättringsutsikten bedöms vara liten. Här avses personer som kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för enligt Hälso- & sjukvårdslagen.
  OBS! Det är personens behov av omvårdnad som avgör bedömningen.

 2. Bor i eget boende med mycket hög grad av service och omsorg under dygnet och som vårdas av hemtjänst eller hemsjukvård. Här avses personer med små förbättringsutsikter – därför berörs inte de med enbart behov av dagliga injektioner eller omläggningar, inte heller de med tillfälligt behov av sjukvård eller sjukhusvistelse.
  OBS! Det är personens behov av omvårdnad som avgör bedömningen.

 3. Har beslut om insatser enligt LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 4. Har assistansersättning från Försäkringskassan eller får stöd och hjälp av anhörig med anledning av begåvningshandikapp, psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller svår kronisk sjukdom. Här avses även personer med begränsad verklighetsuppfattning på grund av långvarigt och allvarligt psykiskt funktionshinder såsom vid psykossjukdom.
  OBS! Det är personens behov av omvårdnad som bedömningen.

Kommunens intygsutfärdare

Enhetschefer, sjuksöterskor med flera kan vara intygsutfärdare och ska identifiera berättigade personer som fyllt 20 år.
Läs mer på sidan Tandvårdsintyg – Intygsbeställning.
Gäller personkretsarna 1-3 ovan.

Privat ansökan för intyg om N-tandvård

Personer som vårdas av anhöriga i hemmet eller har assistansersättning från Försäkringskassan  och därför inte har någon kontaktperson i sin kommun, ska fylla i en ansökan och skicka den till Enhet Tandvård. Läkarintyg angående sjukdom, medicinering och funktionsnivå ska bifogas.
Gäller personkrets 4 ovan.

 Blanketterna finns även på 1177.se – välj Västra Götalandsregionen > Fakta och råd > Tänder tema, se rubriken Blanketter och intyg.

Du som arbetar med den uppsökande verksamheten ska anmäla om samverkan med kommunen inte fungerar som det är tänkt. Det är bara att fylla i rapporten nedan. Händelsen utreds och åtgärder vidtas för att övervinna problemet och höja kvaliteten i verksamheten.

Samverkansavvikelse – skriv avvikelserapport

Kommunens personal ska:

 • identifiera berättigade personer och ge dem intyg om N-tandvård redan från och med januari det år de fyller fyller 20 år
 • uppdatera alla kontaktuppgifter med mera i Intygsbeställningen
 • informera intygshavarna och erbjuda dem en årlig munhälsobedömning
 • vara kontaktlänk – boka tider, se till att personerna kommer iväg till tandvården, vid behov följa med
 • delta i den kostnadsfria utbildningen i allmän munhälsovård
 • närvara vid munhälsobedömningarna och ta emot de individuella instruktionerna om den fortsatta munvården
 • ge daglig munvård utifrån instruktionerna på munvårdskorten
 • anmäla avvikelse om samarbetet inte fungerar som det är tänkt

Senast uppdaterad: 2018-09-20 14:13