N-tandvård
och munhälsobedömning

Personer som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg kan ha rätt till intyg om N-tandvård. Patienten betalar för sin tandvård enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården med samma rätt till frikort. Patienten får välja tandläkare.

Ansökan F- eller N-tandvårdsintyg – för läkare

 • För fullständig information om berättigade till N-tandvård och uppsökande verksamhet samt regler gällande N-tandvård och uppsökande verksamhet se aktuellt regelverk  
 • Berättigade patienter ska identifieras av kommunala intygsutfärdare och behandlas inom Särskilt tandvårdsstöd från 1 januari det år de fyller 24 år. 
 • Intyget ska kontrolleras vid varje besök. Om patienten saknar giltig ID-handling måste den som följer med intyga vem personen är. 
 • Patientavgift betalas vid varje besök. Personer som fyllt 85 år betalar ingen patientavgift.

Vem får intyg om N-tandvård och hur?

Rätt till N-tandvårdsintyg har personer som:

 1. Bor i särskilt boende med dagligt behov av stöd och hjälp med personlig vård/omvårdnad. OBS! Personer som är medboende/parboende eller har boendet av trygghetsskäl är inte berättigade till N-tandvårdsintyg, utan bedöms som ”Bor i eget boende ” enligt nedan.

 2. Bor i eget boende med dagligt behov av stöd och hjälp med personlig vård och som vårdas av hemtjänst och/eller hemsjukvård. Nedsättning inom livsområdet personlig vård ska bedömas som svår eller högre enligt ICF, (ICF=Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa). Här avses personer med små förbättringsutsikter och därför berörs inte de med enbart behov av dagliga injektioner eller omläggningar, inte heller de med tillfälligt behov av sjukvård eller sjukhusvistelse. Stödinsatser från anhörig/närstående ska räknas med i bedömningen.

  Personer som har kommunalt hemvårdsbidrag bedöms som personerna ovan.

  De personer som är berättigade utifrån sina behov men som tackar nej till insats då de saknar sjukdomsinsikt har också rätt till N-tandvårdsintyg.

 3. Har beslut om insatser enligt LSS, samt har pågående insats – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 4. Har kroniska (eventuellt långvariga) psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. Personer med psykisk funktionsnedsättning* saknar ibland sjukdomsinsikt och kännedom om rätten till N-tandvårdsintyg. Ofta ser dock socialtjänst, sjukvård och anhöriga behovet. Då kan N-tandvårdsintyg utfärdas av kommunen. I de fall kommunal insats saknas kan sjukvården identifiera behov, utfärda underlag som styrker funktionsnedsättningen och ansöka om N-tandvårdsintyg. Tandvårdssamordning Koncernkontoret fattar beslut utifrån underlaget.

  Personer med fysisk funktionsnedsättning med dagligt behov av stöd och hjälp med personlig vård och som inte har kommunala insatser utan får stöd av anhöriga, närstående med flera, kan ha rätt till N-tandvårdsintyg. Sjukvården identifierar behov, utfärdar underlag som styrker funktionsnedsättningen och ansöker om N-tandvårdsintyg. Tandvårdssamordning Koncernkontoret fattar beslut utifrån underlaget.

  Personer som har omfattande assistansersättning via försäkringskassan har rätt till N-tandvård.

  *psykisk funktionsnedsättning: vid psykossjukdom eller tillstånd med symtom där sjukdomsinsikt saknas eller är nedsatt. Symtom kan innebära isolering, svårt att ta egna initiativ, svår ångest, vanföreställningar, paranoida tankar, svårighet att klara rutiner i det dagliga livet såsom personlig hygien, regelbundna måltider, betala räkningar, sköta sin bostad.

Hur ska personer med demens bedömas?

Om demensdiagnos finns ska N-tandvårdsintyg utfärdas.

Personer med demens tappar ofta sin tandvårdskontakt. Munhälsan riskerar att snabbt försämras. Ett N-tandvårdsintyg förbättrar möjligheten till tidiga förebyggande insatser. Det går inte att bota en demenssjukdom och att etablera en tandvårdskontakt tidigt då kognitiva funktioner är mindre påverkade ger en stor vinst för individen.

 

Patienter med skyddad identitet:

För patienter med skyddad identitet ska ansökan fortsatt göras med blankett. Fyll i, skriv ut, underteckna och skicka med post till:

Västra Götalandsregionen
Tandvårdssamordning
Koncernkontoret
Regionens Hus
405 44 GÖTEBORG

Blankett läkarintyg för N-tandvård

Privat ansökan om intyg om N-tandvård är inte längre möjlig för patienten att göra.


Informationsfilm om N-tandvård