Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

N-tandvård
och munhälsobedömning

Personer som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg kan ha rätt till intyg om N-tandvård. Patienten betalar samma avgifter som i hälso- och sjukvården – och får samma högkostnadsskydd och frikort efter 1 100 kronor (höjs till 1150 kronor från 1 juni 2019) i patientavgift under 12 månader. Patienten får välja tandläkare och behöver inte genomgått en munhälsobedömning.

Läs alltid sidorna eFHB – förhandsbedömning och Ersättning – Fakturaportalen

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

 • Ny RMR om antibiotikabehandling – april 2019
 • Ny RMR om sedering med midazolam – april 2019

REKlistan – Tandvård

Intygsbeställningen – för intygsutfärdare och administratörer i kommuner

Bedömningen ska göras med hänsyn till den enskildes allmäntillstånd och behov för att avgöra vilken behandlingsnivå som är lämplig.
- Förebyggande och akuta insatser ska vara prioriterade.
- Konserverande och protetisk behandling ska förbättra patientens förmåga att äta och tala samt bidra till ett godtagbart utseende utan besvärande tandluckor för patienten.

 • Om allmäntillståndet inte medger mer omfattande tandvård, bör denna istället inriktas på att hålla patienten fri från allvarliga och sjukliga förändringar i munnen för att motverka smärta och andra obehag.
 • Om prognosen för en behandling är tveksam, bör tandvården genomföras i etapper så att resultatet av de först insatta behandlingsåtgärderna kan utvärderas innan en mer omfattande behandling genomförs.

Giltighetstiden: Intyget kan tidsbegränsas om förbättringsutsikten inte kan bedömas.

N-tandvård ska förhandsbedömas när kostnaden beräknas överstiga basbeloppen nedan samt när det anges i Ersättningslistan.

 • Allmäntandvård där bastandvård beräknas överstiga 20 000 kronor under ett kalenderår ska förhandsbedömas. Endast de åtgärder som överstiger detta basbelopp ska förhandsbedömas.
  Avtagbar protetik (åtgärderna 822-824, 827-829) räknas inte in i basbeloppet och ska alltså inte förhandsbedömas.

 • Specialisttandvård där bastandvård beräknas överstiga 25 000 kronor under ett kalenderår ska förhands- bedömas. Endast de åtgärder som överstiger detta basbelopp ska förhandsbedömas
  Avtagbar protetik (åtgärderna 822-824, 827-829) räknas inte in i basbeloppet och ska alltså inte förhandsbedömas.

 • Tandvårdsstödet omfattar: En undersökning per år samt förebyggande och regelbunden tandvård hos valfri tandläkare.
 • Garantitiden för avtagbar protetik och skenor är ett år. Fakturering för samma åtgärder inom garantitiden godkänns inte.
 • Val av vårdmodell ska anges – K, P eller M1-3 (se Tre vårdmodeller för N-tandvård).
 • All tidsdebitering ska förhandsbedömas.
 • Vård utförd inom basbeloppet ska beskrivas i anamnesrutan vid ansökan om utökad vård.
 • All fast protetik ska förhandsbedömas – och garantitiden är tre år. Fakturering för samma åtgärder inom garantitiden godkänns inte.
 • Implantatstödd protetik i undantagsfall kan godkännas vid svår oralmotorisk funktionsnedsättning.
 • Alla åtgärder i Ersättningslistan som anger FHB i kolumnen Upplysningar ska förhandsbedömas:
  - Endast tillkommande åtgärder som inte har utförts ska registreras och kostnadsberäknas.
  - I anamnesrutan ska den redan utförda bastandvården kort beskrivas.

Läs mer på sidan Förhandsbedömning – eFHB.

Unga vuxna med N-tandvård

 • Ingen förhandsbedömning behövs eftersom unga vuxna med intyg om N-tandvård eller F-tandvård har rätt till fullständig tandvård enligt Underlag för avtal om fri tandvård till unga vuxna – Riktlinjer som finns på under menyrubriken Fri tandvård – barn och unga och sidan Unga vuxna 20-24 år.
 • Unga vuxna betalar ingen patientavgift.

Vårdgivarkontinuitet är en förutsättning för hög vårdkvalitet till de patienter som har rätt till N-tandvård. Därför ska berättigade personer identifieras av kommunala intygsutfärdare i god tid och behandlas inom Särskilt tandvårdsstöd från 1 januari det år de fyller 20 år. Läs även Unga vuxna med Särskilt Tandvårdsstöd.

Basundersökning ska utföras av patientansvarig tandläkare en gång per kalenderår – om ej annat anges i den individanpassade behandlingsplanen.

En individanpassad långsiktig behandlingsplan ska innehålla:

 • Tidigare utförd vård.
 • Angivna diagnoser.
 • Patientens allmänna hälsotillstånd.
 • Patientens önskemål med uppgift om när och hur åtgärderna ska utföras.
 • Uppgift om patientansvarig tandläkare och patientansvarig tandhygienist.
 • Tandläkarens planerade åtgärder.
 • I förekommande fall vård hos tandhygienist och/eller behandling inom specialisttandvården.

Omfattande, tidskrävande behandlingar inom N-tandvård bör planeras med stor hänsyn till patientens allmäntillstånd och omvårdnadsbehov så att en vård av individanpassad god kvalitet ska kunna uppnås.

I undantagsfall kan patienten behandlas av annan än patientansvarig tandläkare, dock krävs dokumenterad motivering.

Läs alltid sidorna eFHB – förhandsbedömning och Ersättning – fakturering

 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är tre år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes eller skena ersätts endast en gång.

Mobil hemtandvård M3: Godkända åtgärder är markerade med X i M3-kollumnen i Ersättningslistan.

Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Kom ihåg:

 • För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.
 • Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan. Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav. 
  ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.

Läs alltid sidorna eFHB – förhandsbedömning och Ersättning – fakturering

Fakturera inom sex månader

 • Utförd vård ska faktureras Enhet Tandvård omgående, dock senast sex månader efter behandlingsdag.
 • Ersättning för vård äldre än sex månader utbetalas inte.
 • Journalkopior kan begäras in.

Mobil hemtandvård med avgränsat vårdutbud

Mobil hemtandvård är den N-tandvård som utförs i patientens hem till skillnad mot vanlig kliniktandvård. Det gäller för personer med intyg om N-tandvård och som av olika skäl har svårigheter att ta sig till en tandvårdsklinik.

Beslutsprocess: Patientens vårdpersonal och tandläkare ska samråda om var tandvården ska utföras med hjälp av den beslutsprocess som finns i Regler för Särskilt tandvårdsstöd, bilaga 1.

Tre vårdmodeller för N-tandvård

Det avgränsade vårdutbudet gäller M 3.

 • (K) Konventionell kliniktandvård – komplett vårdutbud.
 • (P) Permanent tandvårdsutrustning i en separat lokal på särskilt boende – komplett vårdutbud.
 • (M 1-3) Mobil hemtandvård – tre olika utrustningsnivåer:
  - (M 1) Mobil tandvårdsutrustning som monteras upp i separat lokal på särskilt boende – KOMPLETT vårdutbud, jämställt med konventionell kliniktandvård.
  - (M 2) Tandvårdsbuss med fast tandvårdsutrustning i anslutning till patientens boende – KOMPLETT vårdutbud, jämställt med konventionell kliniktandvård.
  - (M 3) Enklare mobil tandvårdsutrustning för behandling i patientens eget boende – AVGRÄNSAT vårdutbud, se nedan. Avser all mobil utrustning som inte motsvarar utrustningsnivå M1 eller M2.

Patienten kan inte debiteras andra kostnader än patientavgift enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. I övrigt se vgregion.se > Hälsa och vård > Vårdgivarwebben > Vårdadministration > Patientavgiftshandboken > Öppenvård > Uteblivet besök.
Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Ersättningslista för Särskilt tandvårdsstöd

De åtgärder som godkänns för utrustningsnivå M3 är markerade i senaste versionen av Ersättningslistan – finns på sidan Ersättning – fakturering

Avgränsad hemtandvård – med enklare mobil vårdutrustning (M 3)

Patientsäkerheten avseende hygien och vård ska garanteras även vid behandling med enklare mobil vårdutrustning i patientens eget boende. Därför ställs höga krav på kompetens och erfarenhet hos behandlande tandvårdspersonal. Förebyggande behandling och akuta insatser ska prioriteras. Samma krav gäller som vid tandvård på tandklinik, avseende vad som ingår i utförda åtgärder och dokumentation.

Bastandvård och akuttandvård får göras utan förhandsbedömning (M 3)

Begränsningar avseende omfattning beskrivs i Ersättningslistan – finns på sidan Ersättning – fakturering.

 • Undersökning
  - Undersökning av varje ny patient ska alltid utföras av tandläkare som upprättar en behandlingsplan.
  - Åtgärd 101 ersätts endast en gång per patient, vårdgivare och kalenderår.
  - Åtgärd 103 ersätts högst tre gånger per patient, vårdgivare och kalenderår.
 • Röntgen med dokumenterad bildanalys (utöver det som ingår i åtgärd 101)
  - Åtgärd 121/121S eller 127/127S.
  - Åtgärd 123/1223S ersätts på individuell indikation en gång per patient, vårdgivare och kalenderår.
 • Utförlig hälsoinformation (utöver det som ingår i åtgärd 101)
  - Åtgärd 201 eller 311/311S ersätts med information och instruktion till patient/närstående och vård-personal med utförlig dokumentation av ordinerade insatser, uppföljning, utvärdering och samverkan kring patienten.
  - Sammanlagt 201 och 311/311S max en gång per patient, vårdgivare och kalenderår.
 • 200- och 300-åtgärder
  - Sjukdomsförebyggande åtgärder 201, 205, 206 och 207/207S kan inte kombineras med sjukdomsbehandlande åtgärder 311/311S, 312/312S, 321/321S, 341/341S vid samma besök.
  - Sammanlagt tre besök med de sjukdomsförebyggande åtgärderna ovan och/eller de sjukdomsbehandlande åtgärderna ovan per patient, vårdgivare och kalenderår ersätts utan FHB.
  - Max två av dessa åtgärder ersätts per dag.
  - Tandhygienist får använda allmäntandvårdstaxa och åtgärd 301 – men inte åtgärd 302-303.
 • Långtidstemporära fyllningar ersätts med åtgärd 301/301S, 302/302S eller 303/303S.
  - Dessa åtgärder kan inte kombineras med varandra för samma patient, vårdgivare och dag.
  - FHB krävs om åtgärd 301-303 eller 301S-303S sammanlagt ska användas fler än sex gånger per patient, kalenderår och vårdgivare.
 • Kirurgisk behandling ersätts med åtgärderna 401/401S och 403/403S.
  - Endodontisk behandling vid akuta besvär ersätts för trepanation och cavumextirpation samt provisorisk fyllning med åtgärd 521/521S.
 • Fyllningsterapi ersätts med åtgärderna 701 och 704.
  - Sammanlagt max fyra av dessa åtgärder ersätts per patient, vårdgivare och dag.
 • Reparation av avtagbar protetik ersätts medåtgärderna 831-836/831S-836S.
 • Cementering av lossnad krona/fasad per krona/fasad ersätts med åtgärd 811/811S.

 

Korgar – fasta kombinationer av åtgärder

För patienter som behandlas med mobil hemtandvård finns två fasta kombinationer av åtgärder, så kallade korgar. De kan användas av tandläkare eller tandhygienister endast om det finns en behandlingsplan som är fastställd av tandläkare och som är baserad på basundersökning (åtgärd 101) en gång per kalenderår.

 • Basundersökning utförd av patientansvarig tandläkare ska innefatta diagnostik, riskbedömning, hälsoinformation och rekommendationer om egenvård, instruktion om munvård till patient, närstående eller vårdpersonal.
  I basundersökningen ingår även borttagande av ringa mängd tandsten eller fluorlackning av enstaka tänder. Vid behov ingår upp till fyra röntgenbilder och dokumenterad analys i undersökningsåtgärden.
 • Journaldokumentation i samband med undersökning ska utöver ovanstående inkludera planeradbehandling under kalenderåret (behandlingsperioden).
 • I korgarna ingår även information, instruktion och ordination avseende munhälsan till patienten, närstående eller vårdpersonal. I journalen ska undersökningsfynd, utförd behandling och information dokumenteras av ordinerade insatser, återkommande uppföljning och utvärdering liksom samverkan kring patienten.

Två korgar – som får göras utan förhandsbedömning

Högst tre besök jämnt fördelade över året, med fast kombination av åtgärder ersätts under ett kalenderår.

 1. Kariesproblem – Ersättning tandhygienist BAS KARIES per behandlingstillfälle
  - Undersökning av tandhygienist         åtgärd 113
  - Sjukdomsbehandling                         åtgärd 301
  - Kariesbehandling                               åtgärd 321
 2. Parodontala problem – Ersättning tandhygienist BAS PAROD per behandlingstillfälle
  - Undersökning av tandhygienist         åtgärd 113
  - Sjukdomsbehandling                        åtgärd 301
  - Parodbehandling                               åtgärd 341

All övrig vård med utrustningsnivå M3 ska förhandsbedömas.

 

Dokumentering i journal vid mobil hemtandvård (M3)

Journalanteckningarna ska vara tydliga avseende ansvarig tandläkare och tandhygienist (fast vårdkontakt). I undantagsfall kan, med dokumenterad motivering, vården ges av annan än ansvarig behandlare. Undersökningsfynd och utförda åtgärder ska alltid dokumenteras, och behandlaren har långtgående skyldighet att informera patient/närstående eller vårdpersonal samt att samverka kring patienten.

 • Val av mobil hemtandvård och utrustningsnivån ska tydligt motiveras ur patientsäkerhetssynpunkt. Vårdmodell och eventuell utrustningsnivå (K, P, M1, M2 eller M3) ska även anges i eFHB och Fakturaportalen.
 • ID-kontroll ska dokumenteras.
 • Medicinsk anamnes och mediciner ska dokumenteras och värderas i relation till patientens hälsotillstånd och planerad tandvård.
 • Odontologisk anamnes ska innehålla information om tidigare tandvård, i de fall denna kan erhållas. Om möjligt ska information från tidigare vårdgivare eller närstående inhämtas, för att kontinuitet och kvalitet ska bli bästa möjliga.
 • Undersökningsfynd, vid parodontala problem även fickdjupsmätning.
 • Analys av röntgenbilder om röntgen tagits.
 • Fotodokumentation ersätter inte röntgen, men är ett komplement för dokumentation av kliniska fynd.
 • Planerad vård utformas i samråd med patient eller närstående och med hänsyn tagen till patientens önskemål och hälsotillstånd. Vid återkommande besök ska tidigare utförd vård utvärderas och resultatet dokumenteras. Vid behov motiveras ändring i terapiplanen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gemensamma regler i 13 landsting

Västra Götalandsregionen har tillsammans med tolv landsting tagit fram dessa regler för att tydligt avgränsa den tandvård som kan utföras i patientens hem. Vårdgivarna får ersättning för den typ av hemtandvård som kan garantera patienten säker tandvård med hög kvalitet. Om mer avancerad tandvård behövs kan undantag beviljas om det finns speciella skäl.

N-tandvård och F-tandvård bör registreras i Socialstyrelsens tandhälsoregister. Åtgärdskoder ska skickas via journalsystemet till Försäkringskassan som vidarebefordrar uppgifterna till tandhälsoregistret.

 • Vid N-tandvård ska det anges vilken personkrets 1-4 – om detta är okänt ska kategori 1 anges.
 • Vid F-tandvård ska diagnoserna F1-F11 anges.

Åtgärderna ska registreras inom 14 dagar efter utförandet.

Rätt till intyg om N-tandvård har personer som:

 1. Bor i särskilt boende (äldreboende, servicehus och gruppbostäder) med tillsyn större delen av dygnet och där förbättringsutsikten bedöms vara liten. Här avses personer som kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för enligt Hälso- & sjukvårdslagen.
  OBS! Det är personens behov av omvårdnad som avgör bedömningen.

 2. Bor i eget boende med mycket hög grad av service och omsorg under dygnet och som vårdas av hemtjänst eller hemsjukvård. Här avses personer med små förbättringsutsikter – därför berörs inte de med enbart behov av dagliga injektioner eller omläggningar, inte heller de med tillfälligt behov av sjukvård eller sjukhusvistelse.
  OBS! Det är personens behov av omvårdnad som avgör bedömningen.

 3. Har beslut om insatser enligt LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 4. Har assistansersättning från Försäkringskassan eller får stöd och hjälp av anhörig med anledning av begåvningshandikapp, psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller svår kronisk sjukdom. Här avses även personer med begränsad verklighetsuppfattning på grund av långvarigt och allvarligt psykiskt funktionshinder såsom vid psykossjukdom.
  OBS! Det är personens behov av omvårdnad som bedömningen.

Kommunens intygsutfärdare

Enhetschefer, sjuksköterskor, LSS-handläggare med flera kan vara intygsutfärdare och ska identifiera berättigade personer som fyllt 20 år.
Läs mer på sidan Tandvårdsintyg – Intygsbeställning.
Gäller personkretsarna 1-3 ovan.

Privat ansökan för intyg om N-tandvård

Personer som vårdas av anhöriga i hemmet eller har assistansersättning från Försäkringskassan  och därför inte har någon kontaktperson i sin kommun, ska fylla i en ansökan och skicka den till Enhet Tandvård. Läkarintyg angående sjukdom, medicinering och funktionsnivå ska bifogas.
Gäller personkrets 4 ovan.

 Blanketterna finns även på 1177.se – välj Västra Götalandsregionen > Fakta och råd > Tänder tema, se rubriken Blanketter och intyg.

Läkarintyg för tandvård är aktuellt i följande situationer:

 • Läkarintyg angående F-tandvård (vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning)
 • Läkarintyg angående N-tandvård (nödvändig tandvård)
 • Läkarintyg angående STB (särskilt tandvårdsbidrag via Försäkringskassan)

Samtliga läkarintyg inplaceras i taxa kort – 400 kronor inklusive moms.
Patientavgiftshandboken 3.4 Intyg/Utlåtande

Patienten ska själv betala för läkarintyget. Om patientens enda anledning till läkarbesöket är att få intyget ska ingen patientavgift betalas. Avgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet och frikort gäller inte.
(Regler för Särskilt tandvårdsstöd, Bilaga 3 – Taxor för utfärdande av läkarintyg, se sidan Ersättning – fakturering)

Blanketter för läkarintyg

Privat ansökan angående intyg om N-tandvård

"Det är själva individen som mår bättre och håller sig friskare"

Ta gärna en titt i Verksamhetsberättese 2018 – Uppsökande verksamhet med Munhälsobedömning och läs om vad vi lyckats uppnå under 20 år för munhälsan bland personer med bestående och stora behov av omvårdnad.

"När allt fungerar som det är tänkt, blir inte bara
munhälsan bättre – det är själva individen som
mår bättre och håller sig friskare."

                Heléne Vighagen, FTV-chef för uppsökande verksamhet

Nedanstående rubriker gäller uppsökande tandhygienister

.

Munhälsobedömning är en förenklad kontroll av munhåla, tänder och tandersättningar. Patienten måste ha ett intyg om N-tandvård. Bedömningen utförs av legitimerad tandhygienist eller legitimerad tandläkare i patientens hem eller i det särskilda boendet. Behovet av munhygieninsatser bedöms med utgångspunkt från vad patienten eller personalen kan klara av. Tandhygienisten eller tandläkaren ska vid behov hänvisa till vårdgivare som är beredd att ta emot patienten för N-tandvård.

Vid varje munhälsobedömning ska ansvarig vårdpersonal finnas med för att ge information om den boendes allmäntillstånd och speciella problem samt för att ta emot de individuella instruktioner som ges. Utbildning i allmän munhälsovård för vårdpersonal ingår också som en viktig del i den uppsökande verksamheten.

Du som arbetar med den uppsökande verksamheten ska anmäla om samverkan med kommunen inte fungerar som det är tänkt. Det är bara att fylla i rapporten nedan. Händelsen utreds och åtgärder vidtas för att övervinna problemet och höja kvaliteten i verksamheten.

Samverkansavvikelse – skriv avvikelserapport

Kommunens personal ska:

 • identifiera berättigade personer och ge dem intyg om N-tandvård redan från och med januari det år de fyller fyller 20 år
 • uppdatera alla kontaktuppgifter med mera i Intygsbeställningen
 • informera intygshavarna och erbjuda dem en årlig munhälsobedömning
 • vara kontaktlänk – boka tider, se till att personerna kommer iväg till tandvården, vid behov följa med
 • delta i den kostnadsfria utbildningen i allmän munhälsovård
 • närvara vid munhälsobedömningarna och ta emot de individuella instruktionerna om den fortsatta munvården
 • ge daglig munvård utifrån instruktionerna på munvårdskorten
 • anmäla avvikelse om samarbetet inte fungerar som det är tänkt
Senast uppdaterad: 2019-09-13 10:36