Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

N-tandvård
och munhälsobedömning

Personer som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg kan ha rätt till intyg om N-tandvård. Patienten betalar samma avgifter som i hälso- och sjukvården – och får samma högkostnadsskydd och frikort efter 1 150 kronor i patientavgift under 12 månader. Patienten får välja tandläkare och behöver inte genomgått en munhälsobedömning.

 • Berättigade patienter ska identifieras av kommunala intygsutfärdare och behandlas inom Särskilt tandvårdsstöd från 1 januari det år de fyller 20 år. Läs mer under Unga vuxna med Särskilt tandvårdsstöd.
 • Intyget ska kontrolleras vid varje besök. Om patienten saknar giltig ID-handling, måste den som följer med intyga vem personen är. Anledningen till kontrollen är att intyg dels kan vara tidsbegränsade, dels kan dras in om villkoren inte längre är uppfyllda.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – Patientavgift & eFrikort med mera
  Högkostnadsskyddet är 1 150 kronor
  Unga vuxna och personer som fyllt 85 år betalar ingen patientavgift, läs mer på sidan Unga vuxna med Särskilt tandvårdsstöd.
 • Ersättning från Försäkringskassan kan inte kombineras med NFS-tandvård.

Läs alltid sidorna:

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård 
Nya RMR april 2020:
- Antibiotikaprofylax i tandvården
- Tandvård vid behandling med antikoagulantia och/eller trombocythämmare 

Intygsbeställningen – för intygsutfärdare och administratörer i kommuner

Bedömningen ska göras med hänsyn till den enskildes allmäntillstånd och behov för att avgöra vilken behandlingsnivå som är lämplig.
- Förebyggande och akuta insatser ska vara prioriterade.
- Konserverande och protetisk behandling ska förbättra patientens förmåga att äta och tala samt bidra till ett godtagbart utseende utan besvärande tandluckor för patienten.

 • Om allmäntillståndet inte medger mer omfattande tandvård, bör denna istället inriktas på att hålla patienten fri från allvarliga och sjukliga förändringar i munnen för att motverka smärta och andra obehag.
 • Om prognosen för en behandling är tveksam, bör tandvården genomföras i etapper så att resultatet av de först insatta behandlingsåtgärderna kan utvärderas innan en mer omfattande behandling genomförs.

Giltighetstiden: Intyget kan tidsbegränsas om förbättringsutsikten inte kan bedömas.

Läs först sidan Att tänka på före NFS-behandling

 • Tandvårdsstödet omfattar en undersökning per år samt förebyggande och regelbunden tandvård hos valfri tandläkare.
 • Godkända åtgärder för mobil hemtandvård M3 är markerade med X i M3-kollumnen i Ersättningslistan
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Läs alltid sidorna:

Förhandsbedömning – eFHB
Ersättning – Fakturaportalen

N-tandvård ska förhandsbedömas när kostnaden beräknas överstiga basbeloppen och när det anges i Ersättningslistan.

Läs sidan Att tänka på före NFS-behandling

 • Tandvårdsstödet omfattar: En undersökning per år samt förebyggande och regelbunden tandvård hos valfri tandläkare.
 • Garantitiden för avtagbar protetik och skenor är ett år. Fakturering för samma åtgärder inom garantitiden godkänns inte.
 • Val av vårdmodell ska anges – K, P eller M1-3 (se Tre vårdmodeller för N-tandvård).
 • All tidsdebitering ska förhandsbedömas.
 • Vård utförd inom basbeloppet ska beskrivas i anamnesrutan vid ansökan om utökad vård.
 • All fast protetik ska förhandsbedömas – och garantitiden är tre år. Fakturering för samma åtgärder inom garantitiden godkänns inte.
 • Implantatstödd protetik i undantagsfall kan godkännas vid svår oralmotorisk funktionsnedsättning.
 • Alla åtgärder i Ersättningslistan som anger FHB i kolumnen Upplysningar ska förhandsbedömas:
  - Endast tillkommande åtgärder som inte har utförts ska registreras och kostnadsberäknas.
  - I anamnesrutan ska den redan utförda bastandvården kort beskrivas.

Läs mer på sidan Förhandsbedömning – eFHB.

Unga vuxna med N-tandvård

 • Ingen förhandsbedömning behövs eftersom unga vuxna med intyg om N-tandvård eller F-tandvård har rätt till fullständig tandvård enligt Underlag för avtal om fri tandvård till unga vuxna – Riktlinjer som finns på under menyrubriken Fri tandvård – barn och unga och sidan Unga vuxna 20-24 år.
 • Unga vuxna betalar ingen patientavgift.

Vårdgivarkontinuitet är en förutsättning för hög vårdkvalitet till de patienter som har rätt till N-tandvård. Därför ska berättigade personer identifieras av kommunala intygsutfärdare i god tid och behandlas inom Särskilt tandvårdsstöd från 1 januari det år de fyller 20 år. Läs även Unga vuxna med Särskilt Tandvårdsstöd.

Basundersökning ska utföras av patientansvarig tandläkare en gång per kalenderår – om ej annat anges i den individanpassade behandlingsplanen.

En individanpassad långsiktig behandlingsplan ska innehålla:

 • Tidigare utförd vård.
 • Angivna diagnoser.
 • Patientens allmänna hälsotillstånd.
 • Patientens önskemål med uppgift om när och hur åtgärderna ska utföras.
 • Uppgift om patientansvarig tandläkare och patientansvarig tandhygienist.
 • Tandläkarens planerade åtgärder.
 • I förekommande fall vård hos tandhygienist och/eller behandling inom specialisttandvården.

Omfattande, tidskrävande behandlingar inom N-tandvård bör planeras med stor hänsyn till patientens allmäntillstånd och omvårdnadsbehov så att en vård av individanpassad god kvalitet ska kunna uppnås.

I undantagsfall kan patienten behandlas av annan än patientansvarig tandläkare, dock krävs dokumenterad motivering.

Läs alltid sidorna eFHB – förhandsbedömning och Ersättning – fakturering

 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är tre år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes eller skena ersätts endast en gång.

Mobil hemtandvård M3: Godkända åtgärder är markerade med X i M3-kollumnen i Ersättningslistan.

Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Kom ihåg:

 • För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.
 • Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan. Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav. 
  ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.

Läs alltid sidorna eFHB – förhandsbedömning och Ersättning – fakturering

Fakturera inom sex månader

 • Utförd vård ska faktureras Enhet Tandvård omgående, dock senast sex månader efter behandlingsdag.
 • Ersättning för vård äldre än sex månader utbetalas inte.
 • Journalkopior kan begäras in.

Mobil hemtandvård med avgränsat vårdutbud

Mobil hemtandvård är den N-tandvård som utförs i patientens hem till skillnad mot vanlig kliniktandvård. Det gäller för personer med intyg om N-tandvård och som av olika skäl har svårigheter att ta sig till en tandvårdsklinik.

Beslutsprocess: Patientens vårdpersonal och tandläkare ska samråda om var tandvården ska utföras med hjälp av den beslutsprocess som finns i Regler för Särskilt tandvårdsstöd, bilaga 1.

Tre vårdmodeller för N-tandvård

Det avgränsade vårdutbudet gäller M 3, se nedan.

 • (K) Konventionell kliniktandvård – komplett vårdutbud.
 • (P) Permanent tandvårdsutrustning i en separat lokal på särskilt boende – komplett vårdutbud.
 • (M 1-3) Mobil hemtandvård – tre olika utrustningsnivåer:
  - (M 1) Mobil tandvårdsutrustning som monteras upp i separat lokal på särskilt boende – KOMPLETT vårdutbud, jämställt med konventionell kliniktandvård.
  - (M 2) Tandvårdsbuss med fast tandvårdsutrustning i anslutning till patientens boende – KOMPLETT vårdutbud, jämställt med konventionell kliniktandvård.
  - (M 3) Enklare mobil tandvårdsutrustning för behandling i patientens eget boende – AVGRÄNSAT vårdutbud, se nedan. Avser all mobil utrustning som inte motsvarar utrustningsnivå M1 eller M2.

Patienten kan inte debiteras andra kostnader än patientavgift enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. I övrigt se vgregion.se > Hälsa och vård > Vårdgivarwebben > Vårdadministration > Patientavgiftshandboken > Öppenvård > Uteblivet besök.
Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Ersättningslista för Särskilt tandvårdsstöd

De åtgärder som godkänns för utrustningsnivå M3 är markerade med X i Ersättningslistans högerkolumn, se sidan Ersättning – Fakturaportalen

Avgränsad hemtandvård – med enklare mobil vårdutrustning (M 3)

Patientsäkerheten avseende hygien och vård ska garanteras även vid behandling med enklare mobil vårdutrustning i patientens eget boende. Därför ställs höga krav på kompetens och erfarenhet hos behandlande tandvårdspersonal. Förebyggande behandling och akuta insatser ska prioriteras. Samma krav gäller som vid tandvård på tandklinik, avseende vad som ingår i utförda åtgärder och dokumentation.

Bastandvård och akuttandvård får göras utan förhandsbedömning (M 3)

Begränsningar avseende omfattning beskrivs i Ersättningslistan – finns på sidan Ersättning – fakturering.

 • Undersökning
  - Undersökning av varje ny patient ska alltid utföras av tandläkare som upprättar en behandlingsplan.
  - Åtgärd 101 ersätts endast en gång per patient, vårdgivare och kalenderår.
  - Åtgärd 103 ersätts högst tre gånger per patient, vårdgivare och kalenderår.
 • Röntgen med dokumenterad bildanalys (utöver det som ingår i åtgärd 101)
  - Åtgärd 121/121S eller 127/127S.
  - Åtgärd 123/123S ersätts på individuell indikation en gång per patient, vårdgivare och kalenderår.
 • Utförlig hälsoinformation (utöver det som ingår i åtgärd 101)
  - Åtgärd 201 eller 311/311S ersätts med information och instruktion till patient/närstående och vårdpersonal med utförlig dokumentation av ordinerade insatser, uppföljning, utvärdering och samverkan kring patienten.
  - Sammanlagt 201 och 311/311S max en gång per patient, vårdgivare och kalenderår.
 • 200- och 300-åtgärder
  - Sjukdomsförebyggande åtgärder 201, 205, 206 och 207/207S kan inte kombineras med sjukdomsbehandlande åtgärder 311/311S, 312/312S, 321/321S, 341/341S vid samma besök.
  - Sammanlagt tre besök med de sjukdomsförebyggande åtgärderna ovan och/eller de sjukdomsbehandlande åtgärderna ovan per patient, vårdgivare och kalenderår ersätts utan FHB.
  - Max två av dessa åtgärder ersätts per dag.
  - Tandhygienist får använda allmäntandvårdstaxa och åtgärd 301 – men inte åtgärd 302-303.
 • Långtidstemporära fyllningar ersätts med åtgärd 301/301S, 302/302S eller 303/303S.
  - Dessa åtgärder kan inte kombineras med varandra för samma patient, vårdgivare och dag.
  - FHB krävs om åtgärd 301-303 eller 301S-303S sammanlagt ska användas fler än sex gånger per patient, kalenderår och vårdgivare.
 • Kirurgisk behandling ersätts med åtgärderna 401/401S och 403/403S.
  - Endodontisk behandling vid akuta besvär ersätts för trepanation och cavumextirpation samt provisorisk fyllning med åtgärd 521/521S.
 • Fyllningsterapi ersätts med åtgärderna 701 och 704.
  - Sammanlagt max fyra av dessa åtgärder ersätts per patient, vårdgivare och dag.
 • Reparation av avtagbar protetik ersätts medåtgärderna 831-836/831S-836S.
 • Cementering av lossnad krona/fasad per krona/fasad ersätts med åtgärd 811/811S.

All övrig vård med utrustningsnivå M3 ska förhandsbedömas.

 

Dokumentering i journal vid mobil hemtandvård (M3)

Journalanteckningarna ska vara tydliga avseende ansvarig tandläkare och tandhygienist (fast vårdkontakt). I undantagsfall kan, med dokumenterad motivering, vården ges av annan än ansvarig behandlare. Undersökningsfynd och utförda åtgärder ska alltid dokumenteras, och behandlaren har långtgående skyldighet att informera patient/närstående eller vårdpersonal samt att samverka kring patienten.

 • Val av mobil hemtandvård och utrustningsnivån ska tydligt motiveras ur patientsäkerhetssynpunkt. Vårdmodell och eventuell utrustningsnivå (K, P, M1, M2 eller M3) ska även anges i eFHB och Fakturaportalen.
 • ID-kontroll ska dokumenteras.
 • Medicinsk anamnes och mediciner ska dokumenteras och värderas i relation till patientens hälsotillstånd och planerad tandvård.
 • Odontologisk anamnes ska innehålla information om tidigare tandvård, i de fall denna kan erhållas. Om möjligt ska information från tidigare vårdgivare eller närstående inhämtas, för att kontinuitet och kvalitet ska bli bästa möjliga.
 • Undersökningsfynd, vid parodontala problem även fickdjupsmätning.
 • Analys av röntgenbilder om röntgen tagits.
 • Fotodokumentation ersätter inte röntgen, men är ett komplement för dokumentation av kliniska fynd.
 • Planerad vård utformas i samråd med patient eller närstående och med hänsyn tagen till patientens önskemål och hälsotillstånd. Vid återkommande besök ska tidigare utförd vård utvärderas och resultatet dokumenteras. Vid behov motiveras ändring i terapiplanen.

N-tandvård och F-tandvård bör registreras i Socialstyrelsens tandhälsoregister. Åtgärdskoder ska skickas via journalsystemet till Försäkringskassan som vidarebefordrar uppgifterna till tandhälsoregistret.

 • Vid N-tandvård ska det anges vilken personkrets 1-4 – om detta är okänt ska kategori 1 anges.
 • Vid F-tandvård ska diagnoserna F1-F11 anges.

Åtgärderna ska registreras inom 14 dagar efter utförandet.

Rätt till intyg om N-tandvård har personer som:

 1. Bor i särskilt boende (äldreboende, servicehus och gruppbostäder) med tillsyn större delen av dygnet och där förbättringsutsikten bedöms vara liten. Här avses personer som kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för enligt Hälso- & sjukvårdslagen.
  OBS! Det är personens behov av omvårdnad som avgör bedömningen.

 2. Bor i eget boende med mycket hög grad av service och omsorg under dygnet och som vårdas av hemtjänst eller hemsjukvård. Här avses personer med små förbättringsutsikter – därför berörs inte de med enbart behov av dagliga injektioner eller omläggningar, inte heller de med tillfälligt behov av sjukvård eller sjukhusvistelse.
  OBS! Det är personens behov av omvårdnad som avgör bedömningen.

 3. Har beslut om insatser enligt LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 4. Har assistansersättning från Försäkringskassan eller får stöd och hjälp av anhörig med anledning av begåvningshandikapp, psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller svår kronisk sjukdom. Här avses även personer med begränsad verklighetsuppfattning på grund av långvarigt och allvarligt psykiskt funktionshinder såsom vid psykossjukdom.
  OBS! Det är personens behov av omvårdnad som bedömningen.

Kommunens intygsutfärdare

Enhetschefer, sjuksköterskor, LSS-handläggare med flera kan vara intygsutfärdare och ska identifiera berättigade personer som fyllt 20 år.
Läs mer på vardsamverkan.se/tandvard-intygsbestallningen.
Gäller personkretsarna 1-3 ovan.

Privat ansökan för intyg om N-tandvård

Personer som vårdas av anhöriga i hemmet eller har assistansersättning från Försäkringskassan  och därför inte har någon kontaktperson i sin kommun, ska fylla i en ansökan och skicka den till Enhet Tandvård. Läkarintyg angående sjukdom, medicinering och funktionsnivå ska bifogas.
Gäller personkrets 4 ovan.

Läkarintyg för tandvård är aktuellt i följande situationer:

Samtliga läkarintyg inplaceras i taxa kort – 400 kronor inklusive moms.
Patientavgiftshandboken 3.4 Intyg/Utlåtande

Patienten ska själv betala för läkarintyget. Om patientens enda anledning till läkarbesöket är att få intyget ska ingen patientavgift betalas. Avgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet och frikort gäller inte.
(Regler för Särskilt tandvårdsstöd, Bilaga 3 – Taxor för utfärdande av läkarintyg, se sidan Ersättning – fakturering)

Privat ansökan angående intyg om N-tandvård

Privat ansökan om särskilt tandvårdsbidrag, STB

Terapigrupp Tandvård

 • Patientinfo om tranexamsyra – på åtta språk (se rutan Relaterad information)
 • Patientinfo om midazolam – på 14 språk (se rutan Relaterad information) 
 • Tandvårdens läkemedel 2018-2019 (se rutan Utvidgade terapiråd)

Nationella riktlinjer för vuxentandvård – SoS

REKlistan – Tandvård

Beställ foldrar via koncernkontoret.tandvard@vgregion.se

Via Servicewebben kan du även beställa medicinska riktlinjer och folder om antibiotika i tandvården. Ange Tandvård i rutan Sök publikationer, klicka på Sök.

Patientinfo finns på 1177.se

1177.se/Vastra-Gotaland > Så fungerar vården > Kostnader och ersättningar > Kostnader och ersättningar inom tandvård
Tandvård om du har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet – N-tandvård
> Tandvård om du har en funktionsnedsättning – F-tandvård
Tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar – S-tandvård

"Det är själva individen som mår bättre och håller sig friskare"

Ta gärna en titt i Verksamhetsberättese 2018 – Uppsökande verksamhet med Munhälsobedömning och läs om vad vi lyckats uppnå under 20 år för munhälsan bland personer med bestående och stora behov av omvårdnad.

"När allt fungerar som det är tänkt, blir inte bara
munhälsan bättre – det är själva individen som
mår bättre och håller sig friskare."

                Heléne Vighagen, FTV-chef för uppsökande verksamhet

Nedanstående rubrik gäller endast uppsökande tandhygienister

.

Du som arbetar med den uppsökande verksamheten ska anmäla om samverkan med kommunen inte fungerar som det är tänkt. Det är bara att fylla i rapporten nedan. Händelsen utreds och åtgärder vidtas för att övervinna problemet och höja kvaliteten i verksamheten.

Samverkansavvikelse – skriv avvikelserapport

Kommunens personal ska:

 • identifiera berättigade personer och ge dem intyg om N-tandvård redan från och med januari det år de fyller fyller 20 år
 • uppdatera alla kontaktuppgifter med mera i Intygsbeställningen
 • informera intygshavarna och erbjuda dem en årlig munhälsobedömning
 • vara kontaktlänk – boka tider, se till att personerna kommer iväg till tandvården, vid behov följa med
 • delta i den kostnadsfria utbildningen i allmän munhälsovård
 • närvara vid munhälsobedömningarna och ta emot de individuella instruktionerna om den fortsatta munvården
 • ge daglig munvård utifrån instruktionerna på munvårdskorten
 • anmäla avvikelse om samarbetet inte fungerar som det är tänkt
Senast uppdaterad: 2020-05-27 11:35