S-tandvård som led i Sjukdoms- behandling under begränsad tid

Privata vårdgivare som har patienter med Särskilt tandvårdsstöd kan ansluta sig till tjänsten eFrikort

Högkostnadskort och frikort hanteras enklast i tjänsten eFrikort – som även används av hälso- och sjukvården. Nu har dessutom själva beräkningen av högkostnadsperioden anpassats till eFrikort. Det gör att det inte längre är möjligt att genom taktiska val förlänga perioden och därigenom även frikortets giltighetstid.
Det nya beräkningssättet gäller även när högkostnadsskydd och frikort hanteras manuellt.
INFO – eFrikort i tandvården

Läs anvisningarna på sidan Ersättning – Fakturaportalen under rubriken eFrikort: Anslut din klinik och sök behörighet – steg-för-steg.

eFrikort – extra support för privata vårdgivare

koncernkontoret.tandvard@vgregion.se    Ämne: eFrikort
Joselin Nuñez Vergara
010-441 27 07
Vardagar:    09.00-15.00     fram till årsskiftet.

Patient kan beviljas Särskilt tandvårdsstöd för medicinskt motiverad tandvård som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid. Det gäller från och med 1 januari det år patienten fyller 20 år.

Patienten betalar enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården med samma rätt till frikort efter 1100 kronor i betalade patientavgifter.

Patientavgift ska inte betalas av unga vuxna och personer som fyllt 85 år. Läs även Unga vuxna – med rätt till Särskilt tandvårdsstöd.

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

REKlistan – Tandvård

Vårdgaranti – i samband med käkkirurgiska åtgärder i vissa fall

Förhandsbedömning vid S-tandvård

Förhandsbedömning görs i den omfattning som nämns under varje sjukdomsgrupp. All tidsdebitering ska förhandsbedömas.

Läs alltid sidorna:

Att tänka på inför behandling och fakturering vid N- och S-tandvård:

  • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
  • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
  • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
  • Merkostnader måste förhandsbedömas.
  • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
  • Garantitiden är två år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
  • Förlorad protes ersätts endast en gång.

Godkända åtgärder för mobil hemtandvård M3 är markerade med X i M3-kollumnen i Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd.

I övgrigt

Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd. För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.
Ersättning & Regler för Särskilt tandvårdsstöd

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav.
ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.


Senast uppdaterad: 2018-09-20 14:18