S-tandvård som led i Sjukdoms- behandling under begränsad tid

Patient kan beviljas Särskilt tandvårdsstöd för medicinskt motiverad tandvård som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid. Det gäller från och med 1 januari det år patienten fyller 20 år.

Patienten betalar enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården med samma rätt till frikort efter 1100 kronor i betalade patientavgifter.

Patientavgift ska inte betalas av unga vuxna och personer som fyllt 85 år. Läs även Unga vuxna – med rätt till Särskilt tandvårdsstöd.

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Vårdgaranti – i samband med käkkirurgiska åtgärder i vissa fall

Förhandsbedömning vid S-tandvård

Förhandsbedömning görs i den omfattning som nämns under varje sjukdomsgrupp. All tidsdebitering ska förhandsbedömas.

Läs alltid sidorna:

Att tänka på inför behandling och fakturering vid N- och S-tandvård:

  • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
  • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
  • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
  • Merkostnader måste förhandsbedömas.
  • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
  • Garantitiden är två år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
  • Förlorad protes ersätts endast en gång.

Godkända åtgärder för mobil hemtandvård M3 är markerade med X i M3-kollumnen i Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd.

I övgrigt

Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd. För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.
Ersättning & Regler för Särskilt tandvårdsstöd

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav.
ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.