Ersättningsmodell Vårdval Rehab

I Vårdval Rehab tillämpas samma regelverk och ersättningsmodell för samtliga rehabenheter, oavsett driftsform. För att likställa förutsättningarna mellan rehabenheter i privat och offentlig drift görs ett tillägg motsvarande den momskompensation som Västra Götalandsregionen har rätt att lyfta på ersättning för vård i privat drift på ersättningen till de privata rehabenheterna.

Välj nedan vilket avsnitt i ersättningsmodellen du vill läsa mer om.

Ersättning utgår per kontaktpoäng, vilka beräknas utifrån de vårdkontakter som sker.

Besök på mottagning, fysioterapeut (ungefärlig tidsåtgång 30 minuter) 1,0 poäng
Besök på mottagning, arbetsterapeut 2,0 poäng
Kort besök på mottagning, arbetsterapeut (ungefärlig tidsåtgång 30 minuter) 1,2 poäng
Hembesök 3,0 poäng
Besök på hjälpmedelscentral 3,0 poäng
Teambesök (en patient möter flera yrkeskategorier samtidigt) 3,0 poäng
Gruppbaserad behandling, per deltagande patient 0,3 poäng
Gruppbaserad patientutbildning, per deltagande patient 0,6 poäng
Gruppteambesök (flera patienter möter flera yrkeskategorier samtidigt) per deltagande patient 0,8 poäng
Telefonkontakt/digital kontakt med medicinsk bedömning 0,2 poäng

Rehabenheten ska erbjuda gruppbaserad patientutbildning och gruppbaserad behandling. Rehabenheten ska för de gruppbaserade patientutbildningarna och gruppbaserade behandlingarna ta fram en dokumenterad plan för varje gruppkoncept. Målgrupp, syfte och mål, övergripande beskrivning och metod beskrivs enligt mall på:
Gruppbaserad patientutbildning och behandling

 

Utifrån patientens behov kan de båda grupptyperna kombineras under en behandlingsperiod. Rehabenheten ska endast tillhandahålla gruppbaserad behandling som kräver hälso- och sjukvårdens kompetens. Vid behandling av flera patienter parallellt med helt eller delvis individuellt utformade program (parallellbehandling) ges poäng som vid mottagningsbesök om högst tre patienter behandlas samtidigt per 60 minuter. Om fler än tre patienter behandlas samtidigt ska dessa registreras som gruppbesök och ersätts detta som gruppbaserad behandling. 

Några faktorer medför, när de förekommer i samband med ett enskilt besök, ett tillägg till besökets vikt. Dessa faktorer är

Patientens första besök vid enheten under 365 dagar + 0,5 poäng
Tolkmedverkan vid besöket + 0,5 poäng
Patient 75 år och äldre + 0,5 poäng
Patienten är yngre än 12 år + 0,5 poäng
Rehabilitering till följd av neurologisk sjukdom + 0,5 poäng

Ett enskilt besök kommer maximalt att ge 4,0 kontaktpoäng vid beräkning av ersättning, oavsett om summeringen av grundpoäng och tilläggsfaktorer ger ett högre antal.

Ersättningen per kontaktpoäng uppgår till 438 kronor.

Takkonstruktion

Ersättningen per kontaktpoäng sänks för rehabenheter där det genomsnittliga antalet enskilda besök per patient under sex månader överstiger 6. För de besök som överstiger denna nivå uppgår ersättningen till 250 kronor per poäng. Om genomsnittligt antal besök per patient överstiger 8, sänks ersättningen ytterligare och de besök som överstiger denna nivå ersätts med 125 kronor per poäng. Om det genomsnittliga antalet besök per patient under sex månader överstiger 10 utgår ingen ersättning för överstigande besök. Besök över taknivån antas ge det genomsnittliga antalet poäng per besök vid den aktuella enheten den senaste månaden.

Avdrag för andelen besök hos arbetsterapeut <5 %

Om andelen enskilda besök som sker hos arbetsterapeut understiger 5 procent av det totala antalet enskilda besök vid rehabenheten reduceras den ersättning som utgår för viktade vårdkontakter med 5 procent.

Särskild ersättning för socioekonomi utgår till rehabenheter med hög socioekonomisk belastning, beräknad enligt CNI (Care Need Index). Detta index är framtaget för svensk primärvårdsverksamhet.

Varje månad skickas en fil med uppgift om de patienter som har besökt rehabenheterna under en period om tre månader till SCB för beräkning av CNI per rehabenhet. Ersättning utgår till de rehabenheter som har högst CNI per patient. Ersättningen relateras till enhetens storlek, genom dess summerade index (CNI per patient x antal patienter).

Ersättning utgår till rehabenheter vars värde för CNI/patient överstiger 3,0. Ersättningen per CNI-poäng (antal patienter x (CNI/person – 3,0)) är 65,- kronor

Särskild ersättning för geografi utgår från förutsättningar i den kommun där rehabenheten är belägen. För varje kommun beräknas ett värde utifrån antal invånare, befolkningstäthet, yta samt i vilken grad det finns behov att göra hembesök som förutsätter färd över vatten.

Maximalt utfall är 44 poäng - 20 för antal invånare, 6 för befolkningstäthet, 8 för avstånd (yta) och 10 ö-poäng. Maximalt antal ö-poäng utdelas i kommun på ö utan bro till fastlandet. Vid bedömning av vattenfaktorn betraktas Styrsö som en egen kommun. Poängberäkning per kommun, se nedan:

Bengtsfors - 34 000kr

Dals- Ed - 62 000kr

Essunga - 44 000kr

Falköping - 22 000kr

Färgelanda - 44 000kr

Grästorp - 44 000kr

Gullspång - 48 000kr

Herrljunga - 26 000kr

Karlsborg - 42 000kr

Mark - 20 000kr

Mellerud - 28 000kr

Munkedal - 26 000kr

Strömstad - 22 000kr

Svenljunga - 32 000kr

Styrsö - 24 000kr

Tanum - 24 000kr

Tranemo - 24 000kr

Töreboda - 28 000kr

Ulricehamn - 24 000kr

Öckerö - 20 000kr

Till rehabenheter belägna i kommuner som ger fler än 9 geografipoäng utbetalas varje månad 2000 kronor per poäng över gränsen, oavsett enhetens storlek. Om fler än en rehabenhet etableras i en kommun där geografisk ersättning utgår får dessa dela på det angivna beloppet. Särskild ersättning för geografi utgår inte för filial.

Målrelaterad ersättning för kvalitet kan utgå för tre kvalitetsindikatorer, vilka innebär ersättning per genomförd åtgärd som följs av registrering.

Grupp

Kortnamn                                                  

Ersättning per genomförd åtgärd  

Rörelseorganens sjukdomar

Antal fullständig registrering av patienter med knä-, höft- eller handartros i BOA-registret, vilket innebär registrering vid 1:a besöket, genomförd Artrosskola samt 3-månaders uppföljning. 

300 kr

Samverkan

Antal individanpassade  rehabiliteringsplaner (upprättad av arbetsterapeut, fysioterapeut och ytterligare någon profession) som har följts upp, inom 6

månader

300 kr

 

Antal individanpassade  rehabiliteringsplaner (upprättad av arbetsterapeut och fysioterapeut) som har följts upp inom 6 månader

300 kr      

 

Anpassning kan framöver behöva göras för att möta konsekvenser av tillämpade indikatorer och för att följa utvecklingen nationellt. De målrelaterade kvalitetsindikatorerna revideras årligen, vilket kan innebära att vissa indikatorer upphör och andra kan tillkomma. 

Statliga satsningar kan medföra att målrelaterad ersättning för kvalitet utformas enligt andra principer. Då avtal på statlig nivå sällan tecknas långt före ikraftträdande förmedlas dessa villkor i nyhetsbrev och/eller på Västra Götalandsregionens webbplats.

När ett neurovårdteam vid en rehabenhet som är godkänd för tilläggsuppdraget träffar patienter inom den angivna målgruppen utgår ersättning per kontaktpoäng, vilka beräknas utifrån de vårdkontakter som sker.

Besök på mottagning, fysioterapeut (ungefärlig tidsåtgång 30 minuter) 1,0 poäng
Besök på mottagning, arbetsterapeut 2,0 poäng
Kort besök på mottagning, arbetsterapeut (ungefärlig tidsåtgång 30 minuter) 1,2 poäng
Hembesök 3,0 poäng
Besök på hjälpmedelscentral 3,0 poäng
Teambesök (en patient möter flera yrkeskategorier samtidigt) 3,0 poäng
Gruppbaserad behandling, per deltagande patient 0,3 poäng
Gruppbaserad patientutbildning, per deltagande patient 0,6 poäng
Gruppteambesök (flera patienter möter flera yrkeskategorier samtidigt) per deltagande patient 0,8 poäng
Telefonkontakt/digital kontakt med medicinsk bedömning 0,2 poäng

 

Några faktorer medför, när de förekommer i samband med ett enskilt besök, ett tillägg till besökets vikt. Dessa faktorer är

Patientens första besök vid den rehabenhet till vilken neuroteamet hör under 365 dagar + 0,5 poäng
Tolkmedverkan vid besöket + 0,5 poäng
 Patient 75 år och äldre + 0,5 poäng 
 Patienten är yngre än 12 år + 0,5 poäng

 Rehabilitering till följd av neurologisk sjukdom,

Se förteckning över Neurodiagnoser 

+1,0 poäng

Ersättningen per kontaktpoäng uppgår till 429 kronor.

I det uppdrag som samtliga rehabenheter åtar sig ingår att bidra till Västra Götalandsregionens långsiktiga strategi för kompetensförsörjning. Åtagandet finansieras i huvudsak inom ovan beskrivna ersättningsmodell, men för några delar kan särskild ersättning utgå:

a) ersättning med schablonbelopp då handledare av studenter i vårdutbildning genomgår utvalda utbildningar med godkänt resultat

b) ersättning med schablonbelopp då personal handleder studenter eller elever under verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Utbetalning av ersättning för VFU
Studierektorerna för VFU bevakar antalet studenter som haft utbildningsplatser och på vilka rehabenheter de varit. Sammanställning görs terminsvis och utbetalning sker därefter till rehabenheten. För utbetalning av ersättning vid kompetenshöjning enligt handledarmodellen ska blanketten "Ansökan om ersättning vid kompetenshöjning enligt Regionala Samverkansavtal" fyllas i före planerad utbildning och sändas till studierektor. Utbetalning sker terminsvis till rehabenheten.

Beslut om ersättningsnivåer till vårdcentraler och rehabenheter för verksamhetsförlagd utbildning höstterminen 2016

För mer information om VFU se länk nedan till studierektorsenheten för primärvårds hemsida: Studierektorsenheten för primärvård

Särskild ersättning kan utgå för deltagande i särskilt angivna regionövergripande grupper av strategisk karaktär till de rehabenheter där representanter för Vårdval Rehab är anställda. Ersättning utgår med ett fast belopp per månad beroende på den arbetsinsats som uppdraget beräknas fordra.

  • (Nivå 1) ger ersättning med 9 000,- kronor per månad- Deltagande i Medicinska sektorsrådet i allmänmedicin och primärvård
  • (Nivå 2) ger ersättning med 6 000,- kronor per månad
  • (Nivå 3) ger ersättning med 3 000,- kronor per månad- Ledningsrådet för hjälpmedel, Beredningsgrupp Avtal och utveckling, Beredningsgrupp Handbok och sortiment

Vilka grupper som avses och vilken nivå de bedöms tillhöra fastställs i särskild ordning framgår ovan. 

Uppgift om representation för Vårdval Rehab kommer att hämtas från ordförande eller sekreterare i var och en av de aktuella grupperna.

Ersättning utgår till följd av att ett fåtal personer representerar samtliga enheter inom Vårdval Rehab. I uppdraget ingår att förmedla information till samtliga rehabenheter om vilka frågor som diskuteras och vilka beslut som fattas

Rehabenheten ska erbjuda följande av 1177 Vårdguidens e-tjänster (om det finns inom verksamheten):
•Beställa tid
•Av/omboka tid
•Kontakta mig
•Skicka meddelande

Bokning av besök via nätet ska ske via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Svar ska ges till invånaren inom 2 vardagar från att ärendet inkom.

För att ersättning ska utgå krävs att:
•Rehabenheten minst erbjuder de e-tjänster via 1177 som framgår enligt ovan
•Rehabenheten skriftligt redovisar hur man integrerar befintliga e-tjänster i ordinarie verksamhet.
•Svarstider hålls enligt beslut om "Införande av och basutbud i, 1177 Vårdguidens e-tjänster".
•Rehabenheten skriftligt redovisar plan för att utöka användningen av e-tjänster. Dokumentation ska lämnas i anvisad form och till anvisad kanal.

Ersättning utbetalas till de rehabenheter som uppfyller kraven med ett engångsbelopp om 12 000 kr samt 2,50 kr per kontaktpoäng. Ersättningen utbetalas i december och avser hela året.

Ersättning enligt utomlänsprislistan minus administrationsavgift på 25 kr.

Prislistan återfinns under dokument på Samverkansnämndens hemsida: http://www.vgregion.se/politik/politisk-organisation/namnder-och-styrelser-for-halso--och-sjukvard/samverkansnamnden/

För att få ersättning vid vård av utländska/utlandssvenska patienter ska underlag skickas till Ekonomi Vårdval på Koncernkontoret. För asylsökande se "Fakturering asylsökande och personer utan tillstånd"

Underlag för utbetalning ska kompletteras med ett försättsblad.
En mall på försättsbladet erhålls genom att skicka ett e-brev till ekonomi.vardval@vgregion.se.

Månadsvis skickas:

  • Försättsbladet "Månadssammanställning"
  • Uppgift om varje besök ex,kvittokopia.
  • Tydlig och läslig kopia på fram- (och baksida) av giltigt EU-kort eller provisoriskt intyg. För invånare i Norden räcker det med den kompletta adressen i hemlandet.

Underlaget skickas till:
Ekonomi Vårdval
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
405 44 Göteborg

Vilka regler som gäller för olika länder återfinns i
SKL:s handbok Vård av personer från andra länder

Information om läns- och kommunkoder hittas i Läns- och kommunkoder i särskilda fall

Tidplan gällande 2018

Ekonomisk reglering av ersättning, patientavgifter och vissa kostnadsposter sker varje månad i det IT-stöd som Västra Götalandsregionen har låtit bygga för ändamålet.

Avstämning för beräkning av ersättning sker enligt av Västra Götalandsregionen fastställd tidplan.

Ersättningsberäkningen är beroende av inrapportering av korrekt indata från rehabenheterna. Vårdgivarna är ansvariga för att leverera efterfrågade indata av god kvalitet enligt gällande tidplan. Västra Götalandsregionen har inget ansvar att rätta felaktiga indata.

Om rehabenheterna inte godkänt utbetalning enligt tidplan betalas ersättningen ut vid nästa månads utbetalning, under förutsättningen att utbetalningen är godkänd av leverantören.


Senast uppdaterad: 2018-03-09 09:31