Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ersättningsmodell Vårdval Rehab

I Vårdval Rehab tillämpas samma regelverk och ersättningsmodell för samtliga rehabenheter, oavsett driftsform. För att likställa förutsättningarna mellan rehabenheter i privat och offentlig drift görs ett tillägg motsvarande den momskompensation som Västra Götalandsregionen har rätt att lyfta på ersättning för vård i privat drift på ersättningen till de privata rehabenheterna.

Välj nedan vilket avsnitt i ersättningsmodellen du vill läsa mer om.

För mer information se avsnitt Ersättning för viktade vårdkontakter:
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab

Rehabenheten ska erbjuda gruppbaserad patientutbildning och gruppbaserad behandling. Rehabenheten ska för de gruppbaserade patientutbildningarna och gruppbaserade behandlingarna ta fram en dokumenterad plan för varje gruppkoncept. Målgrupp, syfte och mål, övergripande beskrivning och metod beskrivs enligt mall på:
Gruppbaserad patientutbildning och behandling

Utifrån patientens behov kan de båda grupptyperna kombineras under en behandlingsperiod. Rehabenheten ska endast tillhandahålla gruppbaserad behandling som kräver hälso- och sjukvårdens kompetens. Vid behandling av flera patienter parallellt med helt eller delvis individuellt utformade program (parallellbehandling) ges poäng som vid mottagningsbesök om högst tre patienter behandlas samtidigt per 60 minuter. Om fler än tre patienter behandlas samtidigt ska dessa registreras som gruppbesök och ersätts detta som gruppbaserad behandling. 

För mer information se avsnitt Särskild ersättning för socioekonomi:
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab

För mer information se avsnitt Särskild ersättning för geografi:
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab

Poängberäkning per kommun, se nedan:

Bengtsfors - 34 000kr

Dals- Ed - 62 000kr

Essunga - 44 000kr

Falköping - 22 000kr

Färgelanda - 44 000kr

Grästorp - 44 000kr

Gullspång - 48 000kr

Herrljunga - 26 000kr

Karlsborg - 42 000kr

Mark - 20 000kr

Mellerud - 28 000kr

Munkedal - 26 000kr

Strömstad - 22 000kr

Svenljunga - 32 000kr

Styrsö - 24 000kr

Tanum - 24 000kr

Tranemo - 24 000kr

Töreboda - 28 000kr

Ulricehamn - 24 000kr

Öckerö - 20 000kr

För mer information se avsnitt Målrelaterad ersättning för kvalitet:
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab

För mer information se avsnitt Ersättning för tilläggsuppdrag neurovårdteam:
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab

För mer information se avsnitt Särskild ersättning för åtagande inom utbildningsuppdraget:
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab

Utbetalning av ersättning för VFU
Studierektorerna för VFU bevakar antalet studenter som haft utbildningsplatser och på vilka rehabenheter de varit. Sammanställning görs terminsvis och utbetalning sker därefter till rehabenheten. För utbetalning av ersättning vid kompetenshöjning enligt handledarmodellen ska blanketten "Ansökan om ersättning vid kompetenshöjning enligt Regionala Samverkansavtal" fyllas i före planerad utbildning och sändas till studierektor. Utbetalning sker terminsvis till rehabenheten.

Beslut om ersättningsnivåer till vårdcentraler och rehabenheter för verksamhetsförlagd utbildning höstterminen 2016

För mer information om VFU se länk nedan till studierektorsenheten för primärvårds hemsida: Studierektorsenheten för primärvård

För mer information se avsnitt Särskild ersättning för deltagande i vissa regionövergripande grupper:
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab

 • (Nivå 1) ger ersättning med 9 000,- kronor per månad
 • (Nivå 2) ger ersättning med 6 000,- kronor per månad
 • (Nivå 3) ger ersättning med 3 000,- kronor per månad

Ledningsrådet för hjälpmedel, Beredningsgrupp Avtal och utveckling, Beredningsgrupp Handbok och sortiment samt STOK (Sakkunniggrupp terminologi och klassifikationsfrågor inom hälso- och sjukvård) ersätts enligt nivå 3. 

Vilka grupper som avses och vilken nivå de bedöms tillhöra fastställs i särskild ordning framgår ovan. 

Uppgift om representation för Vårdval Rehab kommer att hämtas från ordförande eller sekreterare i var och en av de aktuella grupperna.

Ersättning utgår till följd av att ett fåtal personer representerar samtliga enheter inom Vårdval Rehab. I uppdraget ingår att förmedla information till samtliga rehabenheter om vilka frågor som diskuteras och vilka beslut som fattas. 

För mer information se avsnitt Särskild stimulansersättning, PrimärvårdsKvalitet:
Krav- och Kvalitetsbok Vårdval Rehab

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab

Särskild ersättningen utgår till uppdragstagare på vårdcentral/rehabenhet för patient- och närståendesutbildningsmetoden Lära och bemästra. Uppdragstagaren är en erfaren patient eller närstående som har gått ledarutbildningen på Kunskapscentrum för jämlik vård tillsammans med vårdpersonal. Ersättning utgår för förberedelser inför gruppbaserad patientutbildning som varar högst upp till en timme per grupptillfälle. Därefter erhåller uppdragstagaren dagarvode, motsvarande arvode för politiskt förtroendevalda, för genomförd patientutbildning.

Uppdragstagaren ersätts för eventuella reseutlägg och förlorad arbetsförtjänst. En blankett för ersättning ska ifyllas av uppdragstagare samt verksamhetschef på enheten, och skickas till Ekonomi Vårdval för hantering.

Blankett för ersättning, Lära och bemästra på vårdcentral/rehabenhet

Ersättning enligt utomlänsprislistan minus administrationsavgift på 25 kr.

Prislistan återfinns under dokument på Samverkansnämndens hemsida: http://www.vgregion.se/politik/politisk-organisation/namnder-och-styrelser-for-halso--och-sjukvard/samverkansnamnden/

För att få ersättning vid vård av utländska/utlandssvenska patienter ska underlag skickas till Ekonomi Vårdval på Koncernkontoret. För mer information se Turisthandboken. För asylsökande se Fakturering asylsökande och personer utan tillstånd.

Månadsvis skickas:

 • Försättsbladet Månadssammanställning
 • Uppgifter om besöket: besökt enhet, datum, personalkategori patienten träffat, patientens namn/personnummer ev adress och patientavgift ska framgå. Många enheter har (klister-)kvitto med fullständiga uppgifter
 • Kopior på ID-handlingar på patienter från nordiska länder måste from januari 2019 bifogas, i de fall EU-kort saknas. För patienter från övriga Norden under 18 år se Turisthandboken
 • Kopior måste vara av bra kvalitet, får inte råda tvekan om någon uppgift på exempelvis EU-kort
 • Alla underlag på en person på en A4-sida
 • EU-kortens baksidor behöver inte kopieras
 • Svenska EU-kort gäller inte som underlag vid vård i Sverige
 • Inga uppgifter på självbetalande/fullbetalande (utomlänspriset) till oss

Underlaget skickas till:
Ekonomi Vårdval
Regionens Hus
405 44 Göteborg

För frågor om underlag för fakturering/ersättning kontakta  ekonomi.vardval@vgregion.se

Vilka regler som gäller för olika länder återfinns i
SKL:s handbok Vård av personer från andra länder

Information om läns- och kommunkoder hittas i Läns- och kommunkoder i särskilda fall

Tidplan 2021:

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Filuppladdning 4-7 1-3 1-3 1-7 3-5 1-5
Godkänna öppnar 15 15 15 15 15 15
Godkänna stänger 20 18 18 20 19 18
Utbetalning 29 26 31 30 31 30

 

  Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Filuppladdning 1-5 2-4 1-3 1-5 1-3 1-3
Godkänna öppnar 15 16 15 15 15 14
Godkänna stänger 20 19 20 20 18 17
Utbetalning 30 31 30 29 30 30Ekonomisk reglering av ersättning, patientavgifter och vissa kostnadsposter sker varje månad i det IT-stöd som Västra Götalandsregionen har låtit bygga för ändamålet. 

Avstämning för beräkning av ersättning sker enligt av Västra Götalandsregionen fastställd tidplan.

Ersättningsberäkningen är beroende av inrapportering av korrekt indata från rehabenheterna. Vårdgivarna är ansvariga för att leverera efterfrågade indata av god kvalitet enligt gällande tidplan. Västra Götalandsregionen har inget ansvar att rätta felaktiga indata.

Om rehabenheterna inte godkänt utbetalning enligt tidplan betalas ersättningen ut vid nästa månads utbetalning, under förutsättningen att utbetalningen är godkänd av leverantören.

 

Analys av varför kontakter inte har gett ersättning
Fyll i Word-dokumentet i länken nedan för att analysera och få hjälp med varför kontakter inte har gett ersättning:
Länk till Word-dokumentet "Analys av varför kontakter inte har gett ersättning"

Senast uppdaterad: 2016-06-14 10:23