Ersättningsmodell Vårdval Rehab

I Vårdval Rehab gäller samma regler och ersättningsmodell för alla rehabenheter, oavsett om de drivs i offentlig regi eller av en privat leverantör. För att likställa förutsättningarna görs ett tillägg motsvarande den momskompensation som Västra Götalandsregionen har rätt att lyfta på ersättning för vård i privat drift på ersättningen till de privata rehabenheterna.

Ersättningsmodell och ersättningsnivå för Vårdval Rehab


Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab – kapitel 6.
Gäller vård av personer folkbokförda i Västra Götaland. Regler och nivåer justeras årligen av regionfullmäktige.
Vård av personer som inte är folkbokförda i Västra Götaland, se avsnitt 2.1. 

Ersättningsmodellen består av följande delar: 

6.1.1 Ersättning för viktade vårdkontakter

Ersättningen baseras på antal kontaktpoäng * 502 kronor per kontaktpoäng.
Läs om kontaktpoäng per vårdkontakt och besök i Krav- och kvalitetsbok.

- 6.1.1 Ersättning för viktade vårdkontakter
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 


6.1.2 Socioekonomi och 6.1.3 geografiska förutsättningar – Särskild ersättning

 • Särskild ersättning för socioekonomi betalas ut till enhet med hög socioekonomisk belastning beräknad enligt care need index, CNI. Ersättning betalas ut till enheter vars värde för CNI per patient överstiger 3,0. Ersättningen per CNI-poäng (antal patienter x [CNI per person – 3,0]) är 65 kronor.
 • Antal geografiska poäng i kommuner med faktor överstigande 9 poäng. Vid uppfyllelse av kriteriet utgår ersättning om 2 000 kronor per geografipoäng och månad.

- 6.1.2 Särskild ersättning för socioekonomi
- 6.1.3 Särskild ersättning för geograf
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab

 

Poängberäkning per kommun

Bengtsfors - 34 000kr

Dals- Ed - 62 000kr

Essunga - 44 000kr

Falköping - 22 000kr

Färgelanda - 44 000kr

Grästorp - 44 000kr

Gullspång - 48 000kr

Herrljunga - 26 000kr

Karlsborg - 42 000kr

Mark - 20 000kr

Mellerud - 28 000kr

Munkedal - 26 000kr

Strömstad - 22 000kr

Svenljunga - 32 000kr

Styrsö - 24 000kr

Tanum - 24 000kr

Tranemo - 24 000kr

Töreboda - 28 000kr

Ulricehamn - 24 000kr

Öckerö - 20 000kr

 

- Socioekonomi och 6.1.3 geografiska förutsättningar – Särskild ersättning   

 

 

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab se avsnitt Särskild ersättning för socioekonomi


6.1.4 Målrelaterad ersättning för kvalitet

Angiven kvalitetsindikator ersätts med 300 kronor per fullständig registrering i BOA.

- 6.1.4 Målrelaterad ersättning för kvalitet
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 


6.1.5 Tilläggsuppdraget neurovårdteam – Särskild ersättning

Rehabenhet inom Vårdval Rehab kan ansöka om att bli godkänd även för tilläggsuppdraget neurovårdteam. Uppdraget och förutsättningar beskrivs i Krav- och kvalitetsbok.

- 6.1.5 Ersättning för tilläggsuppdraget neurovårdteam
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 


6.1.6 Utbildningsuppdraget – Särskild ersättning

Särskild ersättning för åtagande inom utbildningsuppdraget i det uppdrag som samtliga enheter åtar sig ingår att bidra till Västra Götalandsregionens långsiktiga strategi för kompetensförsörjning.

Uppdraget beskrivs i Krav-och kvalitetsbok.

- 6.1.6 Särskild ersättning för åtagande inom utbildningsuppdraget
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 


6.1.7 Deltagande i regionövergripande grupper – Särskild ersättning

Särskild ersättning kan betalas ut till rehabenheter där representanter för Vårdval Rehab är anställda när dessa deltar i vissa särskilt angivna regionövergripande grupper av strategisk karaktär.

Ersättning betalas då ut med ett fast belopp per månad beroende på den arbetsinsats som uppdraget beräknas fordra. Vilka grupper som avses och vilken nivå de bedöms tillhöra fastställs i särskild ordning.

Beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse är den regionövergripande gruppen inom Vårdval Rehab.
Arbetsgruppen rapporterar till VGR för vidare bedömning av särskild ersättning.

Ersättningsnivåer

 • Nivå 1: Ersättning med 9 000 kronor per månad
 • Nivå 2: Ersättning med 6 000 kronor per månad
 • Nivå 3: Ersättning med 3 000 kronor per månad

- 6.1.7 Särskild ersättning för deltagande i vissa regionövergripande grupper
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab


6.2 Avdrag för patientavgift

Rehabenheten ska ta ut avgift av patienter för hälso- och sjukvård enligt de regler och med de belopp som Västra Götalandsregionen beslutat. Vilka belopp och regler som gäller framgår av Västra Götalandsregionens patientavgiftshandbok.

Patientavgifter som rehabenheterna ska ta in för sjukvård avräknas mot den ersättning som betalas ut.

- 6.2 Patientavgift
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab

Patientavgiftshandboken


6.3 Leverantörens kostnadsansvar

Rehabenheten har kostnadsansvar för det som beställs, förskrivs eller begärs därifrån om annat inte angetts särskilt.

Undantag – kostnader för


Ersättning för vård av personer från andra länder

För att få ersättning vid vård av utländska/utlandssvenska patienter ska underlag skickas till Ekonomi Vårdval på Koncernkontoret. För mer information se Turisthandboken. För asylsökande se Fakturering asylsökande och personer utan tillstånd.

Månadsvis skickas:

 • Försättsbladet Månadssammanställning
 • Uppgifter om besöket: besökt enhet, datum, personalkategori patienten träffat, patientens namn/personnummer ev adress och patientavgift ska framgå. Många enheter har (klister-)kvitto med fullständiga uppgifter
 • Kopior på ID-handlingar på patienter från nordiska länder måste from januari 2019 bifogas, i de fall EU-kort saknas. För patienter från övriga Norden under 18 år se Turisthandboken
 • Kopior måste vara av bra kvalitet, får inte råda tvekan om någon uppgift på exempelvis EU-kort
 • Alla underlag på en person på en A4-sida
 • EU-kortens baksidor behöver inte kopieras
 • Svenska EU-kort gäller inte som underlag vid vård i Sverige
 • Inga uppgifter på självbetalande/fullbetalande (utomlänspriset) till oss

Underlaget skickas till:
Ekonomi Vårdval
Regionens Hus
405 44 Göteborg

För frågor om underlag för fakturering/ersättning kontakta  ekonomi.vardval@vgregion.se

Vilka regler som gäller för olika länder återfinns i
SKR:s handbok Vård av personer från andra länder

Information om läns- och kommunkoder hittas i Läns- och kommunkoder i särskilda fall


Avstämningstidpunkt och leverans av indata

Tidplan 2024:

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Filuppladdning 2-4 1-5 1-5 2-4 2-6 3-5
Godkänna öppnar 15 14 13 15 15 13
Godkänna stänger 18 19 18 18 20 18
Utbetalning 31 29 28 30 31 28

 

  Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Filuppladdning 1-3 1-5 2-4 1-3 1-5 2-4
Godkänna öppnar 15 15 13 15 13 13
Godkänna stänger 18 20 18 18 18 17
Utbetalning 31 30 30 31 29 30Ekonomisk reglering av ersättning, patientavgifter och vissa kostnadsposter sker varje månad i det it-stöd som Västra Götalandsregionen har låtit bygga för ändamålet. 

Avstämning för beräkning av ersättning sker enligt av Västra Götalandsregionen fastställd tidplan.

Ersättningsberäkningen är beroende av inrapportering av korrekt indata från rehabenheterna. Vårdgivarna är ansvariga för att leverera efterfrågade indata av god kvalitet enligt gällande tidplan. Västra Götalandsregionen har inget ansvar att rätta felaktiga indata.

Om rehabenheterna inte godkänt utbetalning enligt tidplan betalas ersättningen ut vid nästa månads utbetalning, under förutsättningen att utbetalningen är godkänd av leverantören.

 

Analys av varför kontakter inte har gett ersättning
Fyll i Word-dokumentet i länken nedan för att analysera och få hjälp med varför kontakter inte har gett ersättning:
Länk till Word-dokumentet "Analys av varför kontakter inte har gett ersättning"