Diagnos- och åtgärdsregistrering Vårdval Rehab

För att få ersättning inom Vårdval Rehab måste både en giltig KVÅ-kod och en giltig diagnoskod registreras vid varje besök. För digital kontakt med medicinsk bedömning via telefon krävs endast KVÅ-kod.

Registrering av diagnos

Klassifikation av diagnos (ICD10-SE)

För ersättning av besök krävs registrering av minst en giltig diagnos-kod enligt ICD-10-SE (ej kapitel 20 - yttre orsaker till sjukdom och död, V01-Y98 samt vissa Z-diagnoser). Diagnoskod ska beskriva alla de symptom/diagnoser patienten får behandling för. 
En diagnoskod ska ha minst 4 tecken exklusive punkt, till exempel J44.9. 
Giltiga diagnoser

Neurodiagnoser

Neurologiska diagnoser som ingår i neurovårdteamets uppdrag samt genererar extra ersättning:
Neurodiagnoser - gäller från 1 december 2021.

Riktlinjer och förtydliganden

Riktlinje Diagnoser gällande vårdvalen i Västra Götalandsregionen (länk till uppdaterat dokument kommer inom kort)

Förtydligande gällande ospecificerade diagnoskoder och administrativa koder

Utbildningsfilm i diagnosställande och diagnosregistrering

Registrering av vårdåtgärd

Klassifikation av vårdåtgärd (KVÅ)

KVÅ-koder som genererar ersättning inom Vårdval Rehab

För ersättning av besök och telefonkontakt/digital kontakt med medicinsk bedömning krävs registrering av minst en av KVÅ-koderna i listan ovan. Registrerad KVÅ-kod/koder ska beskriva de åtgärder patienten fått. 
Listan med cirka 370 koder är framtagen för att täcka alla insatser som ryms inom primärvårdsrehabilitering. På enheten kan ni själva ta fram en lathund med era vanligaste använda koder för att underlätta arbetet. Antal KVÅ-koder som kan registreras vid ett besök är max 6.

KVÅ-koder som påverkar viktade vårdkontakter 2024
KVÅ-koder som har direkt koppling till Krav- och kvalitetsboken kapitel 6. Koderna i listan reglerar särskild ersättning för till exempel tolk och besök på hjälpmedelscentral. För korrekt registrering vid tolkmedverkan, distanskontakt via videolänk, uppdrag inom neurovårdteam, komplexa, resurs- och tidkrävande åtgärder ange också KVÅ-kod som beskriver medicinsk bedömning och åtgärd.

Riktlinjer och förtydliganden

Tillämpningsanvisning för digital artrosskola via 1177:s e-tjänst Stöd och behandling eller motsvarande inom Vårdval Rehab (vgregion.se)
Anvisningen är ett förtydligande av hur vårdenheten ska registrera de kontakter patient och arbetsterapeut/fysioterapeut har i samband med digital artrosskola via 1177 e-tjänst Stöd och behandling eller motsvarande insats som utförs via internet.

Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer

Diagnos- och KVÅ-koder som genererar resultat i kvalitetsindikatorerna som visas i Hugin finns i dokumentet ”Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer Vårdval Rehab” 

På sidan Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer Vårdval Rehab finns en länk till Hugin

KVÅ-koder som genererar resultat i kvalitetsindikatorerna som visas i Primärvårdskvalitet hittar du i Lathund för KVÅ i Hugin och Primärvårdskvalitet Vårdval Rehab

Här kan du läsa mer om Primärvårdskvalitet

Läs mer om klassificering