Beredningsprocess Krav- och kvalitetsbok 2025 samt ändringar 2024

Arbete pågår med att ta fram underlag inför beslut om förändrat avtal under 2024 samt inför Krav- och kvalitetsbok 2025. 

Tidsplan för år 2024 beredning av Krav- och Kvalitetsbok

Beredningen leds av avdelning primärvård och regionövergripande verksamheter hälso- och sjukvård och tandvård vid Koncernkontoret och genomförs framförallt i följande grupperingar.

Dialogforum

Ledamöter från den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN) med en representant per politiskt parti, tolv representanter från leverantörssidan varav sex representerar den egna regin och utses av Närhälsans direktör och sex representerar de privata leverantörerna (Primör).

Dialogforums beredningsgrupp

Utses av Dialogforum och som består av sex representanter, hälften från den egna regin (Närhälsan) och hälften från privat leverantör (via Primör).

Facklig referensgrupp

Representanter från de fackliga förbunden inom vårdvalet. 

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN)

Förutom att ledamöter från nämnden ingår i beredningen via dialogforum får den löpande information via sina sammanträden och sitt presidium.

Ärenden i OSN om avser Krav- och kvalitetsbok 2025

Här kommer du att komma åt handlingar som är aktuella till operativa hälso- och sjukvårdsnämnden i samband med beredning av Krav- och kvalitetsbok 2025 så snart de publicerats.


Förslag till revidering senast den 30 april

Eventuella förslag till revidering av Krav- och kvalitetsbok 2025 ska levereras in via linjen. Det innebär att sådant ska skickas in av en ansvarig chef till avdelningschefen för avdelning primärvård och regionövergripande verksamheter hälso- och sjukvård och tandvård, Koncernkontoret.

Förslag ska kompletteras med en konsekvensanalys som beskriver vilka konsekvenser det nya förslaget/texten har för Krav- och kvalitetsbok som helhet. Ta särskilt i beaktande om det nya förslaget bedöms ha några ekonomiska konsekvenser, om det kommer att påverka patientflöden, personal, arbetsmiljö och arbetssätt. 

Förslag som berör Krav- och kvalitetsbok 2025 inklusive konsekvensanalysen ska ha kommit in senast den 30 april 2024.


Kontakt

Om du har frågor om beredningsprocessen inför krav- och kvalitetsbok eller vill komma i kontakt med något av beredningsforumen, kontakta vardval.rehab@vgregion.se