Verksamhetsförlagd utbildning Vårdval Rehab

Att utbilda morgondagens medarbetare till primärvårdsverksamhet är ett gemensamt ansvar för samtliga aktörer inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Studierektorsfunktionen i primärvården har till uppgift att säkerställa hög kvalitet och likvärdig utbildning inom Västra Götalandsregionen samt att bistå rehabenheter och studerande i frågor som rör utbildningsuppdraget. Här kan du läsa om hur din rehabenhet blir godkänd som utbildningsenhet inom rehabverksamhet och hur ersättning utbetalas.

Studierektorsenhet primärvård

Rehabenhetens ansvar för utbildning och utbildningskvalitet

I det uppdrag alla leverantörer inom Vårdval Rehab har åtagit sig ingår att bidra till Västra Götalandsregionens långsiktiga strategi för personalförsörjning. Rehabenheterna ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser för de professioner som är verksamma vid enheten och samverka aktivt med berörda studierektorer.

Rehabenheten ansvarar för att utbildningsplatserna håller den kvalitet och följer den inriktning som anges i Västra Götalandsregionens och lärosätenas kvalitetskriterier och examenskraven för respektive utbildning. Rehabenheten ansvarar för att de kliniska handledarna har av Västra Götalandsregionen godkänd handledarutbildning och kompetens.

Vad krävs av rehabenheten för att bli godkänd som utbildningsenhet?

För att bli godkänd som utbildningsenhet ska rehabenheten bedömas och godkännas av studierektor för VFU (verksamhetsförlagd utbildning). För detta krävs att rehabenheten tillhandahåller utbildningsplatser både för arbetsterapeut- och fysioterapeutstudenter.

För studenter på grundnivå ska bashandledaren:

  • Vara legitimerad inom det yrke som handledaren avser
  • Ha kandidatexamen inom huvudämnet
  • Ha godkänd handledarutbildning

För studenteter på avancerad nivå ska bashandledaren utöver ovanstående ha magisternivå samt specialutbildning i det yrke som handledningen avser. Vid frågor ta kontakt med ansvarig studierektor. 

Hur tillsätts utbildningsplatserna?

När det gäller VFU är det studierektorn för VFU som granskar rehabenheten som utbildningsenhet och studenterna placeras därefter ut av studierektorn.

Ersättning inom utbildningsuppdraget

Ersättningsmodell Vårdval Rehab se rubriken Särskild ersättning för åtagande inom utbildningsuppdraget