Inför ansökan om avtal inom vårdvalen

I förfrågningsunderlaget (Krav- och kvalitetsbok) för respektive vårdval finns de allmänna villkoren, beskrivningar av kraven för uppdragen, regler för patientens val samt information om ersättningsmodeller och uppföljning.

Fördjupad information

Områden med särskilda krav är till exempel it-stöd, vårdhygien och fysisk tillgänglighet för lokaler. 

It-stöd och Millennium

Västra Götalandsregionen utvecklar en modern vårdinformationsmiljö – Millennium. Denna kommer inom de närmsta åren att omfatta och påverka alla leverantörer som har avtal med Västra Götalandsregionen. Bland annat införs ett gemensamt och obligatoriskt journalsystem.

Kontakt för privata vårdgivare
fvm.privata.vardgivare@vgregion.se 

It-stöd för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab


Vårdhygien

Enheter inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab ska samverka med Västra Götalandsregionens enheter för vårdhygien för att säkerställa och upprätthålla en god hygienisk standard enligt hälso- och sjukvårdslagen. Enheterna ska följa den regionala patientsäkerhetsplanen och respektive vårdhygienenhets rutiner för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning. Lokala rutiner utformas i samråd med respektive vårdhygienisk enhet. Enheterna ska se till att all personal har grundläggande kunskap, fortbildas kontinuerligt och följer vårdhygieniska riktlinjer och rutiner. Enheterna ska arbeta med Ledningsverktyg för god vårdhygienisk standard för primärvård.

För att enheten ska uppfylla ovanstående krav rekommenderas att kontakt tas med den lokala vårdhygieniska enheten för vägledning vid start av ny enhet, större ombyggnation samt flytt.

Enheterna ska kontakta enheten för vårdhygien vid misstanke om smittspridning, vid identifierade risker vad gäller vårdhygienisk standard samt vid verksamhetsförändringar som kan innebära vårdhygieniska risker: Vårdhygien i Västra Götaland


Fysisk tillgänglighet för lokaler

Alla lokaler där verksamhet utförs enligt uppdraget ska vara tillgängliga för personer med funktionsvariation och vara utformade i enlighet med Västra Götalandsregionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet:
Riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet - Tillgängliga och användbara miljöer version 3.2 2023

Inför driftstart, ändrad mottagningsadress och vid större ombyggnationer ska dessa krav på lokalernas utformning säkerställas: 
Tillämpningsanvisningar – Godkännande av lokaler för verksamhet inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab

Intyg att lokaler är godkända enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet

För Vårdval Rehab

Utöver ovanstående krav på fysisk tillgänglighet finns krav på att lokalerna ska innefatta omklädningsrum, träningsyta, rum för grupper och hjälpmedelsförråd.