Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rapportering av tillgänglighet i primärvården

Från och med den 1 januari 2019 är vårdgarantin inom primärvården i Sverige förstärkt. Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar.

Bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården.
Mer information från SKR om vårdgarantin se även SKR frågor och svar 

Här finns stöd vid frågor som handlar om medicinsk bedömning innom tre dagar i primärvården.
Stöd vid bedömning av vårdgaranti i 3 dagar. 

Infomation från SKR om väntetider i vården 

Kontakta oss vid frågor: 
vgprimarvard@vgregion.se eller vardval.rehab@vgregion.se

Aktuellt

Frågor och svar gällande förstärkt vårdgaranti

Fråga 1. Den nya lagen säger att medicinsk bedömning ska göras inom tre dagar. Avses kalenderdagar eller arbetsdagar?
Svar: Det är kalenderdagar som avses. Det finns inga krav på bemanning under långhelg på rehabenhet. Vid behov av medicinsk bedömning som inte kan uppfyllas på grund av stängning vid röda dager vid rehabenhet får patienter tillsvidare tas omhand på jourcentral av annan yrkeskategori.     

Fråga 2. Begreppet Medicinsk bedömning är centralt i den förstärkta garantin. Finns det någon definition av Medicinsk bedömning?
Svar: Inom hälso- och sjukvården görs idag flera medicinska bedömningar, och de kan ha olika innebörd beroende på i vilket sammanhang de görs.
En typ av bedömning sker i samband med den första kontakten med hälso- och sjukvården, den så kallade 0:an i vårdgarantin. Den medicinska bedömning som avses i den Förstärkta vårdgarantin syftar dock inte på denna första kontakt utan på den medicinska bedömning som görs av den yrkeskategori patienten därefter möter inom ramen för vårdgarantin. Beroende på hur enheten har organiserat sin verksamhet kan den första kontakten med till exempel sjuksköterska övergå i en medicinsk bedömning enligt vårdgarantin vid samma kontakttillfälle, men om patienten bedöms ha behov av en annan legitimerad yrkeskategori kan vårdgarantin inte anses vara uppfylld genom denna första kontakt.
En triagering innebär då alltså i normalfallet inte att en medicinsk bedömning har gjorts, i den betydelse det har enligt den Förstärkta vårdgarantin.

Fråga 3. Hur kommer gränssnittet att se ut mellan vårdcentraler och rehab vad gäller garantin?
Svar: En vårdutförares ansvar med avseende på vårdgarantin sträcker sig inom den egna vårdenheten.  

Fråga 4. Utifrån formuleringen att man ska få en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom 3 dagar, jag tolkar texten såväl i Vårdgivarnytt som i SKL underlag att det kan vara en bedömning via telefon, digital kontakt eller mottagningsbesök, det vill säga konklusionen är att inte besök krävs.
Svar: Den nya lagen om förstärkt vårdgaranti föreskriver inte fysiska besök, utan om kontaktväg via telefon, video mm tidsmässigt och innehållsmässigt motsvarar ett traditionellt mottagningsbesök där medicinsk bedömning enligt vårdgarantin görs, kan dessa klassas som kontakter enligt vårdgarantin. De generella förutsättningarna för att patienten ska anses vara en vårdgarantipatient gäller, det vill säga att det är ett nytt hälsoproblem, en oväntad eller kraftig försämring/förändring av ett sedan tidigare känt medicinskt problem eller en utebliven behandlingseffekt. Poängteras ska att i förarbetet till lagändringen står det att man fortsatt i närtid får räkna med att det är det fysiska besöket som kommer att vara det vanligaste alternativet och den form av kontakt som många patienter föredrar. 

Fråga 5. I vilka situationer gäller vårdgarantin i primärvården?
Vårdgarantin gäller då patienten uppfyller kriterierna för att omfattas av vårdgarantin (se fråga 4) och är folkbokförd inom länet.

Senast uppdaterad: 2018-12-19 09:59