Verksamhetsuppföljning

Västra Götalandsregionen följer löpande upp att leverantörer uppfyller sitt åtagande och håller den kvalitet som följer av Krav- och kvalitetsboken. Uppföljningen syftar även till att bidra till utvecklingen av primärvården i Västra Götaland.

Verksamhetsuppföljning sker enligt definierade kvalitetsområden inom God Vård, vilka är framtagna av Socialstyrelsen som vägledning för arbete med kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

Läs mer om verksamhetsuppföljning under kapitel 5 i Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Vårdcentral.

Kvalitetsindikatorer i primärvården

Vårdval Rehab och Vårdval Vårdcentral

Denna rapport visar de närmare 400 primärvårdsindikatorer som används inom de båda vårdvalen i Västra Götalandsregionen. Indikatorerna är framför allt hämtade från PrimärvårdsKvalitet (PVQ) men här finns även ett antal regionspecifika indikatorer. Rapporten ersätter de tidigare visningsytorna för Hugin och Munin.

Microsoft Power BI

 

Primärvårdsrapporten 2023

Primärvårdsrapporten 2023 ger en överblick av den medicinska kvaliteten i primärvården. Dessutom redovisas annan data rörande vårdkontakter och var olika vanliga diagnosgrupper tas om hand.

Microsoft Power BI