Verksamhetsuppföljning

Västra Götalandsregionen följer löpande upp att leverantörer uppfyller sitt åtagande och håller den kvalitet som följer av Krav- och kvalitetsboken. Uppföljningen syftar även till att bidra till utvecklingen av primärvården i Västra Götaland.

Verksamhetsuppföljning sker enligt definierade kvalitetsområden inom God Vård, vilka är framtagna av Socialstyrelsen som vägledning för arbete med kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

Läs mer om verksamhetsuppföljning under kapitel 5 i Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Vårdcentral.

Aktuella uppföljningsdokument för vårdgivare

Länk till uppföljningsenkät 2023

Mall Bemanningslista 2022 (laddas ned som Excelfil)

Ifylld bemanningslista samt eventuella frågor skickas till funktionsbrevlådan för Vårdval Vårdcentral: vgprimarvard@vgregion.se