Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Koncernstab kansli och säkerhet

Koncernstab kansli och säkerhet ger stöd till samtliga förvaltningar och bolag kring dokumenthantering, ärendehantering och arvodeshantering.

Koncernstaben företräder VGR i juridiska frågor inför domstol och andra myndigheter samt ger intern juridisk rådgivning. Koncernstaben samordnar Koncernkontorets ärende- och uppdragshantering och tillhandahåller administrativt stöd till partikanslierna.

Koncernstaben ansvarar också för regionens koncernövergripande säkerhets- och beredskapsarbete samt det interna säkerhets- och beredskapsarbetet inom Koncernkontoret.

Enhet ledningsstöd och ledningssystem

Enhetens huvudsakliga uppdrag:

 • Övergripande samordning av ärende- och uppdragshantering för hela Koncernkontoret i syfte att skapa ökad effektivitet genom standardiserade arbetsformer och efterlevnad av riktlinjer för ärendeberedning och uppdragshantering
 • Stödja tillämpningen av fastställda riktlinjer inom ärende- och dokumenthantering, såsom Ärendehandboken
 • Expertstöd till förvaltningar och bolag i frågor om dokumenthantering, ärendeberedning, arvodeshantering, registrering och diarium, beslutsfattande och delegering  

Enhet nämndsamordning

Chef: Katrin Urbäck

Enhetens huvudsakliga uppdrag:

 • Enheten ger kvalificerat nämnd sekreterarstöd till samtliga politiska organ som Koncernkontoret ger stöd till. Syftet är att erbjuda en mer robust nämndsekreterarfunktion som ständigt och gemensamt utvecklar effektiva arbetsformer för att förbereda, genomföra och efterarbeta politiska möten

Enhet verksamhetsstöd

Chef: Agneta Forsell

Enhetens huvudsakliga uppdrag:

 • Tillhandahålla IT- och administrativt stöd till partikanslierna inom residenset
 • Tillhandahåller IT-utrustning för förtroendevalda i alla styrelser och nämnder i VGR
 • Tillhandahålla projektsekreterare och chefssekreterare
 • Tillhandahålla service i anslutning till regionfullmäktiges möten. Samordna administrativa frågor som med fördel kan centraliseras inom Koncernkontoret, t ex TjänsteID, Katalog i Väst, Marknadsplatsen, Västtrafikkort, bistå i IT-relaterade uppgifter såsom lokal IT-administratör/LITA/SIS
 • Samordna Koncernkontorets lokalfrågor
 • Tillhandahålla assistenter och chefsassistenter inom Koncernkontoret (exklusive KS Kommunikation, KSHR, KSVEI och KSD)

Enhet juridik

Chef: Lina Kolsmyr

Enhetens huvudsakliga uppdrag:

 • Företräda VGR i juridiska frågor inför domstol och andra myndigheter
 • Lämna kvalificerad intern juridisk rådgivning
 • Upprätta tjänsteutlåtanden i juridiska frågor, medverka med juridisk expertkompetens i utredningar och projekt. Bevaka juridiska aspekter i beslut och processer
 • Granskar avtal och andra dokument med juridiskt innehåll
 • Bevakar rättsutvecklingen
 • Ansvar för samordning av juridisk kompetens bland utförare (inklusive kompetensutveckling

Enhet informationshantering

Chef: Charlotta Tengbert

Enhetens huvudsakliga uppdrag:

 • Tillhandahåller funktioner för diarieföring, dokumenthantering samt arkiv- och informationshantering för de nämnder och styrelser som Koncernkontoret ger stöd till
 • Ger expertstöd till förvaltningar och bolag i frågor om diarieföring, dokumenthantering samt arkiv- och informationshantering
 • Samordnar frågor om diarieföring, dokumenthantering samt arkiv- och informationshantering inom Västra Götalandsregionen
 • Ansvarar för digitala behov och arbetssätt inom de regionala processerna för diarium, dokumenthantering samt arkiv- och informationshantering
 • Ansvarar för framtagande av regionövergripande bevarande- och gallringsutredningar inför arkivnämndens beslut

Enhet säkerhet och beredskap

T.f. chef: Anders Falkeby

Säkerhet och beredskap

Enhetens huvudsakliga uppdrag:

 • Enhetens uppdrag är att leda, samordna, granska och följa upp Västra Götalandsregionens säkerhet och beredskapsarbete
 • Ansvarar för regionala styrdokument inom säkerhets och beredskapsområdet
 • Upprättar tjänsteutlåtanden, hanterar remisser, genomför utredningar och analyser och tar fram beslutsunderlag
 • Medverkar med kompetens inom säkerhet och beredskapsområdet i utredningar och projekt
 • Ansvarar för den regionala krisberedskapsorganisationen, att den finns och att den är utbildad och övad
 • Ansvarar och bemannar funktionen Regional tjänsteperson i beredskap
 • Ansvarar för regionala utbildningar och övningar
 • Regional uppföljning inom säkerhet och beredskapsområdet
 • Företräder Västra Götalandsregionen inom säkerhet och beredskapsområdet gentemot externa aktörer
 • Samordnar Koncernkontorets säkerhet och beredskapsarbete

 

Johan Flarup

Avdelningschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-09-25 08:28