Koncernstab kansli och säkerhet

Koncernstab kansli och säkerhet ger stöd till samtliga förvaltningar och bolag kring dokumenthantering, ärendehantering och arvodeshantering.

Koncernstaben företräder VGR i juridiska frågor inför domstol och andra myndigheter samt ger intern juridisk rådgivning. Koncernstaben samordnar Koncernkontorets ärende- och uppdragshantering och tillhandahåller administrativt stöd till partikanslierna.

Koncernstaben ansvarar också för regionens koncernövergripande säkerhets- och beredskapsarbete samt det interna säkerhets- och beredskapsarbetet inom Koncernkontoret.

Ledningsstöd och ledningssystem

Huvudsakligt uppdrag:

 • Övergripande samordning av ärende- och uppdragshantering för hela Koncernkontoret i syfte att skapa ökad effektivitet genom standardiserade arbetsformer och efterlevnad av riktlinjer för ärendeberedning och uppdragshantering
 • Stödja tillämpningen av fastställda riktlinjer inom ärende- och dokumenthantering, såsom Ärendehandboken
 • Expertstöd till förvaltningar och bolag i frågor om dokumenthantering, ärendeberedning, arvodeshantering, registrering och diarium, beslutsfattande och delegering  

Nämndsamordning

Chef: Katrin Urbäck

Huvudsakligt uppdrag:

 • Avdelningen ger kvalificerat nämndsekreterarstöd till samtliga politiska organ som Koncernkontoret ger stöd till. Syftet är att erbjuda en mer robust nämndsekreterarfunktion som ständigt och gemensamt utvecklar effektiva arbetsformer för att förbereda, genomföra och efterarbeta politiska möten

Verksamhetsstöd

Chef: Agneta Forsell

Huvudsakligt uppdrag:

 • Tillhandahålla it- och administrativt stöd till partikanslierna inom residenset
 • Tillhandahålla it-utrustning för förtroendevalda i alla styrelser och nämnder i VGR
 • Tillhandahålla projektsekreterare och chefssekreterare
 • Tillhandahålla service i anslutning till regionfullmäktiges möten.
 • Samordna administrativa frågor som med fördel kan centraliseras inom Koncernkontoret, till exempel TjänsteID, Katalog i Väst, Marknadsplatsen, Västtrafikkort, bistå i it-relaterade uppgifter såsom lokal it-administratör/LITA/SIS
 • Samordna Koncernkontorets lokalfrågor
 • Tillhandahålla assistenter och chefsassistenter inom Koncernkontoret (exklusive KS Kommunikation, KSHR, KSVEI och KSD)

Juridik

Chef: Lina Kolsmyr

Huvudsakligt uppdrag:

 • Företräda VGR i juridiska frågor inför domstol och andra myndigheter
 • Lämna kvalificerad intern juridisk rådgivning
 • Upprätta tjänsteutlåtanden i juridiska frågor, medverka med juridisk expertkompetens i utredningar och projekt. Bevaka juridiska aspekter i beslut och processer
 • Granskar avtal och andra dokument med juridiskt innehåll
 • Bevaka rättsutvecklingen
 • Ansvar för samordning av juridisk kompetens bland utförare (inklusive kompetensutveckling

Informationshantering

Chef: Charlotta Tengbert

Huvudsakligt uppdrag:

 • Tillhandahåller funktioner för diarieföring, dokumenthantering samt arkiv- och informationshantering för de nämnder och styrelser som Koncernkontoret ger stöd till
 • Ger expertstöd till förvaltningar och bolag i frågor om diarieföring, dokumenthantering samt arkiv- och informationshantering
 • Samordnar frågor om diarieföring, dokumenthantering samt arkiv- och informationshantering inom Västra Götalandsregionen
 • Ansvarar för digitala behov och arbetssätt inom de regionala processerna för diarium, dokumenthantering samt arkiv- och informationshantering
 • Ansvarar för framtagande av regionövergripande bevarande- och gallringsutredningar inför arkivnämndens beslut

Säkerhet och beredskap

T.f. chef: Anders Falkeby

Säkerhet och beredskap

Huvudsakligt uppdrag:

 • Avdelningens uppdrag är att leda, samordna, granska och följa upp Västra Götalandsregionens säkerhet och beredskapsarbete
 • Ansvarar för regionala styrdokument inom säkerhets och beredskapsområdet
 • Upprättar tjänsteutlåtanden, hanterar remisser, genomför utredningar och analyser och tar fram beslutsunderlag
 • Medverkar med kompetens inom säkerhet och beredskapsområdet i utredningar och projekt
 • Ansvarar för den regionala krisberedskapsorganisationen, att den finns och att den är utbildad och övad
 • Ansvarar och bemannar funktionen Regional tjänsteperson i beredskap
 • Ansvarar för regionala utbildningar och övningar
 • Regional uppföljning inom säkerhet och beredskapsområdet
 • Företräder Västra Götalandsregionen inom säkerhet och beredskapsområdet gentemot externa aktörer
 • Samordnar Koncernkontorets säkerhet och beredskapsarbete

 

Johan Flarup

Direktör

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 30 71