Regional samhällsplanering

Med regional samhällsplanering kan lokala planeringsfrågor placeras i ett större sammanhang. Inom Västra Götalandsregionen pågår ett arbete med att bygga upp kunskap kring Västra Götalands fysiska strukturer och att skapa en arena för dialog och samverkan kring dessa frågor.

Regional fysisk planering handlar om att på en övergripande nivå planera och utreda frågor av regional betydelse som berör mer än en kommun. 

Samverkan över gränserna allt viktigare

Den ökade komplexiteten i samhället gör att hänsyn behöver tas till allt större geografiska områden och att samverkan över administrativa gränser och planeringsområden blivit allt viktigare. Till exempel har megatrender som urbanisering och globalisering, men också snabbare transporter, inneburit att människor och gods rör sig över större geografiska områden. Enligt behov som uttrycktes i Tillväxt- och utvecklingsstrategi för Västra Götaland (VG2020) tar vi fram en gemensam framtidsbild för den fysiska strukturen. 

Stationsutveckling och samhällsplanering

Den gemensamma kraften hos aktörer på samtliga nivåer – stat, region och kommun, är en nyckelfaktor för att driva arbetet framåt när stationsutveckling och samhällsplanering knyts samman. 2022 – juni 2023 har VGR fokuserat på Dalsland, men nu kommer fokus att ligga på Boråsregionen.

Stationsutveckling

Fyra personer fikar utomhus med sina cyklar uppställda i gruset, framför en äldre röd tegelbyggnad

Platsutveckling

Platsutveckling är en process för att stärka den plats man bor eller verkar på. Det lyckas bäst där föreningsliv, näringsliv och kommun delar samma målbild och bidrar med sin kompetens och resurser i ett långsiktigt och organiserat samarbete.

Martin Elofsson

Regionutvecklare

Telefonnummer

Georgia Larsson

Regionutvecklare

Telefonnummer