Regional samhällsplanering

Med regional samhällsplanering kan lokala planeringsfrågor placeras i ett större sammanhang. Inom Västra Götalandsregionen pågår ett arbete med att bygga upp kunskap kring Västra Götalands fysiska strukturer och att skapa en arena för dialog och samverkan kring dessa frågor.


 

Regional fysisk planering handlar om att på en övergripande nivå planera och utreda frågor av regional betydelse som berör mer än en kommun. 

Om hanteringen av frågan om VGR som regionplaneorgan

Samverkan över gränserna allt viktigare

Den ökade komplexiteten i samhället gör att hänsyn behöver tas till allt större geografiska områden och att samverkan över administrativa gränser och planeringsområden blivit allt viktigare. Till exempel har megatrender som urbanisering och globalisering, men också snabbare transporter, inneburit att människor och gods rör sig över större geografiska områden. Enligt behov som uttrycktes i Tillväxt- och utvecklingsstrategi för Västra Götaland (VG2020) tar vi fram en gemensam framtidsbild för den fysiska strukturen. 

Regional fysisk planering - för ett hållbart Västra Götaland (pdf)

Stationsutveckling och samhällsplanering

Den gemensamma kraften hos aktörer på samtliga nivåer – stat, region och kommun, är en nyckelfaktor för att driva arbetet framåt när stationsutveckling och samhällsplanering knyts samman. 2022 – juni 2023 har VGR fokuserat på Dalsland, men framöver kommer fokus att ligga på Boråsregionen.

Stationsutveckling