Stationsutveckling och samhällsplanering

Den gemensamma kraften hos aktörer på samtliga nivåer – stat, region och kommun, är en nyckelfaktor för att driva arbetet framåt när stationsutveckling och samhällsplanering knyts samman. 2022 – juni 2023 har fokuserat på Dalsland, men framöver kommer fokus att ligga på Boråsregionen.

Trafikförsörjningsprogram 2021 -2025 – Hållbara resor i Västra Götaland syftar till att öka andelen hållbara resor i hela länet. På längre sikt är ambitionen att alla resor ska vara hållbara.

Genomförande av programmet bygger på ett antal strategier tillsammans med utvecklingsarbete kring fyra fokusområden. En av strategierna, Målbild Tåg inklusive Västtågsutredningen, öppnar upp för att på sikt etablera och trafikera sju nya stationer i mindre orter i Västra Götaland.

Knyta samman bebyggelseutveckling och kollektivtrafik

Ett av fokusområdena, ”Samhällsplanering och kollektivtrafik”, syftar till att på ett tydligare sätt knyta samman bebyggelseutveckling och kollektivtrafik och därmed skapa potential för ökad andel hållbara resor .

Att etablera nya stationer med tillhörande trafikering och utveckla bebyggelse, verksamheter och infrastruktur i stationens närhet och omland innebär en lång process med många aktörer.

Projektet angreppssätt har inneburit en testarena för nya sätt att arbeta, där Västra Götalandsregionen tillsammans med aktuella kommuner, kommunalförbund, Trafikverket, Västtrafik och forskningen i ett tidigt skede velat förbereda och stödja en samhällsplanering där nya stationers potential kan nyttjas till fullo.

Arbetet som pågått från januari 2022 till juni 2023 har fokuserat på Dalsland. I det fortsatta arbetet kommer fokus att ligga på Boråsregionen.

Ortsanalyser Dalsland

De fyra ortsanalyser som har tagits fram för Dalsland redovisas nedan:

Ortsanalys Brålanda

Ortsanalys Frändefors

Ortsanalys Dals-Rostock

Ortsanalys Bäckefors

Martin Elofsson

Regionutvecklare

Telefonnummer

Georgia Larsson

Regionutvecklare

Telefonnummer