Första rapporten från forskarrådet

Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning har i januari 2022 lämnat sin första rapport. Detta sker samtidigt som den årliga uppdateringen av koldioxidbudgeten som regionstyrelsen antagit för Västra Götaland presenterades.

Eftersom arbetet i forskarrådet startade först i oktober 2021, beskriver den första rapporten främst nuläge och trender. Rapporten presenterades samtidigt som den årliga uppdateringen av koldioxidbudgeten som regionstyrelsen antagit för Västra Götaland. Den visar att från 2022 behövs en minskning av utsläppen i Västra Götaland med 19 % för att nå klimatmålet.

Om kommande rapporter 

Rapporten avslutas med att forskarrådet beskriver vad de kommer välja att titta närmare på kommande år. Det är främst är nödvändiga insatser inom industrin och transportsektorn, där utsläppen i Västra Götaland är som störst.

Kommande rapporter kommer även att innehålla rekommendationer för omställningsarbetet som utgår ifrån de regionala klimatmålen, koldioxidbudgeten och den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030.

Budskap från den första rapporten

  • Om klimatmålen för Västra Götaland ska kunna nås, inklusive den minskningstakt som är preciserad i koldioxidbudgeten, behöver utsläppen under den kvarstående perioden minska kraftigt, både för de direkta (territoriella) och indirekta (konsumtionsbaserade) växthusgaserna. Den befintliga minskningstakten är helt otillräcklig och dessutom lägre än det svenska genomsnittet.
  • De allra största utsläppen i Västra Götaland kommer från industrisektorn – över 40 procent av länets totala – varav några få stora industrier dominerar. Dessa anläggningar omfattas av EU:s handelssystem för utsläppsrätter men kräver ändå ett särskilt fokus eftersom minskningstakten inom handelssystemet inte räcker för att driva ner utsläppen så mycket som behövs.
  • Det finns trender som både gynnar (till exempel elektrifiering av fordon) och missgynnar (till exempel flygresor) utvecklingen mot minskade utsläpp. VGR kan agera med olika grader av rådighet för att gagna positiva förlopp och bromsa negativa.

    Nyckelinsatser är att främja samverkan med och mellan kommuner, industri och andra relevanta aktörer och att demonstrera och sprida lovande lösningar. Inte minst inom drift, planering och utbyggnad av kollektivtrafiken där VGR har rådighet.
  • Om Västra Götaland ska kunna bli ett föredöme i omställningen krävs mod, målmedvetenhet och smarta satsningar i den regionala politiken och från alla andra aktörer i länet. 

Forskarråd för Västra Götalands klimatomställning: VGR Analys 2022:1

Powerpointpresentation av forskarrådets första rapport (ppt)

Uppdatering av koldioxidbudget för Västra Götaland 2020-2040, Klimatrådet

Jesper Blomqvist

Regionutvecklare – processledare ACCEL, Klimat 2030

Telefonnummer