Vårt arbete för klimatet

Västra Götalandsregionen (VGR) driver klimatarbetet framåt i samverkan med länsstyrelsen, kommuner och näringsliv med flera aktörer i Västra Götaland. Inom VGR som organisation bedrivs ett ambitiöst klimatarbete.

VGR samverkar med aktörer från alla samhällssektorer och nivåer för att tackla klimatkrisen. Det ingår i vårt uppdrag att driva på och stimulera utvecklingen mot ett mindre fossilberoende Västra Götaland. Det handlar också om att vara en föregångare och inspirera andra genom ett starkt klimatarbete inom VGR:s egen verksamhet.

Det finns många möjligheter att ta vara på i klimatomställningen - en chans att skapa konkurrensfördelar, gröna jobb och nya hållbara sätt för invånarna att leva ett gott liv - men det brådskar.

Takten i klimatarbetet behöver öka om klimatmålen ska nås.

Klimatstrategi i Västra Götaland, 2009 (pdf)

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om. Strategiska vägval.(pdf)

 

Klimat 2030

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer.

Koldioxidbudget

Västra Götaland var först ut i Sverige med en koldioxidbudget och att aktivt uppmana kommuner att skaffa koldioxidbudget. Det har bidragit till att här i länet har flest – och ett stadigt växande antal – kommuner skaffar en egen koldioxidbudget.

Forskarråd

Forskarråd för Västra Götalands klimatomställning består av sex forskare som hösten 2021 fick i uppdrag från VGR:s miljönämnd att följa upp klimatarbetet i länet, och rekommendera vad som behöver göras för att minska klimatutsläppen i den takt som behövs i Västra Götaland.

Industriråd

Rådet för industriomställning Västra Götaland tillsattes i maj 2022 och består av ledande företrädare för industriföretag och i Västra Götaland, varav många står inför en stor klimatutmaning. Det ersätter Klimatråd Västra Götaland 2018-2021.

VGR:s klimatarbete i verksamheten

För VGR har vi högt uppsatta miljömål som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser från vår organisation. Övergripande mål är att minska våra direkta växthusgasutsläpp med 85 % och indirekta växthusgasutsläpp med 50 % till 2030. År 2045 ska VGR har netto noll-utsläpp av växthusgaser. Det ska bland annat uppnås genom:

  • Halverad klimatpåverkan från produkter av textil, plast och metall
  • Halverad klimatpåverkan från byggmaterial och byggprocess
  • Högst 0,5 kg CO2 ekv i klimatpåverkan från en genomsnittlig måltid
  • 100 % fossilfria transporter
  • 80% minskning av resandet i tjänst med privat bil och flyg

Miljömål 2030

Färdplan klimat inklusive klimatbokslut 2021 (pdf)

Miljö i VGR

Ambitiösa klimatmål för Västra Götalands län

Västra Götalands län har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. 2030 ska vi vara fossiloberoende. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030.

Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion minska med 30 procent jämfört med 2010, oavsett var i världen de sker.

Regionala miljömål för Västra Götaland (till länsstyrelsen i Västra Götalands webbplats)

Gustaf Zettergren

Avdelningschef forskning, omställning, kompetens

Telefonnummer

Lise Nordin

Regionutvecklare – processledare Klimat 2030 , Rådet för industriomställning Västra Götaland

Telefonnummer

Jesper Blomqvist

Regionutvecklare – Klimat 2030

Telefonnummer