Koldioxidbudget för Västra Götaland 2020-2040

Symboliska staplar över utsläpp visas över vy på sjö- och landskap
Fotograf: Foto: Dagjoh, CC BY-SA

Regionstyrelsen beslutade i januari 2021 att anta en koldioxidbudget för Västra Götaland. Budgeten är beräknad för hela länet Västra Götaland och visar hur mycket utsläppen kan behöva minska varje år för att länet ska uppfylla sin del av Parisavtalet. Den är inget måldokument utan ett verktyg som tar avstamp i Parisavtalet och IPCC:s rapporter och ger ett viktigt bidrag för att illustrera och följa upp utsläppen på ett strukturerat sätt.

Västra Götalandsregionen (VGR) har själv inte rådighet över alla åtgärder och verktyg för att kunna uppnå utsläppsminskningen. Alla 49 kommuner och många företag står bakom kraftsamlingen Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, som VGR gör i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Företagen kan ställa om produktion och tjänster, kommunerna ansvarar för samhällsplanering och att erbjuda invånarna förutsättningar att bidra till klimatomställning. Kommuner som vill kan ta fram sin egen koldioxidbudget eller arbeta med en årlig takt för att minska utsläppen i linje med Västra Götalands koldioxidbudget. Det är cirka 15 kommuner som använder verktyget.

Rapport Koldioxidbudget Västra Götaland oktober 2023 (pdf)

Climate visualizer- ett interaktivt verktyg för att se hur koldioxidbudgeten kan nås

Om koldioxidbudgeten

För varje år som går utan kraftiga utsläppsminskningar blir det kortare tid kvar tills utsläppsutrymmet är slut och vi behöver vara nere på noll-utsläpp. Koldioxidbudgetens viktigaste bidrag är att klimatarbetet i Västra Götaland tar avstamp i den vetenskapliga insikten att:

  • utsläppen ackumuleras varje år 
  • vi har ett begränsat utsläppsutrymme.

Koldioxidbudgeten är ett verktyg i arbetet att nå de regionala klimatmålen och ger oss ökad kunskap och förståelse, samt skapar en struktur för årlig uppföljning av hur det går med klimatutsläppen i länet.

Antaganden och avvägningar

I valet av modell för beräkning av en koldioxidbudget görs ett antal antaganden och avväganden. Parisavtalets rättviseprinciper fastslår att länder har olika möjligheter att minska sina utsläpp och att rika länder behöver åta sig ett större ansvar att minska utsläppen.

Detta är en grund i beräkningen av koldioxidbudget som Uppsala universitet arbetat fram och innebär att länders nuvarande utsläpp samt uppskattad möjlighet till omställning beaktas. Ett alternativ vore att det globala utsläppsutrymmet fördelas genom att dela per capita lika mellan världens invånare. Men detta skulle inte respektera grunden i det globala klimatavtalet som slöts i Paris där man kunde enas tack vare att de rika länderna tog på sig större ansvar. 

Koldioxidbudgeten omfattar endast koldioxid och inte andra växthusgaser. Detta för att de har olika livslängd och forskarna pekar på att det är utsläppen av koldioxid som snabbt måste minska. För att nå klimatmålen för Västra Götaland behövs insatser för att minska utsläpp av samtliga växthusgaser.

Årliga uppdateringar

I och med att vår koldioxidbudget påverkas av tidigare års utsläpp, både regionalt och globalt, behöver budgeten uppdateras löpande. Den senaste uppdateringen av Västra Götalands koldioxidbudget visar att det från 2023 behövs en minskning av utsläppen i Västra Götaland med 12 procent för att länet ska uppfylla sin del av Parisavtalet.

Rapport Koldioxidbudget Västra Götaland oktober 2022 (pdf) 

Rapport från 2019 för framtagande av koldioxidbudget för Västra Götaland 2020-2040 (pdf)

Koldioxidbudgeten tillämpas på följande sätt av VGR

  1. som sammanställning i samband med årsredovisningen
  2. som ett verktyg för genomförandet av mål -och strategidokument
  3. som grund för en årlig extern genomlysning av klimatarbetet av forskare.

Miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) har det samordnande ansvaret för uppföljning och genomförande av koldioxidbudgeten för Västra Götaland, med stöd av Koncernkontoret.

Forskarråd

Sex forskare fick 2021 i uppdrag av VGR:s miljönämnd att följa upp klimatarbetet i länet, och rekommendera vad som behöver göras för att minska klimatutsläppen i den takt som behövs.

Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning

Lise Nordin

Regionutvecklare – processledare Klimat 2030, Rådet för industrins omställning i Västra Götaland

Telefonnummer

Jesper Blomqvist

Regionutvecklare – processledare ACCEL, Klimat 2030

Telefonnummer