Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patientavgifter, högkostnadstak, frikort, avgift för uteblivet besök – och eFrikort

Patienten betalar enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården med samma rätt till frikort efter 1 150 kronor i betalade patientavgifter.
Högkostnadsskyddet är 1 150 kronor

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via Fakturaportalen. För behandling av unga vuxna och personer som fyllt 85 år ska hela kostnaden faktureras via Fakturaportalen, eftersom dessa personer inte ska betala patientavgift.

eFrikort – Logga in Anslut din klinik – se nedan.

Nya vårdgivare måste ansluta sig till eFrikort

Tjänsten eFrikort utgår från det aktuella datumet vid varje besök – och beräkningen av perioden för högkostnadsskydd görs med 12 månader tillbaka i tiden. Det innebär att betalda patientavgifter som är äldre än ett år faller bort. Beräkningen av perioden för högkostnadsskydd blir alltså är en löpande 12-månadersperiod.
      eFrikort förbättrar servicen till invånarna – och förenklar för vårdgivarna som slipper manuell och tidskrävande administration.


Anslut din klinik och sök behörighet – steg-för-steg

Läs först INFO – eFrikort i tandvården

Patientens högkostnadsskydd och frikort efter 1 100 kronor i betalda patientavgifter under 12 månader i hälso- och sjukvården kan nu hanteras digitalt. För tandvården gäller det patienter inom Särskilt tandvårdsstöd.

Lär dig allt om eFrikort

Logga in – eFrikort

När alla steg är avklarade kan du logga in och registrera patientavgifter och se om patienten har eFrikort eller ska betala patientavgift. Tänk på att under en övergångstid kan patienter även ha de gamla högkostnadskorten, papperskvitton samt frikort.

eFrikort – extra support för privata vårdgivare

koncernkontoret.tandvard@vgregion.se    Ämne: eFrikort

Allmäntandläkare 200 kronor
Specialisttandläkare 300 kronor *
Annan än tandläkare           100 kronor

 
    *  För behandling utförd av specialisttandläkare inom dennes specialistområde är patientavgiften 300 kronor. För behandling utförd av tandläkare under specialistutbildning är patientavgiften däremot 200 kronor.

 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller dock inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.
 • Ingen faktureringsavgift får tas ut.
 • Patient som är inlagd på sjukhus betalar inte avgift för N, F- eller S-tandvård när det finns ett orsakssamband mellan tandbehandlingen och den medicinska vården.
 • Ingen avgift får tas ut när en patient inom N-, F- eller S-tandvård remitteras till särskild röntgenklinik.
 • När gränsen för högkostnadstaket närmar sig, ska patienten endast betala det belopp som återstår.
 • ATB och STB kan inte kombineras med Särskilt tandvårdsstöd.

Kinikens information till patienten

Varje mottagning som tar emot patienter inom Särskilt tandvårdsstöd ska informera om patientavgifter, högkostnadsskydd, frikort och om reglerna för uteblivet besök.

Patientavgifter – INFO i väntrum

Patienten ska informeras om avgiften via den skriftliga kallelsen eller den muntliga överenskommelsen samt genom anslag vid mottagning och reception. Vid tidsbeställning bör patienten informeras om att avgift kommer att tas ut enligt nedan.

Patientavgiftshandboken – Uteblivet besök
Patientavgiftshandboken – Sent avbokat besök

Avgift vid uteblivande och sent återbud ska betalas när patienten

 • uteblivit från överenskommet besök
  eller
 • meddelat återbud senare än 24 timmar före besökstiden.

- Avgift ska betalas även om patienten har frikort.
- Beloppet motsvarar den ordinarie patientavgiften för besöket.
- Frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök eller sent återbud.
- Avgiften ingår inte i underlag för högkostnadsskydd.
- Unga vuxna ska betala 100 kronor – Patientavgiftshandboken "För besök/undersökningar som är avgiftsfria ska en avgift tas ut på 100 kr."
- Personer som fyllt 85 år ska betala 100 kronor (se länken ovan).

Avgift tas ut om överenskommelse skett med

 • kallelse till följd av direkt kontakt mellan vårdgivare och patient
 • kallelse från tandläkare efter remiss från annan tandläkare eller läkare
 • återkommande kallelser.

Undantag kan göras om

 • kallelse skett utan överenskommelse mellan vårdgivare och patient
 • om patienten tillhör en patientgrupp som vården särskilt behöver värna om, där det kan vara direkt olämpligt att skicka hem en faktura
 • det finns godtagbara skäl.

Prövningen ska vara restriktiv och utgå från patientens möjlighet att förstå sitt handlande.

Kinikens information till patienten

Varje mottagning som tar emot patienter inom Särskilt tandvårdsstöd ska informera om patientavgifter, högkostnadsskydd, frikort och om reglerna för uteblivet besök.

Patientavgifter – Anslag i väntrum

Patienter har rätt till frikort efter 1 150 kronor i betalade patientavgifter under en 12-månadersperiod enligt samma regler som i hälso- och sjukvården. Det är samma frikort som gäller. Frikort kan beställas från Tandvårdssamordning.

 • Om högkostnadstaket inte nås under en 12-månadsperiod påbörjas en ny period när patienten därefter gör nästa besök.
 • Det är inte tillåtet att stryka de äldsta besöken för att flytta fram giltighetsperioden.
 • Fråga alltid om patienten har högkostnadskort eller frikort.

Högkostnadsskyddet är 1 150 kronor

Kinikens information till patienten

Varje mottagning som tar emot patienter inom Särskilt tandvårdsstöd ska informera om patientavgifter, högkostnadsskydd, frikort och om reglerna för uteblivet besök.

Patientavgifter – Anslag i väntrum

För att undvika felaktiga återbetalningar ska varje kvitto på betald patientavgift inom Särskilt tandvårdsstöd klistras eller stämplas in i högkostnadskortet. Beloppen ska summeras fortlöpande. När summan närmar sig 1 150 kronor ska patienten endast betala den del av patientavgiften som fattas för att nå högkostnadsskyddet och ha rätt till frikort.
Högkostnadsskyddet är 1 150 kronor

Registrering i högkostnadskortet kan göras i efterhand mot uppvisande av originalkvitto. Det gäller även kvitto på patientavgift via faktura. Har patienten glömt sitt högkostnadskort bör ett nytt kort lämnas ut. En patient kan således ha flera högkostnadskort. Även patienter vars arbetsgivare betalar patientavgiften har rätt till registrering i högkostnadskortet.

Patientavgift som erlagts när högkostnadstaket överskridits ska återbetalas och frikort utfärdas.
För återbetalning ska patienten i första hand hänvisas till den mottagning där den senaste patientavgiften betalades. Patienten har dock rätt att få återbetalningen direkt trots att avgiften betalats hos annan vårdgivare.

Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

När 1 150 kronor betalats i patientutgift ska ett frikort utfärdas för den tid som återstår av 12-månadsperioden efter det inledande besöket. Frikortet gäller i alla landsting och ger rätt till avgiftsfri vård under giltighetstiden. Nivåer för olika landsting finns på 1177.se.
Högkostnadsskyddet är 1 150 kronor

De högkostnadskort med kvitton som är underlag för frikortet ska makuleras av mottagningen och återlämnas till patienten.
Patienten ska informeras om att behålla frikortet under hela giltighetstiden. Den utfärdande mottagningen ska registrera frikortet i Frikortstjänsten.

12-månadersperioden

Högkostnadsskyddet innebär att patienten under tolv månader sammanlagt betalat högst 1 100 kronor i patientavgifter. Perioden är det år som följer efter det inledande besöket. När det totala beloppet för patient-avgifterna når högkostnadstaket har patienten alltså rätt till frikort för den tid som återstår av 12-månaders-perioden.

Återbetalning

Om patienten inte kan uppvisa giltigt frikort ska patientavgiften betalas vid besöket. Avgiften kan återbetalas i efterhand mot uppvisande av frikort och originalkvitto eller liknande.

Borttappat frikort

Om frikortet är registrerat i frikortstjänsten kan patienten få ett nytt frikort med samma giltighetstid om originalet har försvunnit. Om registrering saknas måste patienten visa upp de makulerade underlagen för frikortet, det vill säga högkostnadskortet och/eller originalkvitton eller motsvarande.

Kinikens information till patienten

Varje mottagning som tar emot patienter inom Särskilt tandvårdsstöd ska informera om patientavgifter, högkostnadsskydd, frikort och om reglerna för uteblivet besök.

Patientavgifter – Anslag i väntrum

Allmänt och särskilt tandvårdsbidrag via Försäkringskassan ska aldrig tas ut i samband med behandling inom Särskilt tandvårdsstöd. De två tandvårdsstöden kan alltså inte kombineras.
Tandvård som inte omfattas av Särskilt tandvårdsstöd ska betalas av patienten själv med hjälp av det statliga tandvårdsstödet via Försäkringskassan.

Vårdgivaren ersätts för behandling inom Särskilt tandvårdsstöd genom patientavgiften och resterande belopp via Fakturaportalen. För behandling av unga vuxna och personer som fyllt 85 år ska hela kostnaden faktureras via Fakturaportalen, eftersom dessa patienter inte ska betala patientavgift.

Ett individuellt tandvårdsstöd – kontra allmänna stöd och bidrag

Särskilt tandvårdsstöd administreras av landsting och regioner. Det är ett individuellt och behovsprövat stöd där patienten betalar lika mycket för sin tandvård som för övrig hälso- och sjukvård.

Försäkringskassan administrerar allmänna bidrag och stöd som ger olika fasta belopp eller procentsatser av tandvårdskostnad per år till individer inom vissa åldersgrupper eller liknande.

 • Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
 • Högkostnadsskydd
 • Särskilt sandvårdsbidrag (STB) till personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättning.

Läs mer om det statliga tandvårdsstödet via Försäkringskassan.

Senast uppdaterad: 2020-01-13 12:06