2. Uppdraget

Svar på vanliga frågor utifrån kapitel 2 i Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral.

Behandlingsansvar på korttidsboende

Gränssnittet mellan behandlingsansvar på korttidsboende och patientansvar enligt listning är otydligt. Frågor uppstår om exempelvis ansvar för att utfärda intyg och förnya läkemedel.

I Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2022-2023 är intentionen tydlig att visa vad som ingår och inte ingår i behandlingsansvaret på korttidsboende. Ett tillägg har gjorts: ”Vid förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter ansvarar den vårdcentral där patienten är listad för detta, även under vistelse på korttidsboende.”

Om inte hänvisning till det som står i Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral är till stöd så måste fortfarande avvikelse rapporteras.

Ytterligare gränssnittsdokument bedöms inte som görligt att ta fram.


En väg in / Psykisk ohälsa hos barn och unga

Vad är "En väg in"?

Enheten ”En väg in” är till för alla nya invånarkontakter och remisser till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västra Götaland.

”En väg in” bedömer invånarnas vårdbehov och triagerar till rådgivning, hänvisning till primärvården, hänvisning till andra aktörer eller inbokning av första besök på BUP-mottagning. ”En väg in” är till för barn och unga som inte har en pågående vårdkontakt för psykisk ohälsa. Barn och unga som redan har en befintlig kontakt för sin psykiska ohälsa med primärvården eller barn- och ungdomspsykiatrin hänvisas att kontakta sin ordinarie mottagning. Triageringen vid ”En väg in” genomförs utifrån aktuella regionala medicinska riktlinjer, Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2022–2022 samt BUP:s uppdragsbeskrivning.

Läs mer här: En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)


Frågor om KVÅ-koder

 

Finns en KVÅ-kod för frågor om våld i nära relationer?

Ordförande STOK har beslutat om återinförande av regional kod för rutinmässiga frågor om våld i nära relationer:

Kod Kodtext Beskrivning
UX560 Rutinmässiga frågor om våld i nära relationer ställda Rutinmässiga frågor om våld i nära relationer ställda i enlighet med regional medicinsk riktlinje

 

Mer information om beslutet: Beslut KVÅ-kod Rutinmässiga frågor om våld i nära relationer.pdf (vgregion.se)


Förändrade kvalitetsindikatorer för barnhälsovården 2023

Depressionsscreening, BVC - procent (%) Oförändrad
Läkartillgång BVC - läkartimmar per 55 nyfödda och år - antal Oförändrad
Sjukskötersketillgång BVC - antal Oförändrad
Tidigt hembesök till nyfödda, BVC - procent (%) Oförändrad
Ändring! Föräldrastöd i grupp, BVC - procent (%) Ändring: Nuvarande indikator kräver att föräldrarna deltagit i minst 5 tillfällen i föräldragrupp. Nytt förslag är att indikatorn ger utfall om föräldrastöd erbjuds föräldrar (oavsett om man deltar eller inte) som nyss fått barn.
Ny! Hembesök till barnfamiljer vid 8 månaders ålder, BVC Andel familjer som fått hembesök av sjuksköterska vid 8 månaders ålder
Ny! Enskilt föräldrasamtal, BVC Andel familjer som fått ett enskilt föräldrasamtal av sjuksköterska på BVC
Ny! Teambesök vid 3 års ålder, BVC

Andel barn som fått ett teambesök vid 3 års ålder

 

 

Läkarmedverkan på kommunala boendeenheter

Läkarmedverkan – rådgivning till personal eller patientansvar?

Ansvaret läkarmedverkan på kommunal boendeenhet omfattar både medicinskt rådgivningsansvar (rådgivning till personal) och rutiner för kontinuerlig läkarmedverkan.
Vårdcentralen har dessutom patientansvar för de personer som väljer att lista sig där. Vid inflyttning erbjuds alla att lista sig på vårdcentralen som har ansvar för läkarmedverkan.
Detta gäller på såväl boenden för äldre (SÄBO) som på boenden med särskild service för funktionsnedsatta (enligt LSS eller SOL).

Medicinskt rådgivningsansvar till personal eller patientansvar – hur särskiljs ansvaret? Personal vänder sig till den vårdcentral där patienten är listad. 

Tanken inför 2022 är att en vårdcentral ska ha helhetsansvaret för de olika boendena i så hög utsträckning som möjligt med respekt för individens fria val.  Se svar A.

Besök av läkare på LSS-boende – regelbundet eller vid behov?

Planerad läkarmedverkan på plats ska ske regelbundet på ett boende för särskild service, men vi har inte sagt veckovis utan kontinuerligt. Endast akuta besök räcker inte.

Vad gäller för läkarmedverkan i privata boende, som inte har avtal med kommunen?

Vårdcentralens ansvar gäller patienter som fått biståndsbedömd kommunal hälso- och sjukvård.

Särskild ersättning för ansvar för privata boenden som har avtal med kommunen?

Ersättningen är samma för kommunala boenden och för privata boenden som har avtal med kommunen.

Hur ska en ny vårdcentral som vill ha ansvar för ett boende agera?

Närområdesplanen ska justeras eller göras om när en ny vårdcentral tillkommer. Det är den lokala dialogen i närområdet som överenskommelse om ansvarsfördelning görs. Närhetsprincipen gäller om enheterna inte kommer överens.


Medicinskt rådgivningsansvar på kommunal enhet

Antalet patienter i hemsjukvård i ordinärt boende varierar kraftigt – går det att rapportera månadsvis istället för årsvis?

Vi är medvetna om att antal patienter i kommunal hemsjukvård kan ändras fort och många gånger under ett år. Det blir därför en årlig ögonblicksbild som rapporteras i samband med närområdesplanen en gång per år. Vid mycket stora skillnader kan antalet justeras under året genom kontakt med koncernkontoret.

Platser inom hemsjukvården i ordinärt boende – hur får vårdcentralen reda på antalet?

Vårdcentralen behöver ha en dialog med kommunen, som behöver ange antal platser i sina olika hemsjukvårdsverksamheter. Läs även svaret ovan.

Listade inom kommunal hemsjukvård i ordinärt boende, ska vårdcentralen rapportera listade personer med hemsjukvård utanför det egna närområdet?

Nej. Rapportera antal platser i respektive verksamhet – inte antal listade personer i olika verksamheter.


Ny rutin för rapportering av särskild ST-ersättning

I december införs ett nytt system för rapportering av särskild ST-ersättning.

I det nya systemet hanteras många moment digitalt vilket förenklar både för dig som rapporterar och för alla andra inblandade i hanteringen.

I början av varje månad kommer varje vårdcentral att få ett mejl med ett förenklat underlag som ska fyllas i med uppgifter från föregående månad. Underlaget kommer att likna det som används idag.

När underlaget är ifyllt mejlas det till en funktionsbrevlåda som är öppen mellan den 1:a och 5:e arbetsdagen varje månad. Underlaget kommer därefter att hanteras digitalt och utbetalningen av ST-ersättningen kommer att ske på samma sätt som idag.

Mer detaljerad information skickas till alla vårdcentralschefer i VGR under november.

Kontakt vid frågor:
Camilla Holm, utbildningskoordinator, Primärvårdens utbildningsenhet
camilla.a.holm@vgregion.se


Webbtidbok - ombudsbokning

Enligt krav- och kvalitetsboken kap 2.4.4

Vårdcentralen ska tillhandahålla bokningsbara tider som 1177 Vårdguiden på telefon och sjukhusens akutmottagningar kan använda för att boka patientbesök på vårdcentralen och kvälls- och helgöppna mottagningar.

Vårdcentralen ska dagligen ska erbjuda tider, rekommendationen är minst 2 tider/dag. 

Webbtidbok – ombudsbokning - Regionhälsan (vgregion.se)