6. Ersättning och kostnadsansvar

Svar på vanliga frågor utifrån kapitel 6 i Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral.

Ersättning för PCR och antigentester

Vad är ersättningen för PCR och antigentester?

Ersättningen för PCR och antigentester har ändrats från och med 1 april, det vill säga för tester tagna i april.

Regionstyrelsen har fattat beslutet (RS 2022-00469) om ändrade ersättningsnivåer för PCR-tester där ersättningen går från 400 kronor per test till 250 kronor per test.

Antigentester går från 400 kronor per test till 300 kronor per test.


Frågor om ersättning för fast läkarkontakt

Hur ska tjänstgöringsgrad rapporteras för läkare som uppfyller kraven för särskild ersättning för fast läkarkontakt?

Inrapportering av tjänstgöringsgrad per läkare kan uppgå upp till 100 %. Det är inte antagligt att ange en tjänstgöringsgrad överstigande 100 %. Enhet som har en tjänstgörande läkare behöver säkerställa att den tjänstgörande läkaren inte har en total tjänstgöringsgrad/ anställningsgrad överstigande 100 % på samtliga sina enheter där läkaren är verksam/anställd.

För att tydliggöra vad som åsyftas följer nedan två exemplifierade fall:

Fall 1. Läkaren är anställd på vårdcentralen A på 80 % samtidigt som läkaren arbetar extra på vårdcentralen B vid behov. Läkaren uppfyller generellt sett samtliga krav för särskild ersättning på vårdcentralen B. Vårdcentralen B kan dock ange upp till 20 % av tjänstgöringsgraden för läkaren.

Fall 2. Läkaren är anställd på vårdcentralen A på 100 % men arbetar på vårdcentralen B vid behov. Läkaren uppfyller generellt sett samtliga krav för särskild ersättning. Dock är läkaren anställd på vårdcentralen A på 100 % och vårdcentralen B kan därmed inte rapportera in tjänstgöringsgrad för läkaren på sin enhet. Övertidsarbete ersätts inte inom ramen för fast läkarkontakt.

För enheter som anger tjänstgöringsgrad överstigande 100 % per läkare sker en retroaktiv reglering per april månads utbetalning via vårdvalssystemet.     


Ersättning för recept i samband med digital kontakt

Vad gäller angående ersättning för recept i samband med digital kontakt? 

Sedan januari 2020 gäller att skriftlig distanskontakt (Kontakttyp: Skriftlig distanskontakt som ersätter besök (BR) KVÅ: ZV051 Telemedicin) genererar 1,0 i poäng vid beräkning av täckningsgrad.

Några aspekter av detta har förtydligats.

I journalen ska framgå att patient och vårdgivare haft ett informationsutbyte som visar att ny information tillkommit och värderats eller att sedan tidigare känd information bekräftats av båda parter. Detta ligger bland annat till grund för att informationsutbytet förutom anamnes ska kunna sägas innehålla ett status.

Ett kort meddelande till patienten om att hens recept nu är förnyade enligt önskemål lever inte upp till kraven på en kontakt som motsvarar ett öppenvårdsbesök. Inte heller ett kort meddelande till patienten att ”Senaste sköldkörtelproverna var normala och kräver ingen dosjustering av Levaxin. Recept för ett år är förnyade och finns att lösa ut på apotek”.

Läs mer utförligt om detta här: Ersättning för recept i samband med digital kontakt - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)


Höjd ersättning för influensavaccinationer

Vårdcentralernas ersättning för vaccination av riskgrupper och personer över 65 år mot influensa höjs från 100 kronor till 150 kronor per given dos. Höjningen sker från och med 1 november 2022.

Mer finns att läsa här.


KVÅ-koder, avgifter och ersättning för vaccination mot pneumokocker för riskgrupper och de som fyller 75 år

KVÅ-koder vid pneumokock-vaccination*
För att ha underlag för vårdgivarens ersättning finns två KVÅ-koder att välja på**:

UX660 för vaccinet Pneumovax (de flesta vaccinationerna)
UX661 för vaccinet Apexxnar

KVÅ-koden registreras som hälsovård och kontakttyp ”notat” alternativt ”mottagningsbesök”.
*För dem utan mjältfunktion eller vid likvorläckage används båda vaccinen men vid olika tillfällen. Ange KVÅ-koden för varje tillfälle.

Avgifter
Ingen avgift för riskgrupper.
Ingen avgift för de som är födda 1947 och därmed fyller 75 under 2022.

Om vaccinationen inte görs det angivna året, har personen rätt till en kostnadsfri vaccination vid ett senare tillfälle. Detta gäller även personer som är födda 1948 och som kan börja vaccineras år 2023.

Egenavgift för vaccination enligt avgiftshandboken gäller för övriga som önskar vaccinera sig och enligt tidigare rutin. **I dessa fall registreras ingen KVÅ-kod.

Ersättning
Beslut fattas om ersättningsnivåer till vårdgivare den 7 december.


Ny rutin för rapportering av särskild ST-ersättning

I december införs ett nytt system för rapportering av särskild ST-ersättning.

I det nya systemet hanteras många moment digitalt vilket förenklar både för dig som rapporterar och för alla andra inblandade i hanteringen.

I början av varje månad kommer varje vårdcentral att få ett mejl med ett förenklat underlag som ska fyllas i med uppgifter från föregående månad. Underlaget kommer att likna det som används idag.

När underlaget är ifyllt mejlas det till en funktionsbrevlåda som är öppen mellan den 1:a och 5:e arbetsdagen varje månad. Underlaget kommer därefter att hanteras digitalt och utbetalningen av ST-ersättningen kommer att ske på samma sätt som idag.

Mer detaljerad information skickas till alla vårdcentralschefer i VGR under november.

Kontakt vid frågor:
Camilla Holm, utbildningskoordinator, Primärvårdens utbildningsenhet
camilla.a.holm@vgregion.se


Särskild ersättning geografi och särskild ersättning socioekonomi

Vad gäller angående beräkningsformlerna för ersättning för geografi och socioekonomi?

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattade den 30 mars beslut om att justera två beräkningsformler för ersättning för geografi och socioekonomi som finns i Krav- och kvalitetsboken på sidan 74, fotnot 57 och fotnot 58. Diarienummer HS 2020-00431.

  • Fotnot 57 "Beräkningen sker enligt formel om CNI >2,5: (CNI – 2,5) x vårdcentralens listningspoäng x 81”:

    Siffran 81 har bytts ut till 82, vilket stämmer med vad som framgår både i huvudtexten under avsnitt 6.1.5 Särskild ersättning för socioekonomi och i tabell på sidan 71.
  • Fotnot 58 ”listningspoäng x geografipoäng x 45 kr”:

    Siffran 45 har bytts ut mot 27 för att uppgifterna i tabellen på sidan 71 ska uppnås där det framgår att ersättningsnivån per månad från och med 2022 ska vara totalt 14,1 miljoner kronor.

Den uppdaterade versionen är nu publicerad på Vårdgivarwebben.