Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Funktionen

Presentationer

Filmer och bildspel från utvecklingsarbetet med funktionen Vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvården.

Vad innebär funktionen vårdsamordnare?

En vårdsamordnare arbetar för att ge ett samordnat, strukturerat omhändertagande, en aktiv uppföljning av förlopp och behandling av patienter med psykisk ohälsa. Detta innefattar patienter med lindrig till medelsvår depression, ångestsyndrom samt stressrelaterad psykisk ohälsa. Vårdsamordnare psykisk ohälsa ersätter ingen annan insats. Alla vårdsamordnare följer en metod gemensam för hela Västra Götalandsregionen (VGR). Se RMR: Psykisk ohälsa i primärvård - uppföljning med hjälp av vårdsamordnare

Vårdsamordnaren är en förstärkning av omhändertagandet vid psykisk ohälsa och omfattar en nära patientkontakt, för att ge patienten tillgänglighet och kontinuitet. Dessutom kan vårdsamordnare vara chefen behjälplig med att lyfta frågor om psykisk ohälsa i vård och behandling.

För patienter innebär den individuella patientkontakten två besök samt regelbunden telefonkontakt under ett antal veckor. Särskild självskattningsskala beroende på diagnos används som underlag vid samtal med patienterna.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer Vård vid depression och ångestsyndrom har uppdaterats 2020 och inehåller följande beskrivning av vårdsamordnarfunktionen:
Samordnat och strukturerat omhändertagande med vårdsamordnare är en komplx åtgärd med flera moment. Syftet är att säkerställa en god kontinuitet och tillgänglighet i vården för personer med depression och ångestsyndrom. Patienten får tillgång till en vårdsamordnare, oftast en sjuksköterska, utöver tillgången till allmänläkaren som har vårdansvaret.
Åtgärden inleds med ett personcentrerat besök där vårdsamordnarern och patienten kommer överens om en strukturerad vårdplan. Vårdplanen kan inkludera omvårdnad, psykosocial behandling, läkemedelsbehandling och psykoterapi. Vårdsamordnare följer därefter upp behandlingen genom schmalagada telefon- och videosamtal med patienten, och återkopplar regelbundet till den ansvariga läkaren och vårdteam. Inledningsvis sker uppföljning varje vecka.

Vem kan inneha funktionen Vårdsamordnare psykisk ohälsa?

Den som utses som vårdsamordnare ska vara anställd på vårdcentralen, ha erfarenhet av arbete i primärvård, ha legitimationsgrundande högskoleutbildning inom hälso- och sjukvården, samt en kvalitetssäkrad utbildning för funktionen på 7.5 hp. För att lyckas i rollen behövs även intresse för utvecklingsarbete på individ- och verksamhetsnivå samt av psykisk ohälsa på primärvårdsnivå.

Utbildning och utveckling

För att inneha funktionen Vårdsamordnare psykisk ohälsa förutsätts att vårdsamordnaren har gått en särskilt anordnad utbildning om 7,5 hp genom Göteborgs Universitet (GU). VGR har hittills, tillsammans med GU, utbildat cirka 300 st Vårdsamordnare psykisk ohälsa. Som stöd i utvecklingen av funktionen medverkar vårdsamordnaren i återkommande temadagar. Fokus är processarbete och föreläsningar med för funktionen relevanta teman. En gång per termin arrangeras en utvecklingsdag för vårdsamordnare.

Hur mycket tid bör avsättas för vårdsamordnaren?

Utvecklingen av funktionen sker stegvis, och det finns ingen övre gräns för hur stor del av en tjänst som vårdcentralen väljer att lägga på funktionen vårdsamordnare. Det är vårdcentralens behov och förutsättningar som avgör andelen.                  

Senast uppdaterad: 2021-11-10 16:15