Katalog i Väst (KIV)

Katalog i Väst (KIV) är en katalogtjänst i VGR med koppling till den nationella HSA-katalogen. Här finns vårdenheter och medarbetare listade.

I KIV registreras uppgifter om vårdenheten, vilka underliggande enheter och funktioner som finns samt vilka personer som arbetar där. Uppgifterna om vårdenheterna används bland annat för presentationen av vårdutbudet på 1177.se, men även på vårdgivares egna webbplatser.

Uppgifterna om personer är digitala identiteter som ligger till grund för behörighet och inloggning till tjänster i VGR och för att få eTjänstekort utfärdade av VGR. 

Uppgifterna skall vara korrekta och aktuella. Registrering kan utföras av leverantörens KiV-administratör eller genom VGR:s administratörer efter överenskommelse. Var tredje månad ska informationens riktighet kontrolleras enligt upprättad rutin i Västra Götalandsregionen.

Vårdgivaren är informationsägare och ansvarar för att underhålla anställningsuppgifter i Katalog i Väst (KiV). Vårdgivarens behandling av personuppgifter i Katalog i Väst skall följa tillämpbara lagar och förordningar. Västra Götalandsregionen registrerar uppgifter i Katalog i Väst om vårdgivarens organisatoriska enhet/er enligt ansökan och övrig administration i Katalog i Väst ska utföras av vårdgivaren.

Vårdgivaren ska:

  • vara registrerad i vårdgivarregistret (Inspektionen för vård och omsorg, IVO)
  • tillse att uppgifterna i Katalog i Väst är korrekta och aktuella och förändringar av uppgifter om organisationen informeras till Västra Götalandsregionen såsom namn på verksamhet eller uppgift om verksamhetschef.
  • tillse att anställningsuppgifter för personal registreras av vårdgivarens Katalog i Väst-administratör eller informeras efter överenskommelse till Västra Götalandsregionens KIV-administratör. 
  • tillse att vårdgivarens Katalog i Väst-administratören har avsatt tid för underhållet. Informationsmaterial och rutiner tillhandahålls av Västra Götalandsregionen.
  • informera sin personal om att de registreras i Katalog i Väst och om hur informationen används.

Kontaktpersoner

Utveckling- och strategiska frågor: Mona Klasdotter: mona.klasdotter@vgregion.se

Privata vårdgivare inom Vårdval: ekonomi.vardval@vgregion.se

Privata vårdgivare inom LOL,LOF,LOU (Taxan/vårdavtal): ekonomi.privera@vgregion.se

Privata vårdgivare inom tandvård: Koncernkontoret Tandvårdsamordning koncernkontoret.tandvard@vgregion.se