Blandbarhetsdatabasen

Blandbarhetsdatabas för intravenösa läkemedel

Säker läkemedelsanvändning är grundläggande för säker läkemedelsbehandling. Inom sjukhusvården ges ofta flera intravenösa läkemedel samtidigt i samma venkateter. Vissa läkemedel är inte fysikaliskt och/eller kemiskt kompatibla med varandra vilket kan medföra risk utfällning, kateterocklusion och effektbortfall.

För ökad patientsäkerhet har en databas med stöd i blandbarhetsfrågor utvecklats på SU och finns nu tillgänglig för alla läkare och sjuksköterskor i VGR. Informationen i databasen baseras på internationellt publicerade studier, litteratur och i vissa fall egna laborationer.

Logga in med användarnamn och ditt vanliga lösenord till VGR-datorer. Databasen kommer också att finnas tillgänglig som länk i läkemedelsmodulen i Melior.

Vid frågor om blandbarhet, kontakta funktionsbrevlådan.

För mer information eller förfrågan om föreläsning, kontakta Blandbarhetsansvarig apotekare på Sjukhusapoteket VGR, Kaveh Teimori.