Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp

Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp arbetar med regionövergripande processer kopplat till koncerninköp, budget, finansiering, investering, strategi- och utvecklingsfrågor samt redovisning och uppföljning av koncernens verksamheter. Koncernstaben leds av ekonomidirektören.

Arbetet med budget och flerårsplaner, uppföljningsrapporter, bokslut och årsredovisning är en process som löper över hela året. I juni beslutar regionfullmäktige om Västra Götalandsregionens (VGR) budget för nästkommande år.

Under verksamhetsåret lämnar nämnder, styrelser och förvaltningar in uppföljningsrapporter till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Koncernkontoret sammanställer rapporteringen från verksamheterna och prognostiserar helårsresultatet på koncernnivå.

Budget, årsredovisning och delårsrapporter

VGR gör årligen inköp av varor och tjänster för betydande belopp. Hanteringen av dessa inköp har en stor betydelse för VGR:s verksamhet dels i form av kvalitet på produkter och tjänster, dels i form av kostnader och effektivitet.

Mer om inköp

Kontakt

Vill du nå oss, skriv till koncernkontoret.ekonomi@vgregion.se för vidarebefordran till rätt person.