VGR: Bokslutskommuniké 2021

Ett positivt resultat för 2021 där pandemin fortsatt prägla verksamhet och ekonomi. 2021 har påverkats av händelser som varit svåra att förutse och som inte var kända vid årets början.

RS 2022-00696-1 (2022-02-08)

2021 blev ytterligare ett år som i mycket hög grad har definierats av pandemin och som inneburit stora påfrestningar på Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter. Förvaltningar och bolag har återigen visat prov på stor flexibilitet och hanterat situationen. Hälso- och sjukvården har under en stor del av året stått under högt tryck av covid-patienter. Totalt har 8 835 patienter, varav 728 på IVA, vårdats med covid-19. Trots stora uppoffringar från medarbetare och verksamheter inom hälso- och sjukvården, så har delar av den planerade vården inte kunnat genomföras. Däremot har stora insatser gjorts för att alltid erbjuda vård till de patientgrupper där behandling inte kan vänta, så som cancervård.

Vaccinationsuppdraget har hanterats parallellt med den fortsatta testningen och smittspårningen. Under 2021 gavs 2 924 032 vaccindoser och 1 831 131 PCR-tester utfördes. Restriktionerna i samhället har inneburit ett minskat resande i kollektivtrafiken. Västtrafik har fortsatt levererat en stabil trafik i hela Västra Götaland, delat ut munskydd, stängt framdörrar och informerat om trängsel och alternativa resvägar. Kulturlivet har utvecklat nya former för att nå publiken genom bland annat digitala föreställningar och utomhuskonserter.

Koncernens resultat för 2021 påverkas på flera sätt av omständigheter som inte var kända vid årets början samt händelser av engångskaraktär. En oväntat snabb konjunkturåterhämtning från föregående års nedgång har genererat högre skatteintäkter och en positiv värdeutveckling på våra finansiella placeringar. Staten har skjutit till statsbidrag kopplade till pandemin, som kompenserar pandemins negativa påverkan i form av högre kostnader. I resultatet ingår engångsposter för pensionskostnader på grund av ändrat livslängdsantagande, samt avsättning för infrastruktursatsningar kopplade till Sverigeförhandlingen.

Resultatet justerat för värdeutveckling på finansiella placeringar uppgår till cirka 840 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta kan jämföras med den generella målsättningen för god ekonomisk hushållning på två procent.

Koncernens redovisade resultat inklusive finansiella poster uppgår till 2 636 miljoner kronor. Budgeterat resultat om 443 miljoner kronor baserades på ett antagande om återgång och normaliserad verksamhet och en stor insats för att klara det uppdämda vårdbehovet som pandemin orsakade 2020.

Verksamheten kommer även under 2022 vara påverkad av pandemin, men allvarligheten förväntas avta och samhällspåverkan minska. Pandemin lämnar efter sig ett uppdämt vårdbehov bland invånarna som VGR har att hantera kommande år, dessutom finns ett stort behov av återhämtning hos medarbetare.

Det finns osäkerheter kring den framtida ekonomiska utvecklingen, då intäktsutvecklingen förväntas vara lägre än tidigare år. Hög investeringstakt tillika prisökningar i sektorn ger risk för ekonomisk obalans, vilket minskar det reala ekonomiska utrymmet jämfört med tidigare år.

Årets resultat ökar regionens egna kapital och ger VGR fortsatta förutsättningar för en stabil ekonomisk långsiktig utveckling.