Finans

Sedlar och mynt
Fotograf: VGR/Martina Koch

Finansenheten är Västra Götalandsregionens (VGR) internbank. Enheten hanterar all kapitalförvaltning, finansiell riskhantering och upplåning.

Finansenheten har ansvar för att säkerställa VGR:s likviditet. Det innebär att tillgång till likviditet alltid måste finnas för att kunna fullgöra betalningsskyldighet till motparter som anställda, leverantörer, banker med flera.

Finansenheten ansvarar också för koncernkontosystemet. Det är ett centralt bankkontosystem som alla VGR:s förvaltningar är kopplade till. Alla betalningsrutiner och andra finansiella tjänster är centraliserade till finansenheten som därmed ansvarar för koncernkontosystemet.