Suicidprevention

Ibland leder psykisk ohälsa till att människor till slut upplever att den enda lösningen är att ta sitt liv. Detta föregås oftast av en längre process vilket gör det möjligt för flera aktörer att längs vägen upptäcka och förhindra att processen fullföljs.

Handlingsplan suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025

Handlingsplanen är en gemensam grund för kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete och för samarbetet med andra aktörer. Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland.

För att kunna minska antalet suicid krävs ett långsiktigt arbete som integreras i ordinarie verksamhet i såväl kommunernas som regionens alla verksamheter. Handlingsplanen innehåller sex områden som utgör grunden för de aktiviteter som ska genomföras. Områdena identifierades i samband med ett inledande rådslaget där företrädare för civilsamhället, polis och tjänstepersoner från kommuner och regionen deltog.

Läs mer om handlingsplanen och hur den ska följas upp på Vårdsamverkan Västra Götaland. Där kan du även se filmen från konferensen den 21 januari 2021 när handlingsplanen lanserades. 

Handlingsplanen finns även i en kortare version på finska. Se länk nedan:
Microsoft Word - Kort sammanfattning Länsgemensam handlingsplan suicidprevention 2020 - 2025, översatt till Finska (vgregion.se)

Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022

Det finns även en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland. Handlingsplanen har mål om nollvision för suicid där en av aktiviteterna var att ta fram en Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention. Läs mer om handlingsplan för psykisk hälsa på Vårdsamverkan Västra Götaland.

Folkhälsomyndigheten samordnar suicidprevention på nationell nivå

Folkhälsomyndigheten har sedan i maj 2015 i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med suicidprevention på nationell nivå. I uppdraget verkar de för att det förebyggande arbetet ska bedrivas enligt bästa tillgängliga kunskap genom ett behovsanpassat och ändamålsenligt kunskapsstödjande arbete. Läs mer om Folkhälsomyndighetens arbete här. 

På webbplatsen Suicidprevention.se finns kunskap om suicid och suicidpreventivt arbete. Sidan är till för dig som arbetar med att förebygga självmord. På sidan kan du läsa om myndighetens arbete med nationell samordning samt hitta kunskap och statistik om suicid. Webbplatsen riktar sig främst till verksamheter och professioner som arbetar med att förebygga suicid.

Varje år tar Folkhälsomyndigheten fram samlad rapport om utvecklingen inom psykisk hälsa och suicidprevention och arbetet inom området på nationell nivå. Här hittar du den senaste rapporten, Psykisk hälsa och suicidprevention, lägesrapport 2020.

RESPI - Rekommendationer för suicidpreventiva insatser

RESPI riktar sig till allt från myndigheter till regionala eller kommunala verksamheter, samt privata företag och intresseorganisationer. Syftet med RESPI är att, på ett och samma ställe, erbjuda en webbsida där det ska vara enkelt att ta del av information om evidensbaserade befolkningsinriktade insatser för att minska självmordshandlingar. Syftet är också erbjuda information som kan behövas för att förebygga självmord.

Hjälp och stöd

Sjävmord går att förebygga 1177.se