Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH)

Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) är en resurs för kunskapsutveckling och utvecklingsarbete inom allmänpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri, äldrepsykiatri samt primärvård. KPH verkar för en god/jämlik hälsa för alla och bidrar till utveckling och kunskapsspridning genom olika aktiviteter.

Utbildningar - arrangerade av KPH

Webbaserade utbildningar

Barn som anhöriga - Våga fråga!
Projektet Barn som anhöriga är avslutat, men utvecklingsarbetet fortgår. Barn som anhöriga behöver uppmärksammas i hälso- och sjukvården enlig bestämmelsen 2 g § HSL för att barnet ska få ett bättre mående både nu och senare i livet. Webbutbildningen är framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) i samarbete med VGR. Länk till utbildningen

Droganvänding bland barn och ungdomar
Webbutbildning som riktar sig till dig som möter barn och ungdomar som har frågor eller bekymmer som rör droger, skadligt bruk och beroende. Du arbetar till exempel som sjuksköterska, kurator, psykolog eller läkare inom primärvården, ungdomsmottagning eller BUP. Du kan också vara anställd inom socialtjänsten. Det krävs inga förkunskaper inom området beroendekunskap. Länk till utbildningen
(logga in som gäst)

Nationell arbetsgrupp självskadebeteende har övertagit nationella självskadeprojektets tidigare arbete
Ett antal olika utbildningskoncept i syfte att öka kunskap om och förståelse för självskadebeteende också annan viktig information om självskadebeteende återfinns på dess hemsida. Länk till sidan och utbildningarna

Spelproblem
Länk till on-lineutbildning om spelproblem

Samsjuklighet
Varför gör vi inte det vi vet? – möjlighet och hinder. Den 12 oktober 2017 hölls den tredje i raden av länsgemensamma spridningskonferenser kring de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende, denna gång med fokus på samsjuklighet. Länk till dokumentationen och de filmade föreläsningarna

SPiSS
En webbutbildning kring suicidprevention med tre faktamoduler och kunskapstester för att vara bättre rustad i möten med människor som kan vara i riskzonen för att ta sitt liv. Länk till SPiSS-portalen som numera ligger på hemsidan ”Vårdgivare i Skåne” där alla kan nå faktamodulerna utan inloggning.

WINST
En webbutbildning för insatser mot ätstörningar för alla som jobbar professionellt med barn och ungdomar. Utbildningen ger kunskap om tidiga tecken vid ätstörning och hur du kan bemöta en ung person som du misstänker har en ätstörning. Webbutbildningen är gratis, men för att genomföra den måste du först anmäla dig och få ett användarnamn samt ett lösenord. När du är klar med utbildningen kan du skriva ut ett intyg. Utbildningen är producerad av Kunskapscentrum för ätstörningar, KÄTS, och Karolinska Institutet. Länk till utbildningen

Andra länkar

CERA (Center for Education and Research on Addiction) - ett centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende. CERA är en tvärvetenskaplig och partsammansatt centrumbildning vid Göteborgs universitet för forskning och undervisning inom beroendeområdet.

Regional plan f.d regionuppdrag - VGR har ett strukturerat omhändertagande och implementering av nationella riktlinjer.

Terapigrupp Psykiatri - arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR.

Ungas psykiska hälsa (UPH) - pilotprojekt med tilläggsuppdrag till 16 vårdcentraler inom VG.

Vårdsamordnare psykisk ohälsa - en funktion inom primärvården.

Västbus - samverkan i VG för barn och ungas bästa med psykisk/psykiatrisk och social problematik.

Senast uppdaterad: 2016-11-10 11:02