Arbetssätt och styrning

Måluppfyllnad av miljöplanen förutsätter att förvaltningar och bolag inom VGR samverkar och följer centrala styrdokument. Vi har även ett antal gemensamma regionala verktyg för att nå framgång i vårt miljöarbetet.

 

Ansvar och roller

För att nå miljömålen krävs samverkan över förvaltnings- och bolagsgränser. Vissa nämnder och styrelser har särskilda uppdrag att se till att VGR når de övergripande målen i miljöplanen. Det gäller till exempel för servicenämnden (Regionservice) inom varor och tjänster och fastighetsnämnden (Västfastigheter) på energiområdet. 

Organisation av miljöarbetet

De som är anställda som miljöchef/ miljösamordnare/ miljöstrateg/ miljöcontoller eller motsvarande är stöd och resurs för varje förvaltnings- eller bolagsledning.

Alla dessa utgör Västra Götalandsregionens miljösamordnarnätverk som miljöavdelningen på Koncernkontoret samordnar och samlar två gånger per år. 

  • Miljöombuden på förvaltningarna är en resurs i miljöarbetet på avdelnings- eller enhetsnivå, där ansvarig chef utser dem.
  • Kemikaliekontaktpersoner eller -ombud är särskilt  stöd och en resurs i kemikaliearbetet och finns liksom miljöombuden i linjeorganisationen. 

Miljöledning

Alla Västra Götalandsregionens verksamheter ska enligt fullmäktiges beslut bryta ner och integrera målen i miljöplanen i verksamhetens ledningssystem eller i ett separat miljöledningssystem. Verksamheter med mindre miljöpåverkan kan istället bli miljödiplomerade.

Kriterier för miljödiplomeringInköp och upphandling

När Västra Götalandsregionen som stor beställare ställer höga miljökrav når vi ett steg längre i miljöarbetet. I inköpsprocessen ingår också att hitta resurseffektiva flöden, som minskar användningen av energi och material.

Gröna listan för inredning och möbler är ett exempel på när miljöhänsyn och näringslivets intressen också flyttar fram positionerna på marknaden.

Med hjälp av den interna bytessajten Tage kan vi byta möbler inom VGR som annars skulle ha slängts.

Hållbar upphandling

Klimatarbete

Klimatväxling och resepolicy är exempel på våra verktyg för att minska klimatpåverkan från transporter i VGR:s verksamheter.

Se VGR-interna insatser för klimatet under miljömål transporter.

Kompetens

För anställda och förtroendevalda inom VGR finns en webbaserad miljöutbildning på lärplattformen, som ett alternativ till en grundläggande miljöutbildning.  

Till lärplattformen (VGR-inloggning krävs) 

VGR:s interna miljöstipendium

Finansfrågor

Västra Götalandsregionen har givit ut sin första gröna obligation. Lånet omfattar en miljard kronor för att finansiera nya Regionens hus i Göteborg.  Den gröna obligationen är motsvarar en traditionell obligation, men med den skillnaden att utfärdaren garanterar att kapitalet som lånas enbart används till miljöinvesteringar.

I VGR:s Finanspolicy från 2017 står att:

Västra Götalandsregionen ska i största möjliga utsträckning undvika att investera i företag vars huvudverksamhet, mer än 50 % av omsättning, är utvinning och försäljning av fossila bränslen liksom företag vars huvudverksamhet består av tjänster till sådana bolag.

Läs mer om VGR Finans

Miljömålen

Se fler arbetssätt och insatser inom varje miljömålsområde.

Lars Karlsson

Miljöstrateg ansvarig för analys och uppföljning
Telefonnummer