Arbetssätt och styrning i miljöarbetet

Måluppfyllnad av Miljömål 2030 förutsätter att förvaltningar och bolag inom VGR samverkar och följer centrala styrdokument. Vi har även ett antal gemensamma regionala arbetssätt och verktyg för att nå framgång i vårt eget miljöarbete.

Lista på viktiga arbetssätt A-Ö 

Här listas och beskrivs kort olika arbetssätt och styrning och verktyg för VGR:s miljöarbete inom den egna organisationen.

Ansvar och roller

Samtliga förvaltningar och bolag inom VGR har ett gemensamt ansvar för genomförandet av Miljömål 2030. För att nå miljömålen krävs samverkan över förvaltnings- och bolagsgränser.

Det är våra förtroendevalda som styr miljöarbetet inom VGR. På förvaltningsnivå finns tjänsteorganisationen som bedriver miljöarbetet i linjen med stöd av miljösamordnare och miljöombud eller motsvarande.

  • Miljöchef/miljösamordnare/miljöstrateg eller motsvarande är stöd och resurs för varje förvaltnings- eller bolagsledning.
  • Miljöombuden på förvaltningarna är en resurs i miljöarbetet på avdelnings- eller enhetsnivå, där ansvarig chef utser dem.
  • Kemikaliekontaktpersoner eller -ombud är särskilt stöd och en resurs i kemikaliearbetet och utses också av ansvarig chef.

På Koncernkontorets hållbarhetsavdelning finns miljöstrateger som samordnar det övergripande miljöarbetet för VGR. Hållbarhetsavdelningen leds av hållbarhetsutskottet som lyder under regionstyrelsen. 

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

Energifrågor

Västfastigheter och VGR:s energiarbete

Energismarta avdelningar

Finansfrågor

Västra Götalandsregionen har givit ut sin första gröna obligation. Lånet omfattade en miljard kronor för att finansiera nya Regionens hus i Göteborg. Den gröna obligationen motsvarar en traditionell obligation, men med skillnaden att utfärdaren garanterar att kapitalet som lånas enbart används till miljöinvesteringar.

VGR ska vid placeringar ta hänsyn till och främja god etik, ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Vidare medges inte placeringar direkt i företag som till en väsentlig del av verksamheten utvinner fossila bränslen. Placeringar ska även undvikas i företag som på annat sätt är inblandade i framställningen av fossila bränslen genom t ex produktion och prospektering.

VGR Finans

Inköp och upphandling

I alla våra upphandlingar ska balans uppnås mellan social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Det är viktigt för Västra Götalandsregionen, som stor beställare, att ställa höga miljökrav för att successivt minska påverkan på miljö och hälsa. Som offentlig myndighet ansvarar vi inte bara för den egna organisationen, utan måste även se till att våra inköp bidrar till en hållbar utveckling både regionalt och globalt.

I inköpsprocessen ingår också att hitta resurseffektiva flöden, som minskar användningen av energi och material.

Hållbar upphandling

Kemikalier 

Nationell Substitutionsgrupp (NSG) 

Klimatarbete

VGR och klimatet

Klimatsmart mat på våra fat (webbaserad utbildning)

Klimatväxling

Energismarta avdelningar

Miljöledning enligt ISO 14001

Alla VGR:s verksamheter ska enligt Miljömål 2030 arbeta systematiskt med miljöledning enligt ISO 14001. För en effektiv styrning mot miljömålen krävs ett tydligt ledarskap och systematiskt arbete med ständiga förbättringar. Detta stöds av ett systematiskt arbetssätt i miljöledningssystem som följer standarden ISO 14001.

Till 2025 ska förvaltningar och bolag med större miljöpåverkan eller komplexitet även ha genomfört certifiering enligt ISO 14001. Mindre förvaltningar och bolag samt alla enheter i vissa förvaltningar ska minst ha genomfört miljödiplomering.

Mer om ISO 14001, SIS

Miljödiplomering

Hållbarhetspris

VGR har sedan 2023 ett internt hållbarhetspris. Hållbarhetspriset delas ut årligen till en summa av 50 000 kr för att belöna och uppmärksamma insatser som bidrar till uppfyllandet av VGR:s hållbarhetsmål. Priset delas ut för första gången under 2024.

Hållbarhetspriset ersätter VGR:s interna miljöstipendium som delades ut år 2002-2023.

VGR:s interna miljöstipendium

Miljöutbildning och kompetens

Alla anställda och förtroendevalda ska genomföra en grundläggande miljöutbildning. VGR erbjuder en webbaserad miljöutbildning på sin lärplattform. Förvaltningarna kan också välja att i stället ordna en lärarledd miljöutbildning.

Miljöutbildningar på Lärportalen

Webbutbildningar för förtroendevalda

Resor och transporter

Rese- och mötespolicy 2021-2024 (pdf)

Resurshushållning

Åter i bruk

ÅtervinnIT

Styrande dokument

Styrande dokument - se under Miljö