Uppföljning miljö

Uppföljning och redovisning av miljöarbetet är viktigt för att se till att vi når resultat i miljöarbetet inom Västra Götalandsregionens organisation.

Västra Götalandsregionens gemensamma uppföljning av miljöarbetet omfattar alla förvaltningar och de helägda bolagen.Varje förvaltning och bolag ska årligen rapportera resultatet av miljöarbetet utifrån:

  • de miljömål i miljöplanen som de berörs av
  • sina egna miljömål

Miljö i årsredovisningen

Mål och åtgärder i miljöplanen för 2017-2020 följs upp på koncernövergripande nivå i årsredovisningen följer upp budget för Västra Götalandsregionen.

Resultaten av miljöarbetet visas i ett eget avsnitt i Västra Götalandsregionens årsredovisning. 

Uppföljning per målområde (2018 års siffror)

Miljöredovisningen följer upp de sju målområdena i miljöplanen, och VGR:s program för klimatväxling.

Lars Berko

Miljöstrateg ansvarig för analys och uppföljning
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-04-09 16:30