Beredningen för psykisk hälsa

Beredningen för psykisk hälsas huvuduppgift är att bereda ärenden till strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden inom området psykisk hälsa. Invånarperspektivet ska genomsyra beredningens arbete.

Centrala frågor i beredningens arbete är att:

 1. stödja den strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden i arbetet med en
  förbättrad psykisk hälsa i befolkningen.
 2. bevaka och särskilt uppmärksamma området psykisk hälsa i arbetet med
  hälso- och sjukvårdens långsiktiga inriktning och utveckling, samt hälso- och sjukvårdens innehåll och kvalitet.
 3. verka för att skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan berörda
  aktörer såsom skola, socialtjänst, andra vårdgivare, patienter och anhöriga.
 4. följa arbetet med och stödja genomförandet av styrande dokument inom
  ansvarsområdet.
 5. rapportera till strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden iakttagelser inom området psykisk hälsa samt lämna förslag till förbättringar.