Miljö och klimat

Alla måste kraftfullt dra åt samma håll för att klara klimatomställningen och miljön. I Västra Götaland finns en lång tradition av höga ambitioner, initiativ och satsningar på samverkan inom många olika miljöfrågor och på klimatområdet.

Tillsammans med viktiga samhällsaktörer som kommuner, länsstyrelse och andra myndigheter, näringsliv och organisationer bidrar vi aktivt i miljö- och klimatomställningen.

VGR ska vara en samlande kraft för klimatarbete och miljödriven utveckling i Västra Götaland. Genom breda nätverk, projektstöd och samverkansmiljöer kan vi tillsammans utveckla idéer och effektiva insatser. Biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och ökad resurseffektivitet är prioriterade områden.

Biologisk mångfald

VGR har flera verksamheter som arbetar med biologisk mångfald och vill framöver engagera fler och intensifiera arbetet och länka samman olika aktörer.

Cirkulära affärsmodeller

När vi går från en linjär till en mer cirkulär ekonomi skapas möjligheter till ett långsiktigt konkurrenskraftigt näringsliv, samtidigt som vi möter behovet av att ställa om för att begränsa miljö- och klimatpåverkan.

Elektrifiering

Industri- och transportsektorn är mitt i en historisk omställning från fossila bränslen till el. Omställningen är nödvändig både för att minska klimatpåverkan och för att företagen ska klara sig i den globala konkurrensen.

Solceller sedda ovanifrån på tak

Klimat

Klimatomställningen drivs i bred samverkan med aktörer i Västra Götaland, främst genom Klimat 2030 och med stöd av ett forskarråd och ett Industriråd. VGR har tagit fram en koldioxidbudget för Västra Götaland.

Miljö i VGR

Så arbetar vi med Miljömål 2030 som är en del av VGR:s egna hållbarhetsmål. De gäller för alla VGR:s förvaltningar och bolag.

Byggklossar

Statistik och analys

Ta del av rapporter, statistik och analyser av den regionala utvecklingen i Västra Götaland.

Söka stöd

Här hittar du olika former av stöd som går att söka från VGR, vad du kan söka stöd för, hur ansökan går till och vilka krav som finns på rapportering och uppföljning.

Relaterat innehåll

Innovation

Forskning, innovationsmiljöer, entreprenörskap.

Näringsliv

Entreprenörskap​, etablering, företagsstöd, platsutveckling.