Kapitalförvaltning

Syftet med kapitalförvaltningen är att trygga Västra Götalandsregionens (VGR) likviditetsförsörjning och betalningsberedskap på kort och lång sikt. Syftet är också att åstadkomma en så god avkastning som möjligt på de finansiella tillgångarna, till en i förväg fastställd risknivå.

VGR:s likviditet består definitionsmässigt av två delar: en kort likviditetsförvaltning och en lång likviditetsförvaltning. VGR har även förvaltningsansvar för ett antal anknutna stiftelser som samförvaltas i en portfölj.