Rapporter

Här hittar du samlad fakta och forskning om migration och hälsa. Mejla till oss om det är något du saknar eller vill tillföra.

LMH:s rapporter

 

Hälsoläget, inrikesfödda/utrikesfödda

En statistikrapport som omfattar levnadsvanor, och självupplevs hälsa, psykisk hälsa och tillit samt privatekonomi och trygghet. I länken nedan kommer du direkt till rapporten.
Hälsoläget, inrikes/utrikesfödda

Flyktingmedicinsk mottagnings jubileumsskrift

Under 2018 har Närhälsans flyktingmedicinska mottagning i Göteborg funnits i tio år. Dessa tio åren uppmärksammandes med tre jubileumsseminarier som byggde på föreläsningar med konkreta exempel på hur man har arbetat och vilka lärdomar man dragit under dessa år. Seminarier har LMH tillsammans med Flyktingmedicinsk mottagning nu samlat i en kortare skrift så att fler kan ta del av dessa erfarenheter och lärdomar. Skriften passar lika bra till egen läsning med utrymme för reflektion eller som ett inslag på ett APT/verksamhetsmöte.

Bemötande är halva behandlingen

Bemötande är hava behandlingen (utskriftsanpassad)

Kunskapsöversikt

Lärandecentrum migration och hälsa har tagit fram en kunskapsöversikt där man kan läsa om de rapporter som finns framtagna i VGR som handlar om migration och hälsa. I kunskapsöversikten kan man läsa mer om ett 20-tal rapporter och 7 metoder som på olika sätt berör migration och hälsa.

De brister vi har identifierat är:

 • Att målgruppens perspektiv saknas i de flesta rapporter
 • Att det görs många enskilda nedslag men det saknas regelbunden uppföljning av redan gjorda rapporter för att se om det har skett någon förändring över tid.
 • Att det saknas statistik om migranters hälsa
 • Att det saknas rapporter som berör migranters hälsa i relation till levnadsvanor.

Det som LMH kommer att arbeta vidare med är:

 • Att uppmärksamma att målgruppens behov och synpunkter behöver synliggöras i högre utsträckning.
 • Att identifiera de områden med behov av uppföljning för att se om det har skett några förändringar över tid.
 • Att ta fram samlad statistik över hälsoläget för migranter samt se vad forskningen säger om levnadsvanor kopplat till migration och/eller födelseland.

Kunskapsöversikt - vad finns det för rapporter om migration och hälsa i VGR?

Utvärdering av VGR:s hantering av flyktingsituationen 2015-2016

Utvärderingen är en genomlysning av VGR:s agerande, samordning av insatser och samarbete med övriga aktörer i samhället för att dra lärdom av erfarenheter och rusta oss för framtiden. De viktigaste resultaten är:

 • Tydliggöra ansvar och roller när vi går från beredskapsorganisation till linjeorganisation
 • Samverkan med övriga myndighetsorganisationer och civilsamhället bör tydliggöras och utvecklas
 • Stärka styr- och informationskedjor för lättare och snabbare beslutsfattande
 • Fokus på att sprida lärande i organisationen-om allt bra som gjorts, nya arbetssätt, informationsmaterial, kunskap etcetera

Utvärdering av Västra Götalandsregionens samordning och hantering vid 2015 års flyktingströmmar