Oktober 2020

Projektrapportering 2020-10-30

Projektet har sedan september månad arbetat med kravsammanställningen för nya PU-tjänsten. Kraven behöver prioriteras, samt även sorteras beroende på vilken projektleverans de tillhör. Under oktober månad presenterades tänkt lösningsförslag för PU-tjänsten av Cerner. VGR fick därefter möjlighet att ge sin feedback på tänkt lösningsförslag. Presentation har även gjorts för Cerner i oktober månad avseende hur PU-tjänsten fungerar idag inom VGR. Tätt samarbete råder mellan PU-projektet och FVM (där både VGR och Cerner är involverade). Beslut om lösningsförslag för PU-tjänsten ska tas i närtid.

Testledaren för PU-tjänst projektet arbetar med att upprätta en testplan. Verksamhetsgruppen för personuppgiftstjänsterna har analyserat hur många gamla reservnummer som används under året, vilka behöver åtgärdas innan övergången till nationell reservID och Millennium. Ett arbete med informationsklassificering pågår, samt att en risk- och sårbarhetsanalys ska utföras under november månad.

PU-tjänst projektet har också fortsatt fokus på att ta fram lösningar för det som inte hanteras inom ramen för Millennium eller den nationella PU-tjänsten:

  • att uppdatera VGRs nuvarande Personuppgiftstjänst så att den möter verksamhetens krav på nationell samverkan
  • att införa Nationellt ReservID
  • att tjänstens befintliga funktioner ses över och utvärderas
  • att tjänsten ska leva upp till aktuella krav på IT-säkerhet

Det finns en del frågor hos berörda intressenter angående hur den nya PU-tjänsten påverkar dem etc och därför har projektet skapat en sida med "vanliga frågor och svar" på hemsidan. Läs gärna där för att få information!

Med vänlig hälsning,

//Annelie

Annelie Jansson, HPL projekt Ny Personuppgiftstjänst
Projektledare Projektkontoret
Regionservice
Västra Götalandsregionen

Tel: 010-441 02 86
Tel: 070-490 95 11
E-post: annelie.m.jansson@vgregion.se
--------------------------------------------------------------------------------

- En projektledare från Kompetenscentrum, Regionservice | Flöjelbergsgatan 2A, 431 35 Mölndal -