September 2020

Projektrapportering 2020-09-04

Projektet ”Ny Personuppgiftstjänst” startade upp inom VGR 2020-04-01 och pågår i 4 år. Projektets uppdrag är enligt följande:

  • att uppdatera VGRs nuvarande Personuppgiftstjänst så att den möter verksamhetens krav på nationell samverkan
  • att införa Nationellt ReservID
  • att tjänstens befintliga funktioner ses över och utvärderas
  • att tjänsten ska leva upp till aktuella krav på IT-säkerhet

Projektet har under de första månaderna startat upp en projektgrupp, identifierat projektaktiviteter, skrivit projektdirektiv och upprättat en projektplanering.

Projektet berör många verksamheter och användare som hanterar personuppgiftstjänster och för att säkerställa genomförandet av projektets olika faser behöver information kommuniceras ut i god tid. Därför har en Intressentanalys och en Kommunikationsplan upprättats. Projektet anser att informationsspridning är avgörande för att säkerställa att genomförandet i verksamheten lyckas. Information och även utbildning till berörda användare kommer att behöva planeras in inför de förändringar som kommer att ske.

Projektet vill redan nu informera om att:

  • det kommer att behövas lokala projekt för implementation av nya Personuppgiftstjänsten och vid behov kan lokal anpassning, av regionala rutiner framtagna av projektet, krävas. (Troligen kommer detta ingå som en del av införandet av Millennium, omfattningen av detta är därför svårt att uppskatta i dagsläget).
  • alla befintliga system som är kvar efter utrullningen av Millennium behöver anpassas för att kunna hantera nationellt reservID och därmed ett nytt reservnummerformat. Kvarvarande system som är anslutna med gammal logik/teknik behöver planera in kommande uppgraderingar, för anpassning till ny anslutning till Personuppgiftstjänsten.
  • finansiering av de förändringar som behöver genomföras i integrerade system omhändertas av respektive objekt, bolagen inom VGR, kommunerna och privata vårdgivare. Information kommer att gå ut från projektet till berörda objekt och systemansvariga om att det kommer att krävas anpassningar. Därmed ges tid för att förbereda sig för dessa förändringar och investeringar som behöver göras under kommande år.

Projektet kommer att löpande delge berörda intressenter ny och aktuell information. Hemsidan som är skapad för projektet kan nås av både interna och externa intressenter. Spara gärna länken till hemsidan som en favorit för att försäkra dig om att enkelt kunna ta del av senaste projektuppdatering.

Med vänlig hälsning,

//Annelie

Annelie Jansson, HPL projekt Ny Personuppgiftstjänst
Projektledare Projektkontoret
Regionservice
Västra Götalandsregionen

Tel: 010-441 02 86
Tel: 070-490 95 11
E-post: annelie.m.jansson@vgregion.se
---------------------------------------------------------------------------------

- En projektledare från Kompetenscentrum, Regionservice | Flöjelbergsgatan 2A, 431 35 Mölndal -