Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter - Vårdval Rehab

Den 1 oktober 2020 är det dags att söka anslag för forskning. Tre av Västra Götalandsregionens fyra lokala FoU-råd öppnar då för ansökningar om ekonomiskt bidrag för forskning.

Camilla Sandin-Bergh blir ny utbildningschef för studierektorsenheten vid FoUU, Regionhälsan.

Tips till dina patienter:

Den 12 november kl. 13.00-16.00 är det dags för årets FaR-dag som i år blir i form av ett webbinarium.

Koncernkontoret i Västra Götalandsregionen har under 2019/2020 genomfört en fördjupad uppföljning av 24 vårdgivare inom rehabilitering. Granskningen är nu avslutad och kommer under september att redovisas för hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Till dig som vill anmäla intresse för att komma igång med digitala vårdmöten via Mitt Vårdmöte, eller har skickat in en intresseanmälan men ännu inte har fått någon återkoppling, ber vi dig vänligen kontakta oss via epost på följande mejladress:

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tidigare med anledning av covid-19-situationen beslutat om en rad åtgärder till stöd för privata vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen. Dessa beslut förlängs nu till 31 december 2020.

Riktlinjen har uppdaterats i enlighet med rutin för giltighetstid.

BOA-registret anordnar 6 oktober kl 13-15.30 ett webbseminarium för att uppdatera er på nyheter i registret, diskutera implementeringen av Socialstyrelsens nya riktlinjer för vård vid artros och Vårdförlopp höftledsartros samt presentera aktuell forskning på området.

Med anledning av covid-19 kommer vi fram till den 31 december 2020 att anpassa den löpande uppföljningen av rehabenheter inom Vårdval Rehab.

För fyra år sedan lanserade SKR det nationella systemet PrimärvårdsKvalitet. Idag har 950 vårdcentraler och 291 rehabenheter tillgång till sin data och kan följa sina resultat i PrimärvårdsKvalitet.

Under hela september månad genomförs mätning inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab.

Genomgångarna riktar sig till dig som är ny i din roll, eller du som redan jobbar i systemet och vill bredda dina kunskaper. Vi kommer också ta upp registrering av diagnos och åtgärd utifrån PrimärvårdsKvalitet och HUGIN.

RMR för utredning och behandling av beroendesyndrom (alkohol, narkotika och spelberoende) finns nu antagna. Implementering av beroendekunskap pågår och flera av era medarbetare har nyttjat möjligheterna att tillägna sig kunskap inom området.

Det är av yttersta vikt att alla vårdgivare har en fungerande rutin när det gäller filuppladdning.

Regionfullmäktige beslutade den 9 juni 2020 om Krav- och kvalitetsbok 2021 för Vårdval Rehab, diarienummer RS 2020-03175.

Nu är det möjligt att söka regionala FoU-medel för 2021 till patientnära forskning och utvecklingsarbete. Medlen riktar sig till regionala samarbetsprojekt med vetenskapligt samarbete mellan geografiskt spridda arbetsplatser eller mellan vårdnivåer inom samma område, till exempel samarbete mellan primärvård och närliggande sjukhus.

Som aviserades förra året så kommer vi från och med 2021 att övergå till att endast distribuera krav- och kvalitetsboken i digital form, vilket innebär att den inte kommer att tryckas. Redan nu finns den att läsa, ladda ner och skriva ut:

Nytt för i år är att Vårdval Rehab finns med och presenterar kvalitetsindikatorer för KOL, stroke och sjukdomsförebyggande metoder för fysisk aktivitet.

Vid uppföljning av de vårdkontakter som genomförts på Vårdval Rehab-enheter ses en stor ökning av digitala vårdkontakter, videomöten och telefonkontakter som ersätter ett fysiskt besök. En stor anledning till den stora ökningen är den pågående pandemin med covid-19.

Nedanstående information kommer att gå ut till allmänheten via VGR Fokus:

Regionfullmäktige beslutade den 9 juni 2020 om Krav- och kvalitetsbok 2021 för Vårdval Rehab, diarienummer RS 2020-03175.

Under september arrangerar PrimärvårdsKvalitet två webinarier:

Ökad provtagning är en viktig del för att minska smittspridning av coronaviruset i landet, och diskussioner har förts både nationellt och regionalt med målet att öka antalet provtagningar.

Det är av yttersta vikt att alla vårdgivare har en fungerande rutin när det gäller godkännande av utbetalningsunderlaget.

Under hösten 2019 påbörjade Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen (VGR), en tematisk journalgranskning i kvalitetsuppföljningssyfte.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade den 13 maj 2020 att leverantörer inom Vårdval Rehab kan ansöka om tillfälligt minskat uppdrag med anledning av sjukfrånvaro hos personalen på grund av covid-19. Beslutet gäller från och med 13 maj 2020 till och med 31 augusti 2020.

Regionalt processteam - Ätstörning arrangerar en halvdagsutbildning med temat Ätstörning i primärvård - bakgrund, bedömning och behandling. Utbildningen ges vid två separata tillfällen, onsdagen den 30 september samt tisdagen den 13 oktober, kl. 13.00 – 16.00.

Information från Regionhälsan MHV/Gyn:

All personal som gör hälso- och sjukvårdsbedömningar ska genomgå både basutbildning om våld i nära relationer och metodutbildning om att ställa rutinmässiga frågor om våld.

I det senaste reportaget om PrimärvårdsKvalitet får du tips för ett framgångsrikt kvalitetsarbete. En primärvårdschef i Närhälsan delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring kvalitetsarbete och hur man kan göra för att engagera och involvera professionerna med hjälp av PrimärvårdsKvalitet:

Nu finns samlad information om läkemedelsbehandling och aktuellt kunskapsläge om covid-19.

Nu finns ett uppdaterat terapiråd vid astma/KOL i sjukvården under covid-19-pandemin:

Den planerade vården för personer 70 år eller äldre återupptas och vårdgivare ska fortsatt överväga digitala besök och hembesök. Vårdgivaren ansvarar för att göra en riskbedömning av utebliven vård i förhållande till risk för att utsättas för smitta. Detta bör ske i samråd med patient.

Med anledning av rapporten ”Granskning av 29 vårdenheter från primärvården i Västra Götalandsregionen och deras följsamhet till riktlinjer för diagnossättning” har behov påtalats av att öka tydligheten i riktlinjer, höja kompetensen om registrering och förändra kulturen kring diagnossättning och diagnosregistrering.

Med anledning av covid-19 kommer vi att anpassa den löpande uppföljningen av rehabenheterna inom Vårdval Rehab.

Nu är det viktigt att kunskap om att ställa frågor om våld finns inom hälso- och sjukvården för att upptäcka patienter med erfarenhet av våld. Effekterna av coronaviruset är många och påverkar på olika sätt. Mer tid hemma med en person med aggressionsproblem ökar risken för våld i nära relationer och barnens utsatthet är särskilt stor. Därför har vi på VKV ersatt de fysiska metodutbildningar som riktat sig till vårdcentraler och rehab under maj 2020 till ett antal webbaserade utbildningar.

Enligt patientavgiftshandboken tas 100 kr i extra avgift ut av patient vid hembesök. Under perioden 2020-04-06 till och med 2020-04-24 har den extra avgiften tillfälligt tagits bort för patienter som är 70 år eller äldre, med anledning av covid-19. Den ekonomiska rättningen kommer att synas som tidigast i samband med juni månads utbetalning.

Regional medicinsk riktlinje - Urininkontinens hos kvinnor är uppdaterad med mindre redaktionella justeringar och anpassning till layout enligt Västra Götalandsregionens policy för styrande dokument inom hälso- och sjukvård.

Rutin har uppdaterats:

Regional rutin om avsteg från remisshantering med anledning av covid-19 gäller inte. Ordinarie regional medicinsk riktlinje Remiss inom hälso- och sjukvård gäller:

26 mars fattades verkställighetsbeslut om att planerad vård för personer 70 år eller äldre ställs in från och med 27 mars 2020 och fyra veckor framåt. Vård som inte kan anstå innefattas inte av beslutet.

Regeringen har beslutat att apoteken inte får lämna ut en större mängd läkemedel än den mängd som patienten behöver för en tremånadersperiod. Syftet är att motverka onödiga bristsituationer som skulle kunna uppstå till följd av hamstring och att säkerställa en jämlik distribution av tillgängliga läkemedel.

Kvalitetsarbete har länge varit ett fokusområde för Carlanderska. De var också en av de vårdcentraler som tidigt började använda det nya nationella systemet PrimärvårdsKvalitet. I ett nytt reportage kan du läsa om hur de får tid till kvalitetsarbete i en hektisk vardag. De bjuder också på tips till dig som ännu inte kommit igång med att använda systemet i ditt förbättringsarbete.

Med anledning av att WHO har uppdaterat koderna vad gäller covid-19 har Socialstyrelsen uppdaterat kodningsanvisningarna:

VGR:s Kunskapscentrum för jämlik vård har gjort en sammanställning av länkar till information kring covid-19:

Beslut har fattats om följande rutin:

Beslut har fattats om följande rutiner:

För att minska smittspridning av Coronavirusinfektion covid-19 vid fysiska besök på rehabenheten föreslås digitala vårdkontakter erbjudas i större omfattning. Vårdgivaren kan erbjuda digitala videomöten som förstagångsbesök i de fall det bedöms lämpligt. Detta är ett avsteg mot vad som anges i Krav- och kvalitetsboken 2020 (där det anges företrädesvis återbesök) och gäller tillsvidare.

Beslut har fattats om reviderad Regional rutin -Återanvändning av engångsvisir/skyddsglasögon. Instruktion för desinfektion. Version 2:

Hjälpmedelscentralen vidtar from 2020-03-16 nedanstående åtgärder för att säkerställa leveranser av varor och tjänster till patienter i Västra Götaland till förmån för patienter, anhöriga, förskrivare och egen personal.

Försäkringskassan har fått många frågor om reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab. Vid frågor från era patienter så har Försäkringskassan samlat informationen på denna sida:

Vi vill uppmärksamma att från 1 januari 2020 godkänns inte enbart symtomdiagnos (Z-kapitlet i ICD10-SE) som giltig diagnoskod, den behöver kompletteras med annan giltig diagnoskod.

Västra Götalandsregionen har påbörjat inrapportering av förstärkt vårdgaranti till Sveriges kommuner och regioner (SKR). Mätningen avser andel patienter som fått medicinsk bedömning inom tre dagar, per månad.

Varje år görs en årsredovisning för FoU i Västra Götalandsregionen (VGR).Årsredovisningen avser forskares akademiska grad och anställning, vetenskapliga publikationer och forskningsprojekt. Information till denna årsredovisning kommer att hämtas från vår projektdatabas FoU i VGR.

För att söka vård på 1177 är verksamhetskoder avgörande för vilka träffar man får. En strukturerad och gemensam hantering av information möjliggör för verksamheten att förvalta, underhålla och inte minst tillgängliggöra den till olika intressenter.

Med anledning av nytt coronavirus 2019-nCoV från Kina:

I samband med den löpande uppföljningen för Vårdval Rehab under 2019 uppmärksammades ett behov av att förtydliga anvisningen på Vårdgivarwebben för rehabiliteringsplaner som upprättas av två eller flera professioner.

Nu ska du som jobbar på vårdcentral eller rehabmottagning i regionen gå utbildning om våld i nära relationer. Utbildningsinsatserna inleds nu och fortsätter hela 2021.

Den 29 november deltog över 350 representanter från primärvården vid Primärvårdsdagen VGR 2019. Nu finns filmer och presentationer från dagen samlade på en sida här på Vårdgivarwebben:

Information från Vårdhygien kring rekommendationer/rutiner för förrådshantering och rengöring och desinfektion av rektoskopitillbehör.

Årligen uppdaterar Socialstyrelsen vilka nationella KVÅ-koder och diagnoskoder som är gällande. Västra Götalandsregionen har egna regionala KVÅ-koder som komplement till dessa. Ett principbeslut finns i Västra Götalandsregionen att regional KVÅ-kod tas bort om motsvarande nationell KVÅ-kod finns.

Strama VG avser att fördjupa arbetet med PrimärvårdsKvalitet nästa år, då de ser indikatorerna som en tillgång och ett bra mätverktyg i att förbättra följsamheten till behandlings­riktlinjerna. För att stötta primärvården i detta arbete kommer de att starta utbildningar i praktiskt användande av PrimärvårdsKvalitet.

Nedan finns årsplanen gällande Vårdval Rehabs ersättningssystem 2020.

Från och med den 1 januari 2019 är vårdgarantin inom primärvården i Sverige förstärkt. Koncernkontoret har i uppdrag att dels införa den förstärkta vårdgarantin i primärvården i Västra Götalandsregionen (VGR), dels säkerställa att VGR rapporterar data till den nationella väntetidsdatabasen och kan följa upp och återföra data till olika intressenter.

Hälso- och sjukvårdsdirektören garanterar finansiering av multimodal rehabilitering (MMR1 och MMR2 i primärvård och vid sjukhus) i enlighet med riktlinje 2019 och gällande anvisningar till och med det första kvartalet 2020. Detta sker i väntan på att beslut fattas i december om en ny nationell överenskommelse ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020”.

Från och med 2019-12-05 ska icke akuta remisser till BNK, Dart, Logopedmottagningen barn och ungdom, Regionhabiliteringen samt Arbetsterapi barn på Sahlgrenska Universitetssjukhuset skickas till Remissportalen.

Användningen av PrimärvårdsKvalitet ökar och fler har upptäckt fördelarna med systemet i sina förbättringsarbeten. I en ny artikel kan du läsa om hur Medpro Clinic har nytta av systemet, bland annat med kontinuiteten.

Regional medicinsk riktlinje Utmattningssyndrom (UMS) är nu uppdaterad och finns på VGR:s hemsida för RMR.

Rutinen för ändring av verksamhetschef har ändrats. Hädanefter ska blanketten skickas till diariet för handläggning.

Om du vill få snabb tillgång till krav-och kvalitetsboken i din mobil kan du lägga en genväg i din mobil. Följ instruktionerna här nedan.

Regionfullmäktige beslutade den 10-11 juni 2019 om Krav- och kvalitetsbok 2020 för Vårdval Rehab, diarienummer RS 2019-03664.

PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system bestående av indikatorsområden med kvalitetsindikatorer. Dessa är tänkta att användas av vårdcentraler och rehabenheter som ett stöd vid förbättringsarbete.

Från och med den 1 april 2019 kommer Sakkunniggrupp terminologi- och klassifikationsfrågor inom hälso- och sjukvård (STOK, före detta RAKEL) att generera särskild ersättning för deltagande i vissa regionövergripande grupper inom vårdvalen.

Det har framkommit att kartfunktionen ibland inte fungerar. Enligt vår IT-support är det inget fel på själva kartfunktionen, däremot fungerar den endast med följande webbläsare: Edge, Internet Explorer och Safari. Används en annan webbläsare, exempelvis Chrome, uppstår problem.

Här kommer svar på de frågor som fram tills nu kommit in gällande den förstärkta vårdgarantin som träder i kraft 1 januari 2019.

Förtydliganden har gjorts gällande registrering och ersättning, Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab, vid upprättande av Samordnad individuell plan (SIP).

Den 3:e oktober samlades över 350 representanter från primärvården för en dag på Scandic Crown i Göteborg.

Här hittar du anvisningar till Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2019 kap 6.1.1 gällande registrering av besök på mottagning vid särskilt resurskrävande åtgärder, inklusive KVÅ-koder.

Senast uppdaterad: 2018-08-23 16:02