Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter - Vårdval Rehab

Kvalitetsarbete har länge varit ett fokusområde för Carlanderska. De var också en av de vårdcentraler som tidigt började använda det nya nationella systemet PrimärvårdsKvalitet. I ett nytt reportage kan du läsa om hur de får tid till kvalitetsarbete i en hektisk vardag. De bjuder också på tips till dig som ännu inte kommit igång med att använda systemet i ditt förbättringsarbete.

Kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen bjuder in till handledarutbildning i regional modell för stresskola.

Med anledning av att WHO har uppdaterat koderna vad gäller covid-19 har Socialstyrelsen uppdaterat kodningsanvisningarna:

VGR:s Kunskapscentrum för jämlik vård har gjort en sammanställning av länkar till information kring covid-19:

Beslut har fattats om följande rutin:

Beslut har fattats om följande rutiner:

Inbjudan till seminarium den 2 juni om nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar har tidigare publicerats i Vårdgivarnytt och på Vårdgivarwebben. Seminariet har ställts in till följd av covid-19/Corona.

För att minska smittspridning av Coronavirusinfektion covid-19 vid fysiska besök på rehabenheten föreslås digitala vårdkontakter erbjudas i större omfattning. Vårdgivaren kan erbjuda digitala videomöten som förstagångsbesök i de fall det bedöms lämpligt. Detta är ett avsteg mot vad som anges i Krav- och kvalitetsboken 2020 (där det anges företrädesvis återbesök) och gäller tillsvidare.

Beslut har fattats om reviderad Regional rutin -Återanvändning av engångsvisir/skyddsglasögon. Instruktion för desinfektion. Version 2:

Säkerhetskraven för nationella vård- och omsorgssystem har höjts. För att du fortsatt ska kunna använda ditt kort måste du nu uppgradera certifikaten på ditt SITHS/eTjänstekort.

Hjälpmedelscentralen vidtar from 2020-03-16 nedanstående åtgärder för att säkerställa leveranser av varor och tjänster till patienter i Västra Götaland till förmån för patienter, anhöriga, förskrivare och egen personal.

(Uppdaterad) Enligt Socialstyrelsen får legitimerad personal som har tillräcklig kompetens ställa en diagnos. Det är verksamhetschefen eller motsvarande som avgör vem som har den kompetensen.

Försäkringskassan har fått många frågor om reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab. Vid frågor från era patienter så har Försäkringskassan samlat informationen på denna sida:

Vi vill uppmärksamma att från 1 januari 2020 godkänns inte enbart symtomdiagnos (Z-kapitlet i ICD10-SE) som giltig diagnoskod, den behöver kompletteras med annan giltig diagnoskod.

Västra Götalandsregionen har påbörjat inrapportering av förstärkt vårdgaranti till Sveriges kommuner och regioner (SKR). Mätningen avser andel patienter som fått medicinsk bedömning inom tre dagar, per månad.

Den 1 mars öppnade åter Västra Götalandsregionens fyra lokala FoU-råd för ansökningar om projektmedel.

Varje år görs en årsredovisning för FoU i Västra Götalandsregionen (VGR).Årsredovisningen avser forskares akademiska grad och anställning, vetenskapliga publikationer och forskningsprojekt. Information till denna årsredovisning kommer att hämtas från vår projektdatabas FoU i VGR.

För att söka vård på 1177 är verksamhetskoder avgörande för vilka träffar man får. En strukturerad och gemensam hantering av information möjliggör för verksamheten att förvalta, underhålla och inte minst tillgängliggöra den till olika intressenter.

Patientnämnden bjuder in till ett frukostmöte 5 maj i Göteborg där nämnden kort presenterar nämndens verksamhet och uppdrag och även släpper rapporten ”Bemötande i primärvården”.

Med anledning av nytt coronavirus 2019-nCoV från Kina:

Nationella arbetsgruppen för PrimärvårdsKvalitet har under en längre tid arbetat med att utveckla indikatorer för rehab och vårdcentral avseende mångbesökare.

FoU primärvård Göteborg och Södra Bohuslän bjuder in till del 1 i FoU-serien Psykisk ohälsa i primärvården:

I samband med den löpande uppföljningen för Vårdval Rehab under 2019 uppmärksammades ett behov av att förtydliga anvisningen på Vårdgivarwebben för rehabiliteringsplaner som upprättas av två eller flera professioner.

Nu ska du som jobbar på vårdcentral eller rehabmottagning i regionen gå utbildning om våld i nära relationer. Utbildningsinsatserna inleds nu och fortsätter hela 2021.

Den 29 november deltog över 350 representanter från primärvården vid Primärvårdsdagen VGR 2019. Nu finns filmer och presentationer från dagen samlade på en sida här på Vårdgivarwebben:

Information från Vårdhygien kring rekommendationer/rutiner för förrådshantering och rengöring och desinfektion av rektoskopitillbehör.

Årligen uppdaterar Socialstyrelsen vilka nationella KVÅ-koder och diagnoskoder som är gällande. Västra Götalandsregionen har egna regionala KVÅ-koder som komplement till dessa. Ett principbeslut finns i Västra Götalandsregionen att regional KVÅ-kod tas bort om motsvarande nationell KVÅ-kod finns.

Strama VG avser att fördjupa arbetet med PrimärvårdsKvalitet nästa år, då de ser indikatorerna som en tillgång och ett bra mätverktyg i att förbättra följsamheten till behandlings­riktlinjerna. För att stötta primärvården i detta arbete kommer de att starta utbildningar i praktiskt användande av PrimärvårdsKvalitet.

Nedan finns årsplanen gällande Vårdval Rehabs ersättningssystem 2020.

Från och med den 1 januari 2019 är vårdgarantin inom primärvården i Sverige förstärkt. Koncernkontoret har i uppdrag att dels införa den förstärkta vårdgarantin i primärvården i Västra Götalandsregionen (VGR), dels säkerställa att VGR rapporterar data till den nationella väntetidsdatabasen och kan följa upp och återföra data till olika intressenter.

Hälso- och sjukvårdsdirektören garanterar finansiering av multimodal rehabilitering (MMR1 och MMR2 i primärvård och vid sjukhus) i enlighet med riktlinje 2019 och gällande anvisningar till och med det första kvartalet 2020. Detta sker i väntan på att beslut fattas i december om en ny nationell överenskommelse ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020”.

Från och med 2019-12-05 ska icke akuta remisser till BNK, Dart, Logopedmottagningen barn och ungdom, Regionhabiliteringen samt Arbetsterapi barn på Sahlgrenska Universitetssjukhuset skickas till Remissportalen.

Användningen av PrimärvårdsKvalitet ökar och fler har upptäckt fördelarna med systemet i sina förbättringsarbeten. I en ny artikel kan du läsa om hur Medpro Clinic har nytta av systemet, bland annat med kontinuiteten.

Regional medicinsk riktlinje Utmattningssyndrom (UMS) är nu uppdaterad och finns på VGR:s hemsida för RMR.

Rutinen för ändring av verksamhetschef har ändrats. Hädanefter ska blanketten skickas till diariet för handläggning.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har meddelat att hon nyligen uppvaktats av Svenskt Näringsliv, Svensk Handel och Handelsanställdas förbund där det framförts att de såg allvarligt på att det förekommer delegering av intygutfärdande under sjuklöneperioden från läkare till sjuksköterska.

Från den 1 januari 2019 krävs fullständiga personnummer för nordiska barnpatienter för att få ersättning när dessa besökt en vårdgivare. Detta ska också styrkas med legitimation/pass/EU-kort från vårdnadshavare.

På grund av flytt till nya Regionens hus den 27 maj har Ekonomi Vårdval från detta datum ny postadress.

Här följer korrekt information gällande ersättning vid intygsskrivning.

Om du vill få snabb tillgång till krav-och kvalitetsboken i din mobil kan du lägga en genväg i din mobil. Följ instruktionerna här nedan.

Regionfullmäktige beslutade den 10-11 juni 2019 om Krav- och kvalitetsbok 2020 för Vårdval Rehab, diarienummer RS 2019-03664.

PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system bestående av indikatorsområden med kvalitetsindikatorer. Dessa är tänkta att användas av vårdcentraler och rehabenheter som ett stöd vid förbättringsarbete.

Från och med den 1 april 2019 kommer Sakkunniggrupp terminologi- och klassifikationsfrågor inom hälso- och sjukvård (STOK, före detta RAKEL) att generera särskild ersättning för deltagande i vissa regionövergripande grupper inom vårdvalen.

Det har framkommit att kartfunktionen ibland inte fungerar. Enligt vår IT-support är det inget fel på själva kartfunktionen, däremot fungerar den endast med följande webbläsare: Edge, Internet Explorer och Safari. Används en annan webbläsare, exempelvis Chrome, uppstår problem.

Här kommer svar på de frågor som fram tills nu kommit in gällande den förstärkta vårdgarantin som träder i kraft 1 januari 2019.

Förtydliganden har gjorts gällande registrering och ersättning, Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab, vid upprättande av Samordnad individuell plan (SIP).

Den 3:e oktober samlades över 350 representanter från primärvården för en dag på Scandic Crown i Göteborg.

Här hittar du anvisningar till Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2019 kap 6.1.1 gällande registrering av besök på mottagning vid särskilt resurskrävande åtgärder, inklusive KVÅ-koder.

Senast uppdaterad: 2018-08-23 16:02