Nyheter - Vårdval Rehab

Nu finns stöd för korrekt besöksregistrering inom Vårdval Rehab 2019 tillgängligt här på Vårdgivarwebben:

Följande regionala KVÅ-koder har fastställts:

Den 3:e oktober samlades över 350 representanter från primärvården för en dag på Scandic Crown i Göteborg.

Information om förändringar avseende avgifter för allmän hälsoundersökning exklusive HIV och PSA, taxor för intygsskrivning och omkostnadsbelopp från och med 1 januari 2019:

Många personer med smärta i underlivet efterfrågar vård och behandling. För att vi på ett bättre sätt ska möta upp och erbjuda patienter adekvat behandling, anordnar Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) en gratis halvdagsutbildning på fyra olika platser i regionen under november.

Här hittar du anvisningar till Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2019 kap 6.1.1 gällande registrering av besök på mottagning vid särskilt resurskrävande åtgärder, inklusive KVÅ-koder.

I Västra Götalandsregionen fortsätter införandet av PrimärvårdsKvalitet, där målet är att alla vårdcentraler ska vara anslutna under 2019. PrimärvårdsKvalitet vänder sig också mot rehabenheter där anslutning i dagsläget är en rekommendation. För dig som vill få stöd att komma igång med verktyget erbjuds introduktionsutbildningar.

Primärvårdsrådet ersätter Sektorsrådet i allmänmedicin, vad avser kunskapsstyrning. Detta får till följd att deltagande i Sektorsrådet i allmänmedicin från 1 januari 2019 inte längre kommer att ingå i den särskild ersättning för deltagande i vissa regionövergripande grupper som ersätts inom ramen för krav- och kvalitetsböckerna för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab.

I våras beslutade samarbetsorganisationen för hjälpmedel i Västra Götaland om ett nytt koncept för förskrivarutbildning till de yrkeskategorier som förskriver hjälpmedel och läkemedelsnära produkter i Västra Götaland.

I den här rapporten ges en sammanställning av de insatser och arbetssätt rehabenheterna som verkar inom Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen har rapporterat in att de erbjuder patienter med psykisk ohälsa.

Målgrupp för denna utbildning från Hjälpmedelscentralen är sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster med grundläggande förskrivarkunskap samt inloggningsuppgifter i webSESAM.

Den 1 oktober 2018 är det återigen dags att söka medel för forskning.Tre av Västra Götalandsregionens fyra lokala FoU-råd öppnar då för ansökningar om projektmedel.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen har beslutat att avsätta nya pengar till Innovationsfonden.

Senast uppdaterad: 2018-08-23 16:02