Nyheter - Vårdval Rehab

Hjälpmedelscentralen bjuder in till en halvdagsutbildning om grunderna i måttagning av kompressionsstrumpor.

Introduktionsutbildning i PrimärvårdsKvalitet fortsätter under våren och än finns det platser kvar. PrimärvårdsKvalitet är ett stöd i er egen verksamhetsutveckling.

På Vårdgivarwebben finns nu en uppdaterad fil för registrering inom Vårdval Rehab 2019. Den innehåller även uppdaterade diagnos- och åtgärdslistor.

Varje år görs en årsredovisning för FoU i Västra Götalandsregionen. Inför årsredovisningen 2018 ska alla som genomför projekt inom Västra Götalandsregionen gå igenom tre steg.

Från och med den 1 januari 2019 är vårdgarantin till primärvården i Sverige förstärkt.

Det har inom VGR länge funnits ett behov av att på ett tydligare sätt skilja ut distanskontakter där innehållet motsvarar kvalificerad hälso- och sjukvård respektive där innehållet är av mer administrativ karaktär. Detta bland annat för att säkerställa att statistik över distanskontakter ska vara jämförbar på en nationell nivå.

Handmottagningen/Arbetsterapi Mölndal bjuder in till en tvådagarskurs i handrehabilitering för leg arbetsterapeuter den 8-9 april 2019.

Nu finns uppföljnings- och kvalitetsindikatorer för 2019 publicerade på Vårdval Rehabs webbplats.

Då det endast finns beslut om patientavgift för distanskontakt ljud och bild ska ingen patientavgift tas ut vid digital skriftlig distanskontakt (exempelvis chattfunktion).

Den 14 december publicerade Socialstyrelsen nya kodtextfiler gällande ICD-10 samt KVÅ-koder inför 2019.

Här kommer svar på de frågor som fram tills nu kommit in gällande den förstärkta vårdgarantin som träder i kraft 1 januari 2019.

Ytterligare datum för Introduktionsutbildning i PrimärvårdsKvalitet finns nu klara.

Som ett led i arbetet med regionuppdrag Missbruk och beroende hälsas du välkommen att ansöka till utbildning i MI (Motiverande intervju), MET (Motivationshöjande behandling) och ÅP (Återfallsprevention), utbildningar som har god evidens för första linjens patienter.

Nedan finns årsplanen gällande Vårdval Rehabs ersättningssystem 2019:

Förtydliganden har gjorts gällande registrering och ersättning, Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab, vid upprättande av Samordnad individuell plan (SIP).

Riksdagen beslutade i våras att vårdgarantin inom primärvården ska förstärkas från och med den 1 januari 2019. Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar.

Som ett led i arbetet med Regionuppdrag missbruk och beroende kommer KPH (Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa) att under 2019 anordna ytterligare utbildningar inom MI (Motiverande intervju), MET (Motivational Enhancement Therapy) och ÅP (Återfallsprevention).

Nu finns datum klara för vårens introduktionsutbildningar i PrimärvårdsKvalitet. Utbildningstillfällen finns både för personal på vårdcentral och rehabenheter.

Nu finns stöd för korrekt besöksregistrering inom Vårdval Rehab 2019 tillgängligt här på Vårdgivarwebben:

Följande regionala KVÅ-koder har fastställts:

Den 3:e oktober samlades över 350 representanter från primärvården för en dag på Scandic Crown i Göteborg.

Information om förändringar avseende avgifter för allmän hälsoundersökning exklusive HIV och PSA, taxor för intygsskrivning och omkostnadsbelopp från och med 1 januari 2019:

Här hittar du anvisningar till Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2019 kap 6.1.1 gällande registrering av besök på mottagning vid särskilt resurskrävande åtgärder, inklusive KVÅ-koder.

I Västra Götalandsregionen fortsätter införandet av PrimärvårdsKvalitet, där målet är att alla vårdcentraler ska vara anslutna under 2019. PrimärvårdsKvalitet vänder sig också mot rehabenheter där anslutning i dagsläget är en rekommendation. För dig som vill få stöd att komma igång med verktyget erbjuds introduktionsutbildningar.

Primärvårdsrådet ersätter Sektorsrådet i allmänmedicin, vad avser kunskapsstyrning. Detta får till följd att deltagande i Sektorsrådet i allmänmedicin från 1 januari 2019 inte längre kommer att ingå i den särskild ersättning för deltagande i vissa regionövergripande grupper som ersätts inom ramen för krav- och kvalitetsböckerna för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab.

I våras beslutade samarbetsorganisationen för hjälpmedel i Västra Götaland om ett nytt koncept för förskrivarutbildning till de yrkeskategorier som förskriver hjälpmedel och läkemedelsnära produkter i Västra Götaland.

I den här rapporten ges en sammanställning av de insatser och arbetssätt rehabenheterna som verkar inom Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen har rapporterat in att de erbjuder patienter med psykisk ohälsa.

Senast uppdaterad: 2018-08-23 16:02