F10 Stroke – symtom som kvarstår efter sex månader

Orsak till det ökade tandvårdsbehovet: Det är vanligt med både ansiktsförlamning och förlamning i svalget med nedsatt oral motorik. Det gör det svårt att tugga och svälja samt att känna om mat eller mediciner är kvar i munnen. Läkemedel kan orsaka frätskador. Ofta är salivsekretionen nedsatt, vilket gör munslemhinnorna torra och sköra. Detta ökar risken för infektion. Patienten har stora svårigheter att sköta sin munhygien och kan även ha svårighet att förstå instruktioner. Depression kan leda till att patienten inte förmår sköta munhygienen. Sammantaget leder det till en ökad kariesrisk.

Symtom som kan leda till funktionsnedsättning:

 • Hjärninfarktens eller hjärnblödningens utbredning bestäms av lokaliseringen i hjärnans kärlsystem.
 • Högersidig skada leder till vänstersidig svaghet och/eller känselbortfall i arm, hand, ansikte och bål samt ofta även till störd kropps- och rumsuppfattning.
 • Vänstersidig skada leder förutom till högersidig svaghet även ofta till språkliga störningar som afasi. Det kan även vara svårt att korrekt förstå talat eller skrivet språk och därmed att förstå instruktioner.
 • Neglect – patienten är omedveten om den sjuka sidan samt har dålig sjukdomsinsikt.
 • Synfältsbortfall (hemianopsi).
 • Upprepad stroke ger ofta talstörningar, försämrad oral motorik och sväljningssvårigheter.
 • Depressioner.

Funktioner som ska bedömas och framgå av läkarintyget

 • perceptuella funktioner
 • förmåga att svälja
 • pares i ansikte eller tunga
 • kraft i armmuskler
 • att tillämpa kunskap
 • kognitiva funktioner
 • att företa enstaka uppgift självständigt
 • att klara daglig rutin.

Att tänka på före behandling:

 • Allmäntandvård där bastandvård beräknas överstiga 12 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömas.
 • Specialisttandvård där bastandvård beräknas överstiga 20 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömas. Läs mer under eFHB – Förhandsbedömning.
 • Tandvårdsstödet omfattar: En undersökning per år samt förebyggande och regelbunden tandvård hos valfri tandläkare.
 • Godkända åtgärder för F-tandvård är markerade med X i F-tandvårdskolumnen i Ersättningslistan.
 • Giltighetstid – F10 gäller i fyra år från utfärdandet.
 • Omfattas inte: Protetiska åtgärder med tandstödd eller implantatstödd protetik.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Läs alltid sidorna:
eFHB – förhandsbedömning
Ersättning – fakturering

Att tänka på inför behandling och fakturering vid F-tandvård:

 • Fast protetik, tandstödd eller implantatstödd, ingår inte.
 • Friläggning i samband med kofferdam eller lagning ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är ett år för avtagbar protetik och skenor.
 • Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes ersätts endast en gång.

Godkända åtgärder för F-tandvård är markerade med X i F-tandvårdskolumnen i Ersättningslistan.

Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

I övgrigt

Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd. För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.
Ersättning & Regler för Särskilt tandvårdsstöd

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav.
ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.

N-tandvård och F-tandvård ska registreras i Socialstyrelsens tandhälsoregister. Åtgärdskoder ska skickas via journalsystemet till Försäkringskassan som vidarebefordrar uppgifterna till tandhälsoregistret. Vid N-tandvård ska det anges vilken personkrets 1-4 – om detta är okänt ska kategori 1 anges. Vid F-tandvård ska diagnoserna F1-F11 anges. Åtgärderna ska registreras inom 14 dagar efter utförandet.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22