F4 CP – Cerebral Pares

Orsak till det ökade tandvårdsbehovet: Det är vanligt med stora motoriska besvär som ger svårigheter för patienten att sköta sin munhygien. Genom avvikande muskeltonus orofacialt kan störande felställningar av tänder uppstå. Uttalat slitage av tänderna är vanligt.

Symtom som kan leda till funktionsnedsättning:

  • Motoriska störningar av olika svårighetsgrad beroende på skadans art, lokalisering och tidpunkt.
  • Spasticitet – förhöjd muskeltonus.
  • Dyskinesi – ofrivilliga vridande kroppsrörelser med påverkat tal.
  • Ataxi – nedsatt balans och svårigheter att samordna muskelrörelser.
  • Perceptionsstörning med svårigheter att koordinera öga och hand, göra olika saker samtidigt eller svårigheter att uppfatta sin omgivning.

Funktioner som ska bedömas och framgå av läkarintyget:

  • Muskeltonus (spasticitet).
  • Koordination av viljemässiga rörelser.
  • Ofrivilliga muskelsammandragningar.
  • Stereotypier och motoriska perseverationer.
  • Kognitiva funktioner.