S15 Frätskador

S15 Frätskador som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofagal refluxsjukdom

Behandlingens mål är att rehabilitera patient som fått erosionsskador efter genomgången ätstörnings- eller refluxsjukdom.

Att tänka på före behandling:

 • All vård ska förhandsbedömas.
 • Förhandsbedömning ska ha inkommit senast fem år efter att läkare bedömt patienten som medicinskt färdigbehandlad.
 • Läkarintyg ska verifiera refluxsjukdom eller diagnos med ätstörning.
 • Läkarintyg får inte vara äldre än sex månader.
 • Terapiplanering vid omfattande protetik ska utföras av specialisttandläkare. Vården kan utföras av allmäntandläkare.
 • Om patienten får recidiv och därefter åter blir medicinskt rehabiliterad godkänns inte någon ny bett-rehabilitering.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Ersättning – fakturering

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Detta ska bifogas eFHB – S15

 • läkarintyg som ska innehålla
  - 1.diagnos
  - 2.verifierad rehabilitering
 • adekvata röntgenbilder
 • foto och studiemodeller.

eFHB – förhandsbedömning

Denna vård ersätts – S15

 • endast en rehabilitering
 • planerad vård som avser en sammanhängande behandling.

Att tänka på inför behandling och fakturering vid N- och S-tandvård:

 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är två år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes ersätts endast en gång.

Godkända åtgärder för mobil hemtandvård M3 är markerade med X i M3-kollumnen i Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd.

I övgrigt

Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd. För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.
Ersättning & Regler för Särskilt tandvårdsstöd

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav.
ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.