S15 Frätskador

S15 Frätskador som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofagal refluxsjukdom

Behandlingens mål är att rehabilitera patient som fått erosionsskador efter genomgången ätstörnings- eller refluxsjukdom.

Att tänka på före behandling:

 • All vård ska förhandsbedömas.
 • Förhandsbedömning ska ha inkommit senast fem år efter att läkare bedömt patienten som medicinskt färdigbehandlad.
 • Läkarintyg ska verifiera refluxsjukdom eller diagnos med ätstörning.
 • Läkarintyg får inte vara äldre än sex månader.
 • Terapiplanering vid omfattande protetik ska utföras av specialisttandläkare. Vården kan utföras av allmäntandläkare.
 • Om patienten får recidiv och därefter åter blir medicinskt rehabiliterad godkänns inte någon ny bett-rehabilitering.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Ersättning – fakturering

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Detta ska bifogas eFHB – S15

 • läkarintyg som ska innehålla
  - 1.diagnos
  - 2.verifierad rehabilitering
 • adekvata röntgenbilder
 • foto och studiemodeller.

eFHB – förhandsbedömning

Denna vård ersätts – S15

 • endast en rehabilitering
 • planerad vård som avser en sammanhängande behandling.

Att tänka på inför behandling och fakturering vid N- och S-tandvård:

 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är två år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes ersätts endast en gång.

Godkända åtgärder för mobil hemtandvård M3 är markerade med X i M3-kollumnen i Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd.

I övgrigt

Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd. För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.
Ersättning & Regler för Särskilt tandvårdsstöd

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav.
ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22