S15 Frätskador som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofagal refluxsjukdom

Fördjupad information om varje S-grupp finns här:

Regler för särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland 2021 (.pdf)

Behandlingens mål

Skapa en godtagbar funktion och i viss mån estetik av de erosionsskador som orsakats av ätstörnings- eller refluxsjukdom.