Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

S1 Medfödd missbildning i käkområde eller ansikte med handikappande avvikelse av ej ringa omfattning

Medfödda missbildningar kan vara:

 • Läpp, käk och gomdefekter.
 • Käkanomalier.
 • Maxillär och mandibulär prognati.
 • Maxillär och mandibulär retrognati.
 • Hemifacial atrofi.
 • Unilateral hyperplasi av condylen.
 • Tandanomalier.
 • Omfattande fluoros.
 • Amelogenesis imperfekta.
 • Dentinogenesis imperfekta.
 • Hereditär hypofosfatemi.
 • Tandanomalier vid dysostosis cleidocranialis.
 • Aplasi (se nedan).

Behandlingens mål

Återställa godtagbar funktion och i vissa fall utseende. Estetisk vård kan godkännas om störningen är grav.

Att tänka på före S1-behandling:

Läs först sidan Att tänka på före NFS-behandling

 • All behandling ska förhandsbedömas.
 • Förhandsbedömning ska innehålla fullständigt terapi- och kostnadsförslag från alla inblandade discipliner.
 • Behandling ska ges av specialisttandläkare eller av allmäntandläkare i samarbete med specialisttandläkare.
 • Endast habilitering/rehabilitering som har direkt samband med diagnosen omfattas.
 • Behandlingsplan ska visa inom vilken behandlingstid vården ska utföras.
 • Behandlingen förutsätts utföras inom ett år. Vid behov kan behandlingstiden förlängas.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Ersättning vid standardutredning inom specialisttandvården inför behandling
Åtgärder 108S, 124S, 125S, 141S.

Ersättning – fakturering

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Detta ska bifogas eFHB – S1

 • Adekvata röntgenbilder, exempelvis helstatus, profilröntgen och OPG.
 • Studiemodeller vid käkanomalier, prognati, rertrognati, tandanomalier, aplasier.
 • Kefalometrisk analys vid ortodonti.
 • Kliniska foton.

Amelogenesis imperfecta, fluoros och dentinogenesis imperfecta ska verifieras med intyg från specialisttandläkare i pedodonti.

Läs alltid sidan Förhandsbedömning – eFHB

Denna vård ersätts – S1

 • Utredning inklusive röntgen – även om behandlingsförslaget avslås.
 • Behandling av defekten.
 • Kontrollbesök ett år efter avslutad behandling.
 • Reparation, ändring eller utbyte av ursprunglig konstruktion – ska förhandsbedömas som nytt fall.

Utvidgad behandling betalas av patienten enligt den allmänna tandvårdsförsäkringen.
Vidgning av tandlucka för protetisk ersättning kan godkännas efter ortodontikonsultation.

 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är tre år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes eller skena ersätts endast en gång.

Kom ihåg:

 • Förhandsbedömning ska alltid göras vid S-tandvård om inget annat anges under respektive sjukdomsgrupp. Behandlingen förutsätts utföras inom ett år. Undantag för S1 och S2 där tiden kan utsträckas.
 • Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan. Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav. 
  ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.

Läs alltid sidorna Förhandsbedömning – eFHB och Ersättning – Faktureraportalen

Fakturera inom sex månader

 • Utförd vård ska faktureras Enhet Tandvård omgående, dock senast sex månader efter behandlingsdag.
 • Ersättning för vård äldre än sex månader utbetalas inte.
 • Journalkopior kan begäras in.
 • Som aplasi betraktas befintliga tandluckor eller persisterande primära tänder.
 • Minst tre aplasier i en kvadrant eller minst fyra aplasier i en käke, exklusive visdomständer, ska föreligga.
 • I fronten ges ersättning vid enstaka aplasier position 13 till 23.
 • Retinerad hörntand som bedömts olämplig att ortodontiskt dra fram betraktas som aplasi.
 • Tapptand räknas som aplasi.
 • Ortodontiskt sluta tandlucka som alternativ till implantat kan i vissa fall godkännas.

Åtgärder inom Särskilt tandvårdsstöd omfattas av vårdgivarens garanti. Fakturering för samma åtgärd inom nedanstående garantitider ersätts därför inte.

Generella garantitider:

 • Avtagbar protetik och skenor          ett år.
 • Fast protetik                                    tre år.

För omgörning inom S1 och S2 gäller dessutom:

Vid ändring, lagning eller byte av ursprunglig protetisk konstruktion som förlorats på grund av fraktur, materialfel med mera ska förhandsbedömning göras som vid nytt fall.

Följande ersätts inte – omgörning på grund av:

 • Sekundärkaries.
 • Attrition.
 • Tandförlust orsakad av parodontit.
 • Normal förslitning.
 • Bristande munvård.

Omgörning av tandvård utförd efter 1 januari 1999
Om den senare behandlingen är mer omfattande än den ursprungliga på grund av en försämrad bettsituation, som inte beror på missbildningen, ska den tillkommande kostnaden istället betalas av patienten själv enligt den allmänna tandvårdsförsäkringens regler.

Tandvård utförd före 1 januari 1999 omfattas inte av rätt till omgörning
Enligt Socialstyrelsens Meddelandeblad - maj 2016 sidan 20, upphörde rätten till ersättning för omgörning för dessa patienter redan 1999.

Garantitid för patienten – förtydligande

Den generella garantitiden mot patient gäller på ett och tre år för protetisk behandling – både inom Särskilt tandvårdsstöd och den allmänna tandvårdsförsäkringen. Patientens garanti är vårdgivarens ansvar och medger ingen ny ersättning.
Utöver detta finns det alltså en förlängd garanti vid haveri av rekonstruktioner inom S1 och S2 enligt ovan.

Senast uppdaterad: 2020-01-31 16:35