Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

S12 Byte av tandfyllning – led i medicinsk rehabilitering vid långvariga sjukdomssymtom

Med tandfyllningar avses amalgam-, komposit-, glasjonomerfyllningar samt kron- och broarbeten utförda i olika typer av gjutbara legeringar. Observera att endast ett av dessa material kan bytas under samma behandlingsperiod och med samma läkarintyg som grund.

Behandlingens mål

Behandla långvariga sjukdomssymptom av oklar genes genom byte av tandvårdsmaterial.

Långvariga symtom innebär olika typer av sjukdomssymtom under flera år.

Läs rutan nedan Arbetsgången inför ansökan.

Att tänka på före S12-behandling:

Läs först sidan Att tänka på före NFS-behandling

 • All behandling ska förhandsbedömas och utföras inom ett år från beslut.
 • Tandläkaren ska göra en grundlig undersökning där odontologiska orsaker till patientens besvär utesluts.
 • Utredning, som ligger till grund för behandlingsplanen, ska vara så utförlig att de flesta andra faktorer som kan förknippas med sjukdomstillståndet har uteslutits eller åtgärdats innan utbyte av tandfyllningar eller protesmaterial kan bli aktuellt.
 • Utrednings- och behandlingsplanen upprättas i samarbete mellan ansvarig läkare och den tandläkare som ska utföra behandlingen.
  - Läkaren som gör utrednings- och behandlingsplanen ska vara någon läkare med specialistkompetens som utreder eller behandlar något eller några av patientens symtom.
  - För patienter med psykiatrisk diagnos görs även en bedömning av läkare med specialistkompetens i vuxenpsykiatri. Läkaren ska intyga att patientens symtom med stor sannolikhet kommer att förbättras genom fyllningsbyte.
  - Undersökningar gjorda av tandläkare och läkare i andra landstingsområden kan inte utgöra underlag för behandlingen.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Ersättning – fakturering

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Detta ska bifogas eFHB – S12

 • Utredningsplan redovisad av remitterande läkare.
 • Adekvata röntgenbilder.
 • Fotodokumentation.

Läs alltid sidan Förhandsbedömning – eFHB

Denna vård ersätts – S12

 • Byte av tandfyllning eller krona till samma omfattning som den ursprungliga.
 • Endast felfria fyllningar eller konstruktioner utan karies ersätts.
 • När byte av material leder till extraktion ersätts endast extraktionen.

Om den fyllning som ska bytas sitter i en tand som av odontologiska skäl behöver rotbehandlas, debiteras patienten för rotfyllningen medan tandvårdsstödet används för den nya fyllningen eller kronan.

 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är tre år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes eller skena ersätts endast en gång.

Kom ihåg:

 • Förhandsbedömning ska alltid göras vid S-tandvård om inget annat anges under respektive sjukdomsgrupp. Behandlingen förutsätts utföras inom ett år. Undantag för S1 och S2 där tiden kan utsträckas.
 • Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan. Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav. 
  ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.

Läs alltid sidorna Förhandsbedömning – eFHB och Ersättning – Faktureraportalen

Fakturera inom sex månader

 • Utförd vård ska faktureras Enhet Tandvård omgående, dock senast sex månader efter behandlingsdag.
 • Ersättning för vård äldre än sex månader utbetalas inte.
 • Journalkopior kan begäras in.

 

Arbetsgång inför ansökan – S12

Arbetsgång inför ansökan om byte av tandfyllning som led i medicinsk rehabilitering.

Tandläkarutredning bör innehålla:

 • Patientens tidigare odontologiska sjukhistoria inklusive åtgärder.
 • Aktuellt status avseende tänder och fyllningsmaterial, slemhinnor, bett och tuggfunktion.
 • Tandläkarens bedömning och behandlingsplan.

Läkarutredning bör innehålla:

 • Utförlig anamnes av aktuella besvär där varje symptom noggrant beskrivs samt pågående medicinering.
 • Medicinsk inventering av tidigare allvarliga sjukdomstillstånd och sjukhistoria skador, eventuell sjukhusvård, utredningar och behandlingar.
 • Information om medicinering inklusive användning av naturläkemedel.
 • Upplysning om misstänkt eller bekräftad överkänslighet/allergi mot läkemedel eller andra substanser.

Följande prover kan övervägas i den basala utredningen:

 • Blodstatus, SR.
 • Serumjärn.
 • B12/folsyra.
 • Elektrolyter inklusive kalcium.
 • S-kreatinin.
 • Leverprover.
 • S-glukos.
 • Thyreoideaprover.
 • Urinstatus.

  - I samråd med tandläkare kan remiss till hudläkare bli aktuell för eventuell allergitestning vid lichen planus eller annan förändring i munslemhinnan.
  - Då det finns en mängd differentialdiagnoser före byte av fyllningsmaterial efterfrågas är det viktigt att allt annat kan uteslutas.
  - Med ovanstående som stöd kan tandläkaren göra en förhandsbedömning till Enhet Tandvård
Senast uppdaterad: 2020-02-10 15:51