S12 Byte av tandfyllning som ett led ...

S12 Byte av tandfyllning som ett led i medicinsk rehabilitering vid långvariga sjukdomssymtom

Med tandfyllningar avses amalgam, komposit, glasjonomerfyllningar samt kron- och broarbeten utförda i olika typer av gjutbara legeringar. Observera att endast ett av dessa material kan bytas under samma behandlingsperiod och med samma läkarintyg som grund.

Behandlingens mål är att behandla långvariga sjukdomssymptom av oklar genes genom byte av tandvårdsmaterial.

Långvariga symtom innebär olika typer av sjukdomssymtom under flera år.

Läs nedan om arbetsgången inför ansökan.

Att tänka på före behandling:

 • All behandling ska förhandsbedömas och utföras inom ett år från beslut.
 • Utredning, som ligger till grund för behandlingsplanen, ska vara så utförlig att de flesta andra faktorer som kan förknippas med sjukdomstillståndet har uteslutits eller åtgärdats innan utbyte av tandfyllningar eller protesmaterial kan bli aktuellt.
 • Utrednings- och behandlingsplanen upprättas i samarbete mellan ansvarig läkare och den tandläkare som ska utföra behandlingen.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

  - Läkaren som gör utrednings- och behandlingsplanen ska vara någon läkare med specialistkompetens som utreder eller behandlar något eller några av patientens symtom.
  - För patienter med psykiatrisk diagnos görs även en bedömning av läkare med specialistkompetens i vuxenpsykiatri. Läkaren ska intyga att patientens symtom med stor sannolikhet kommer att förbättras genom fyllningsbyte.
  - Undersökningar gjorda av tandläkare och läkare i andra landstingsområden kan inte utgöra underlag för behandlingen.

Ersättning – fakturering

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Detta ska bifogas eFHB – S12

 • utredningsplan redovisad av remitterande läkare
 • adekvata röntgenbilder
 • fotodokumentation.

eFHB – förhandsbedömning

Denna vård ersätts – S12

 • byte av tandfyllning eller krona till samma omfattning som den ursprungliga.

Om den fyllning som ska bytas sitter i en tand som av odontologiska skäl behöver rotbehandlas, debiteras patienten för rotfyllningen medan tandvårdsstödet används för den nya fyllningen eller kronan.

Arbetsgång inför ansökan – S12

Arbetsgång inför ansökan om byte av tandfyllning som led i medicinsk rehabilitering

Tandläkarutredning bör innehålla

 • patientens tidigare odontologiska sjukhistoria inklusive åtgärder
 • aktuellt status avseende tänder och fyllningsmaterial, slemhinnor, bett och tuggfunktion
 • tandläkarens bedömning och behandlingsplan.

Läkarutredning bör innehålla

 • utförlig anamnes av aktuella besvär där varje symptom noggrant beskrivs samt pågående medicinering
 • medicinsk inventering av tidigare allvarliga sjukdomstillstånd och sjukhistoria skador, eventuell sjukhusvård, utredningar och behandlingar
 • information om medicinering inklusive användning av naturläkemedel
 • upplysning om misstänkt eller bekräftad överkänslighet/allergi mot läkemedel eller andra substanser.

Följande prover kan övervägas i den basala utredningen

 • blodstatus, SR
 • serumjärn
 • B12/folsyra
 • elektrolyter inklusive kalcium
 • S-kreatinin
 • leverprover
 • S-glukos
 • thyreoideaprover
 • urinstatus.

  - I samråd med tandläkare kan remiss till hudläkare bli aktuell för eventuell allergitestning vid lichen planus eller annan förändring i munslemhinnan.
  - Då det finns en mängd differentialdiagnoser före byte av fyllningsmaterial efterfrågas är det viktigt att allt annat kan uteslutas.
  - Med ovanstående som stöd kan tandläkaren göra en förhandsbedömning till Enhet Tandvård

Att tänka på inför behandling och fakturering vid N- och S-tandvård:

 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är två år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes ersätts endast en gång.

Godkända åtgärder för mobil hemtandvård M3 är markerade med X i M3-kollumnen i Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd.

I övgrigt

Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd. För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.
Ersättning & Regler för Särskilt tandvårdsstöd

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav.
ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22