S4 Infektionssanering inför medicinsk behandling

S4 Infektionssanering inför operation eller medicinsk behandling där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav

Här avses behandling av patienter där planerad medicinsk behandling kräver infektionsfrihet.

Ersättning ges inför

 • hjärtklaffskirurgi
 • organtransplantation
 • maligna blodsjukdomar
 • autolog stamcellstransplantation vid andra fall än maligna blodsjukdomar
 • intravenösa bisfosfonater och andra intravenösa antiresorptiva läkemedel
 • behandling av kroniska leukemier.

Behandlingens mål är att

 • avlägsna infektioner i munhålan så att dessa inte försämrar resultatet av den medicinska behandlingen
 • minska risken för komplikationer i munhålan till följd av den medicinska behandlingen.

Den odontologiska vården förutsätts ske under samma tid som den medicinska behandlingen pågår.

Vårdgaranti för S2, S4-8 och oralkirurgi

Att tänka på före behandling:

 • Remiss från läkare angående infektionsfrihet inför den medicinska behandlingen ska finnas.
 • Allmäntandvård ska alltid förhandsbedömas.
 • Specialist- eller sjukhustandvård ska förhandsbedömas då vården väntas överstiga
  20 000 kronor.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Ersättning – fakturering

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Detta ska bifogas eFHB – S4

 • remiss
 • helstatus eller OPG.

eFHB – förhandsbedömning

Denna vård ersätts – S4

 • undersökning utförd av tandläkare
 • sanering av infektionsfoci såsom extraktion, rotbehandling, parodontal behandling och behandling av semiretinerade tänder
 • kariessanering av pulpanära kaviteter
 • avtagbar temporär ersättning då tandlucka uppstått vid sanering i fronten
 • förebyggande vård upp till 12 månader efter avslutad behandling.

Att tänka på inför behandling och fakturering vid N- och S-tandvård:

 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är två år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes ersätts endast en gång.

Godkända åtgärder för mobil hemtandvård M3 är markerade med X i M3-kollumnen i Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd.

I övgrigt

Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd. För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.
Ersättning & Regler för Särskilt tandvårdsstöd

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav.
ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.

Ingen eller begränsad ersättning vid N- och S-tandvård

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22