S2 Defekt i käkområde eller ansikte

S2 Defekt i käkområde eller ansikte på grund av sjukdom

Sjukdomar som kan leda till sådana defekter kan vara

 • osteoradionekros
 • osteonekros
 • akromegali
 • osteomyelit
 • tumörer eller tumörliknande förändringar
 • kronisk käkledsartrit med tydliga käkledsförändringar och påverkan på bettet och med subjektiva sjukdomssymtom.

Behandlingens mål är att återställa funktion och i vissa fall utseende.

Vårdgaranti för S2, S4-8 och oralkirurgi

Att tänka på före behandling:

 • All behandling ska förhandsbedömas.
 • Förhandsbedömning ska innehålla fullständigt terapi- och kostnadsförslag från samtliga inblandade discipliner.
 • Behandling ska ges av specialisttandläkare eller av allmäntandläkare i samarbete med specialisttandläkare.
 • Endast habilitering/ rehabilitering som har direkt samband med diagnosen omfattas.
 • Behandlingsplan ska visa inom vilken behandlingstid vården ska utföras.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Ersättning vid standardutredning inom specialisttandvården inför behandling
Åtgärder 108S, 124S, 125S, 141S.

Ersättning – fakturering

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Detta ska bifogas eFHB – S2

Adekvata röntgenbilder.

eFHB – förhandsbedömning

Denna vård ersätts – S2

 • behandling av defekten
 • utredning inklusive röntgen – även om den föreslagna behandlingen inte godkänns
 • förhandsbedömning i efterhand där utredning påbörjats
 • kontrollbesök upp till 12 månader efter utförd vård
 • reparation, ändring eller utbyte av ursprunglig konstruktion – ska förhandsbedömas som nytt fall.

Utökad vård som inte beror på defekten ersätts inte.

Att tänka på inför behandling och fakturering vid N- och S-tandvård:

 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är två år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes ersätts endast en gång.

Godkända åtgärder för mobil hemtandvård M3 är markerade med X i M3-kollumnen i Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd.

I övgrigt

Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd. För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.
Ersättning & Regler för Särskilt tandvårdsstöd

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav.
ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.

Garantitider och omgörning inom S1 och S2

Åtgärder inom Särskilt tandvårdsstöd omfattas av vårdgivarens garanti. Fakturering för samma åtgärd inom nedanstående garantitider ersätts därför inte.

Generella garantitider

 • avtagbar protetik och skenor ett år
 • fast protetik två år

För omgörning inom S1 och S2 gäller dessutom:

Vid ändring, lagning eller byte av ursprunglig protetisk konstruktion som förlorats på grund av fraktur, materialfel med mera ska förhandsbedömning göras som vid nytt fall.

Följande ersätts inte – omgörning på grund av

 • sekundärkaries
 • attrition
 • tandförlust orsakad av parodontit
 • normal förslitning
 • bristande munvård.

Omgörning av tandvård utförd efter 1 januari 1999
Om den senare behandlingen är mer omfattande än den ursprungliga på grund av en försämrad bettsituation, som inte beror på missbildningen, ska den tillkommande kostnaden istället betalas av patienten själv enligt den allmänna tandvårdsförsäkringens avgiftsregler.

Tandvård utförd före 1 januari 1999 omfattas inte av rätt till omgörning
Enligt Socialstyrelsens Meddelandeblad maj 2016 sidan 20, upphörde rätten till ersättning för omgörning för dessa patienter redan 1999.

Garantitid för patienten – förtydligande

Den generella garantitiden mot patient gäller på ett och två år för all behandling – både inom Särskilt tandvårdsstöd och den allmänna tandvårdsförsäkringen. Patientens garanti är vårdgivarens ansvar och medger ingen ny ersättning.
Utöver detta finns det alltså en förlängd garanti vid haveri av rekonstruktioner inom S1 och S2 enligt ovan.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22