BAS-test

Analysprincip

BAS = Blodgruppskontroll, Antikroppsscreening och Säkerhetskontroll. För att erhålla BAS-test erfordras giltig blodgruppering.

Remiss

Transfusionsmedicinska undersökningar. Obs! kräver provtagarens namnteckning. Om samtidig blodbeställning skall det på remissen framgå hur många enheter som rekvireras samt transfusionsdag. 

Provtagning

  • 1 rör EDTA, 7/6,0 mL
  • Endast patientprov där personnummer och identitet på rör och remiss överensstämmer och där ID-kontroll intygats vid provtagningen får användas.
  • Provtagning skall utföras enligt SOSFS 2009:29, Transfusion av blodkomponenter. För ytterligare information, se instruktion Blodtransfusion. 
  • Rör för BAS-test får vara högst 3 dygn gammalt  

Svarsrutin

  • BAS-test utan anmärkning besvaras med "BAS-test giltig för blodutlämning t.o.m. (datum)"
  • BAS-test med anmärkning utreds med antikroppsidentifiering och svar lämnas på antikroppens specificitet.

Anmärkning

  • BAS-test är giltig i 5 dygn från provtagningsdatumet.
  • BAS-test kan ej utföras om giltig blodgruppering saknas.
  • BAS-test kan ej utföras på patient med irreguljära erytrocytantikroppar. Vid dessa tillfällen erfordras förenlighetsprövning MG-test. 

Ackrediterad

Ja